О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

803/13.12.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13. 12.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№623/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.Б. против разпореждане №6680/05.10.2018г., постано -вено по гр.д.№1057/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№ 22359/25.07.2018г., подадена от К.И.Б. против определение №1707/ 03.07.2018г., постановено по гр.д.№1057/18г. по описа на ВОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната частна жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№1057/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя-  вени искове от К.И.Б. против Агенция по вписванията за присъждане на сумата от 1 000 000лв. и сумата от 5 000 000лв., представляващи обезщетения за твърдени, че са претърпени от ищеца, съответно имуществени и неимуществени, вреди, в резултат от противоправни действия на служители на ответника, издали справка за притежавани от ищеца недвижими имоти, съдържаща неистински данни.С разпореждане №3388/15.05.2018г. производството е оставено без движение и на ищеца са дадени указания за отстраняване нередовностите на исковата молба, вкл. за внасяне на дължимата държавна такса.На 14.06.2018г. /в рамките на дадения едноседмичен срок/ е депозирана уточняваща молба, която не е била неподписана, като са дадени нови указания за представяне на подписана молба и такава е пред -ставена на 25.06.2018г.Досежно указанието за представяне на доказателства за вна -сяне на дължима държавна такса ищецът е направил в цитираната молба искане по чл.83, ал.2 от ГПК да бъде освободен от заплащане на държавна такса за разглеж -дане на претенцията му и е представил необходимата декларация за материално и гражданско състояние.С определение №1707/03.07.2018г. производството по делото е прекратено и изпратено по подсъдност на Административен съд София-град.Про -тив цитираното определение К.Б. е депозирал в срок частна жалба вх.№22359/ 25.07.2018г.С разпореждане №5245/31.07.2018г. първоинстанционният съд е оставил същата без движение и е дал указания на жалбоподателя за отстраняване на нере -довностите й, а именно да бъдат представени доказателства за внасяне на държавна такса в размер на 15лв. по см. на ВАпС в едноседмичен срок от съобщението.За раз -пореждането на съда К.Б. е надлежно уведомен, лично, на 12.09.2018г.В срок до 19.09.2018г./присъствен ден/, а и до 05.10.2018г. дадените указания за внасяне на държавна такса не са изпълнени, предвид което с обжалваното разпореждане от 05. 10.2018г. частната жалба е върната поради наличие предпоставките на чл.262, ал.2, т.2 от ГПК, приложим съгласно чл.275, ал.2 от ГПК.

Към частната си жалба от 25.07.2018г. К.Б. не е представил доказателства за внасяне на изискуемата се по частни жалби държавна такса в размер от 15лв. и формално същата не отговаря на изискванията на чл.275, ал.2, вр. чл.261, т.4 от ГПК, нито впоследствие след дадени указания е представил доказателства за внасянето й.Преди, обаче да бъде задължен да представя доказателства за внасяне на държав- на такса, с молбата, депозирана на 14.06.2018г., ищецът е отправил искане към съда да бъде освободен от заплащането на държавни такси в производството по подаде -ната от него искова молба.Преди да даде указания за представяне на доказателства за внасяне на държавна такса по частната жалба на 31.07.2018г. първоинстан -ционният съд не се е произнесъл по така депозираното искане, като впоследствие също без да се произнесе по него е върнал частната жалба.При отправено искане за освобождаване от заплащане на държавни такси в производството ВОС е следвало преди да изиска дължимата за събиране пред него д.т. в размер от 15лв. да се произнесе по искането на страната /което е общо и включва освобождаване от всички такси/, за освобождаване от заплащане на конкретно изискуемата пред него като администриращ частната жалба съд държавна такса в размер на 15лв. и съответно указания на страната да се дават съобразно изхода на производството по чл.83, ал.2 от ГПК досежно освобождаването от д.т. в размер на 15лв.

С оглед горното и съдът приема, че неправилно първоинстанционният съд е върнал частната жалба, приемайки, че страната не е изпълнила указания за внасяне на дължима държавна такса в размер на 15лв. преди да се произнесе по молбата за освобождаване от заплащане на тази такса с оглед общо направеното искане в молбата на ищеца от 14.06.2018г. , поради което обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводстве -ните действия по администриране на подадената от страната частна жалба с произнасяне по искането по чл.83, ал.2 от ГПК досежно таксата от 15лв.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №6680/05.10.2018г., постановено по гр.д.№1057/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопрои -зводствените действия по администриране на подадената частна жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: