ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№817

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   24.11.2015 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 623/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С разпореждане № 278/18.11.2015 год по преписка вх.№ 13798/12.11.2015 год на ВКС на РБ, II г.о. делото е изпратено на Апелативен съд Варна за произнасяне по частна жалба вх.№ 23669/29.07.2015 год срещу определение № 7525/13.07.2015 год по в.гр.д. № 643/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о.

С посоченото определение е върната частна жалба вх.№ 19532/19.06.2015 год от Т.Т. срещу определение № 2028/05.06.2015 год, с което е отказано назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Частният жалбоподател излага доводи за незаконосъобразност на определението, поради което моли за неговата отмяна.

Постъпил е отговор от В.Н.Ф. и Е.И.Ф., в който същите изразяват становище за недопустимост на частната жалба и молят за прекратяване на производството по нея.

Съобщението за определението, с което е върната частната жалба е връчено на страната на 24.07.2015 год. Жалбата срещу него е подадена на 29.07.2015 год – в срок, и е процесуално допустима, но по същество – НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Определенията, с които съдът се произнася по доказателствените искания на страните не подлежат на самостоятелно обжалване. Те нито преграждат по-нататъшния ход на делото, нито тяхната обжалваемост е предвидена в друг закон. Отказът да бъде събрано някое доказателство може да се отрази върху правилността на решението и тогава този порок се изправя по пътя на обжалване на самото решение.

Поради това правилно и законосъобразно Окръжен съд Варна е постановил връщане на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 7525/13.07.2015 год по в.гр.д. № 643/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната частна жалба вх.№ 19532/19.06.2015 год от Т. Трайков срещу определение № 2028/05.06.2015 год по в.гр.д. № 643/2014 год на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 274 ал.3 т.1 от ГПК при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

След изтичане на срока за обжалване на определението, делото следва да се изпрати на ВКС на РБ съгласно указанията, дадени с разпореждане № 278/18.11.2015 год по преписка № 13798/12.11.2015 год.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.