ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№819

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 24.11.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 622/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.Д.М. и Д. К М. *** срещу определение № 836/28.09.2015 год по в.гр.д. № 553/2015 год на Окръжен съд Добрич, г.о., с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу действията на ЧСИ Н Н с рег.№ 810, изразяващи се в издаване на постановление за възлагане на недвижим имот от публична продан. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното действие бъде отменено.

В постъпилия отговор от „Обединена българска банка” АД се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и за

потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане само в две хипотези – когато наддаването не е извършено надлежно, или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съгласно т.8 от ТР № 2/2015 по тълк.д. № 2/2013 год на ВКС на РБ, ОСГТК „Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.” Следователно възражения, свързани с нередовности при уведомяването на длъжника за насрочената публична продан не дават основание да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 435 ал.3 от ГПК.

Поради пълно съвпадение с изводите на Окръжен съд Добрич, отразени в мотивите на обжалваното определение, настоящият състав намира, че същото е законосъобразно и правилно, съобразено е и със задължителната тълкувателна практика на ВКС на Рб, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 836/28.09.2015 год по в.гр.д. № 553/2015 год на Окръжен съд Добрич, г.о.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          

                   2.