О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

778/28.12.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28 12.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№624/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.С.Т. против решение №185/10.10.2016г., постановено по в.гр.д.№441/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане подадената от Н.С.Т. жалба вх.№22123/25.07.2016г. в частта й против оценката на недвижим имот по извършена публична продан по изп.д.№20128760400685 по описа на ЧСИ Д. З.., рег.№876, с район на действие ОС-Шумен като недопустима и е прекратено производството по делото в тази му част.В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно по изложените в съща - та съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата в посочената й част.

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№441/16г. по описа на ШОС е образувано по жалба вх. №22123/25.07.2016г., подадена от Н.С.Т. против действие на ЧСИ Даниела Златева, рег.№876, с район на действие ШОС, по изп. дело № 20128760400685 - Постановление от 12.07.2016г. за възлагане на И. Ю.И. на недвижим имот, находящ се в гр.Нови пазар, ул.”Сливница”№25, предс -тавляващ по КККР на града ПИ с площ от 449 кв.м. с идентификатор 52009.501.509, ведно с изградените в него жилищна сграда с площ от 85 кв.м. с идентификатор 52009.501.509.1 и сграда с площ от 13 кв.м. с идентификатор 52009.501.509.2, при цена 20 040лв.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 26.03. 2012г., издаден по ч.гр.д.№185/12г. по описа на РС-Нови пазар, с който длъжникът Н.С.Т. е осъден да заплати на „Банка ДСК”ЕАД, гр.София посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижим имот, собственост на длъжника и ипотекиран в полза на банката взискател със законна ипотека по чл.43 от ЗБ/отм.2007г., действащ към 2005г./, вписана на 29.09.2005г., за обезпечаване на вземанията й по договор за кредит от 29.09.2005г., за които впос -ледствие е бил издаден цитираният изп.лист.

След няколко насрочени и обявени за нестанали публични продани поради нея -вяване на купувачи е насрочена продан за периода 06.06.2016г.-06.07.2016г. с на - чална цена 20 040лв.На проведената продан за купувач на имота е обявен И. Ю.И.. - протокол от 07.07.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумата от 20 040лв. и след внасяне на 08.07.2016г. на дължимата от него цена/след приспадане на внесения задатък/ е издадено атаку -ваното постановление за възлагане от 12.07.2016г.

В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, т.к.: 1/ в плика с подаденото единствено наддавателно предложение са посочени имена на лицето И. Ю. И., а в самото наддавателно предложение имената И. И. Х.в протокола от 07.07.2016г. не е посочено, че имената в наддавателно предложение са сгрешени, обявеният за купувач е записан с имената И. Ю. И., а не по имената, посочени в наддавателното предложение, което води до неговата невалидност; 2/ направени са опис и оценка на имота от 19.02.2016г. с посочена пазарна стойност 33 362лв., като оценката не е изготвена след оглед на имота, който е заключен от жалбоподателя; оценката и е занижена с 14 000лв. в сравнение с предходната за срок от една година, за който срок е невъзможно същата да спадне до посочения размер. 

По цитираното оплакване в пункт първи от жалбата с влязлата в сила част от решение №185/10.10.2016г., постановено по в.гр.д.№441/16г. по описа на ШОС, същото е намерено за неоснователно и съответно жалбата против постановле -нието за възлагане е оставена без уважение. 

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публич -ната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Съгласно разясненията, дадени в т.8 от ТР №2/26.06. 2015г. на ОСГТК на ВКС част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и дейст -вията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирани стъпки.От своя страна оценката на имуществото, макар и да го подготвя, не е част от наддаването и излиза вън от предмета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане.Наведе -ните в  цитираната част от жалбата твърдения не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ, предвид което и същата в тази й част е недопустима.Само за пълнота на изло -жението следва да бъде посочено, че по делото за периода 2014г.-2016г. са били насрочени и обявени за настанали поради неявяване на купувачи седем публични продани.След всяка втора, обявена за настанала е била изготвяна от вещо лице нова експертиза/в която е посочено, че е извършена след оглед/ за пазарна оценка на имота като всяка следваща е с по-ниска цена.Въз основа заключенията по СТЕ съдебният изпълнител е определял стойността на имота, съответно началната цена при проданите, които седем нестанали продани поради липса на купувачи предполагат, че първоначално дадените стойности от вещото лице не са съответст- вали на действителната пазарна стойност на имота.  

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - ченото действие на ЧСИ в частта й, основана на възражения за неправилно изгот -вена оценка на недвижимия имот, е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.

Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ШОС, решението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №185/10.10.2016г., постановено по в.гр.д.№441/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане подадената от Н.С.Т. жалба вх. №22123/25.07.2016г. в частта й против оценката на недвижим имот по извършена публична продан по изп.д.№20128760400685 по описа на ЧСИ Д.З., рег.№876, с район на действие ОС-Шумен като недопустима и е прекратено произ -водството по делото в тази му част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: