ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

20/09.01.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  09.01.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 622/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Ес Ел И България” ООД гр.Търговище срещу определение № 314/02.12.2014 год по в.гр.д. № 277/2014 год на Окръжен съд Търговище, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на ЧСИ Ст.Аспарухов по изп.д. № 8/2014 год и производството по делото е прекратено. Частната жалба е бланкетна и с нея се иска отмяна на обжалваното определение и постановяване на друго по същество, с което бъдат отменени обжалваните изпълнителни действия.

Постъпил е отговор  от „Банка ДСК” ЕАД гр.София чрез финансов център гр.Търговище, в който се озлагат доводи за неоснователност на частната жалба и искане за оставянето й без уважение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Пред Окръжен съд Търговище е депозирана жалба от длъжника „Ес Ел И България” ООД гр.Търговище срещу действията на частния съдебен изпълнител, изразяващи се в провеждане на публична продан и определяне на купувач на недвижим имот по съображения, че длъжникът не е бил редовно уведомен за проданта.

Съгласно чл. 435 ал.2 от ГПК правото на длъжника да обжалва действията на съдебния изпълнител е ограничено в рамките на изчерпателно изброените хипотези. Нередовното уведомяване по смисъла на този текст е основание за обжалване в случай на отстраняване на длъжника от имот, което е различно от действията, свързани с осъществяването на публичната продан. Тези действия, и в частност – постановлението за възлагане като завършващ акт на проданта, подлежат на обжалване по реда на чл. 435 ал.3 от ГПК и то само на посочените основания. Нито едно от тях не е налице в случая, поради което изводът на съда за недопустимост на жалбата е правилен и законосъобразен.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 314/02.12.2014 год по в.гр.д. № 277/2014 год на Окръжен съд Търговище.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.