РЕШЕНИЕ

 

6

 

гр.Варна, 13   .01.2015 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на девети януари, двехиляди и петнадесета година в закрито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр. дело № 625/14 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалби, подадени от представляващите „И” ЕООД - Шумен, „В” ЕООД – Шумен и от Г.П.П. от гр.Шумен срещу решение № 208/24.09.2014 г. по в.гр.д.№ 504/14 г. на Окръжен съд-Шумен, с което е отменено разпределение на постъпила парична сума с протокол от 15.07.2014 г. по изп.дело № 0238 на ЧСИ с рег.№ 876 – Д З, с район на действие ШОС и делото е върнато за извършване на ново разпределение. Оплакванията в трите жалби са идентични – нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор „Р /България/” ЕАД оспорва жалбите и моли за оставяне в сила на обжалваното решение. Прави искане за разглеждане на спора в открито съдебно заседание; при потвърждаване на решението, моли за изготвяне на ново разпределение от Апелативен съд-Варна, алтернативно – от Окръжен съд-Шумен, с което сумата от 775072.21 лева по т.8 от атакувания разпределителен протокол да бъде разпределена в нейна полза.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими.

Съставът на Апелативен съд-Варна намира, че характера на спора не налага разглеждането му в открито съдебно заседание – по делото са приложени всички релевантни доказателства, имащи значение за правилното му решаване, поради което делото следва хода си по реда на чл.463, ал.2 от ГПК.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че с договори за банков кредит №№ 002 и 003/5.02.2007 г. ТБ „Р /България/” ЕАД е отпуснала на  „ВАП” ООД общо сумата от 700000 евро, обезпечени с ипотека върху два недвижими имота, подробно описани в договорите.

С договор за банков кредит № 67726/3.12.2009 г. остатъците от кредитите по цитираните договори в размер на 306038.54 евро са рефинансирани от „Солей” ООД и в полза на „Р /България/” ЕАД е учредена нова ипотека върху същите имоти.

На 18.03.2013 г. между „В” ООД и „С” ООД е сключена спогодба, по силата на която страните уточняват, че „Солей” ООД, в качеството си на трето лице, е платило чужд дълг в размер на 306039.54 евро по описаните по-горе договори за банков кредит и считат за безспорно, че е налице законна суброгация по смисъла на чл.74 от ЗЗД. Предвид на това, кумулативно - при наличието на правен интерес от изпълнението, „С” ООД е встъпил в правата на удовлетворения кредитор и следва да се ползва от обезпеченията, дадени в негова полза – учредени договорни ипотеки върху двата имота от 2007 г.

Въз основа на тази спогодба е издаден изпълнителен лист на 12.04.2013 г. по гр.д.№ 1040/2013 г. на ШРС, с който „ВАП” ООД е осъдено да заплати на „Солей” ООД сумата от 802098.06 лева, ведно със законна лихва и държавна такса.

Впоследствие вземането на „С” ООД спрямо „ВАП” ООД е апортирано в капитала на „И” ЕООД, по чието искане вх.№ 8087/7.03.2014 г. е образувано изп.дело № 20148760400238 по описа на ЧСИ рег.№ 876 Даниела Златева.

За да постанови атакувания акт за разпределение на постъпила парична сума, съдебният изпълнител е приел, че предвид настъпилата по силата на чл.74 от ЗЗД суброгация, „С”ООД /респ. взискателия „Интеракация” ЕООД/, е встъпил в правата на удовлетворения кредитор и и следва да се ползва от обезпеченията, дадени в полза на последния – учредените договорни ипотеки, вписани през 2007 г. по двата погасени кредита. Приел е също, че не следва да обсъждат възраженията на банката за липса на правен интерес като елемент от фактическия състав на суброгацията, които възражения следва да бъдат обсъждани в рамките на исково производство.

„Р /България/” ЕАД навежда доводи за: погасяване, респ.- заличаване на ипотеката от 7.02.2007 г.; оспорва изводите за наличие на суброгация на праводателя на „Интеракация” ЕООД; черпи правата си от вписана нова ипотека върху същите имоти по договор за банков кредит № 67726/3.12.2009 г., сключен със „Солей” ООД за рефинансиране на крадитите от 2007 г. в полза на „ВАП” ООД.

Варненският апелативен съд приема, че подадените жалби са неоснователни, а обжалваното решение слбедва да бъде потвърдено. Както ипотеката от 2007 г., така и тази от 2009 г. са вписани в полза на „Р /България/” ЕАД, с оглед на което – /без да се обсъждат доводите в жалбите за допустимост или не на обсъждане на материалния спор между страните по повод твърденията за суброгация/, следва извод, че след отмяна на извършеното разпределение, постъпилите по изпълнителното дело суми следва да бъдат разпределени в полза на банката, съобразно размера на дадените в нейна полза обезпечения.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Окръжен съд-Шумен от 24.09.2014 г. по в.гр.д.№ 504/14 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.