Р Е Ш Е Н И Е

  18/13.02.2015 г.,  гр. Варна

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в ПУБЛИЧНО съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.;

ПРОКУРОР МИЛЕНА ГАМОЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 626 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 258 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА, подадена от КОНПИ, СРЕЩУ решение № 1507/30.10.2014 год. по гр.д. 2164/2012 год. по описа на ВОС, с което се отхвърлят като ноеоснователни следните претенции на КОНПИ: ОТХВЪРЛЯ се предявеният от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/08.05.2012 год. в сила от 19.11.2012 год. с БУЛСТАТ: 131463734, против Г.И.Ж., ЕГН: **********, с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм. ЗА ОТНЕМАНЕ в полза на държавата наличността по разплащателна сметка /BGN/ № 8500220, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 24.09.2004г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна, с титуляр същото лице; ОТХВЪРЛЯ се предявеният от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, против Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: **********, иск с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ чл. 9 и чл.10, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ ЗА отнемане в полза на държавата на следните недвижими имоти: 1. Дворно място с пространство от 1005 кв.м., съгласно решение на Варненски районен съд по гр. д. 26341985г., а по скица с площ 1102 кв.м., находящ се в гр. Варна, обл. Варна, район „Младост", СО „Планова", съставляващ имот пл. № 1204, при граници: път, поземлен имот № 1203, поземлен имот № 722, поземлен имот № 1205.; 2. Нива, находяща се в землището на с. Щипско, Община Вълчи дол, Варненска област: Нива с площ 25,156 дка, трета категория, в местността „Дядобанковата могила", съставляваща имот № 010027, при граници: имот № 010007 - нива, имот № 010065 - нива, имот № 010064- нива, имот № 010063 - нива, имот № 010040 - полски път и имот № 010026 - нива.; 3. 1/2 ид.ч от недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, а именно: Лозе с площ 0,636 кв.м., 10 катег., в местността „Старите лозя", съставляваща имот № 013400, при граници: имот № 000008, имот № 013408, имот № 013401, имот № 013402 и имот № 013399.; 4. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, а именно: Лозе с площ 0,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Новите лозя", съставляваща имот № 020051, при граници: имот № 020140, имот № 020046, имот № 020052, имот № 020054.; 5. Недвижим имот, находящ се в с. Дончево, ул. „Четвърта", № 10, община Добричка: Апартамент № 3 от фонда на НК „Железобетонна структура" в северозападната част на бл. № 1 на ЖП гара - село Дончево, съставляващ една стая, кухня и сервизно помещение с площ от 64,70 кв.м., ведно с изба с площ от 23,30 кв.м., построено в поземлен имот, за който е отреден парцел IV за гара в кв. 28 по плана на с. Дончево, при граници и съседи на имота по скица: изток - ап.№ 4, запад - жп-линия, север - двор, юг - ап.№ 1, а съседи на избата: изток - изба ап.№ 4, запад - жп-линия, север - двор, юг - неизкопано избено пространство.; 6. Недвижим имот, находящ се в землището на с. Караманите, Община Вълчи дол, Варненска област, а именно: Жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 10 кв.м., построени върху общинско дворно място с пространство 3 840 кв.м., представляващо УПИ I-общ в кв. 4 по плана на с. Караманите, заедно с отстъпеното право на строеж, при граници: от три страни улици, УПИ П-общ, УПИ Ш-общ.; 7. Недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол, ул."Тунджа" №11: 1/2 ид.ч. от Дворно място, цялото с площ 480 кв.м., за което е отреден парцел XVIII-513 в кв. 41 по плана на гр. Вълчи дол, обл. Варна, заедно с построените в имота: Жилище, представляващо целият първи етаж от жилищната сграда, състоящо се от две спални, дневна, кухненски бокс, столова, антре, баня и тераси с РЗП от 147 кв.м.; таван с РЗП от 58.50 кв.м.; гараж, находящ се в северната част на партерния етаж с РЗП от 16,41 кв.м.; маза с обща РЗП от 17,48 кв.м., състояща се от две изби - съответно 6,30 кв.м. и 11.18 кв.м., както и 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе дворно място, при граници за цялото дворно място: улица, парцел XVII-594, парцел XIX-512 и парцел XI-499.; 7. Недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна и представляващ: Дворно място с пространство 560 кв.м., съставляващо УПИ II в кв. 4 по плана на гр. Вълчи дол, при граници: от две страни улици, УПИ I.; 8. Недвижим имот, находящ се в с.Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна и представляващ: Дворно място с пространство 900 кв.м. по нотариален акт и 1080 кв.м. по скица, представляващо УПИ IX-250 в кв. 44 по плана на с. Добротич, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м. и второстепенна сграда със застроена площ 20 кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ Х-249, УПИ VIII-248; 9. Склад масивен с разгърната застроена площ от 108 кв.м. и Жилищна сграда със разгърната застроена площ 70 кв.м., долепена до склада, заедно с прилежащите към тях 480 кв.м. идеални части, съставляващи ПИ № 133 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол, включен в УПИ Х-133, 134 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, Варненска област и с административен адрес: гр. Вълчи дол, Варненска област, ул. „Толбухин" № 4, урегулиран целият с площ от 980 кв.м., при граници: улица, УПИ IX-128, УПИ V-131,132 и УПИ Х-135,136, а съгласно представена скица: УПИ XI-1034.51.127, УПИ V-936.53.127 и УПИ IX-950.66.127.; 10. Земя с площ от 620 кв.м., представляващ УПИ ХХІІІ-56 в кв. 9 по плана на с. Калоян, обл. Варна и находящата се в имота полумасивна едноетажна сграда - казан за изваряване на ракия със застроена площ 32 кв.м., при граници: улица, дере и УПИ ХХИ-55 в кв. 9 по плана на с. Калоян със стойност съгласно договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.; и следните движими вещи: 1. Мотоциклет марка "Сузуки", модел "250", ДК № В 0959 К, рама № VJ22A107152, двигател № 107398, дата на първоначална per. 24.04.91г.; 2. Товарен автомобил, марка "Фолксваген", модел "ЛТ 28", ДК № В 1362 КС, рама № WV2ZZZ21ZRH002562, двигател № АСТ007438, дата на първоначална регистрация 30.12.1993г. ; 3. Лек автомобил, марка "Сузуки", модел "Гранд Витара 2.0", ДК № В 1365 КН, рама № JSAJTD54V00130849, двигател № J20A332071, дата на първоначална регистрация 31.01.2007г. ; ОТХВЪРЛЕН е предявеният от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, против Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, ЕТ „Ивона - Д.Н." с ЕИК:103575249, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, ул. ”Кирил и Методи” № 11,  иск с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.7, т.1, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ да обяви за недействителна по отношение на държавата на сделката, обективирана в нотариален акт № 197, том VH, рег.№ 2782, дело № 1096/ 23.08.07г. (Акт № 189, том X, дело 2090/07, вх.рег. № 2955/24.08.2007г. на СВ - Девня), с който Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, даряват на ЕТ „Ивона - Д.Н.", представлявано от управителя си Д.И.Н. следните недвижими имоти: ½  ид.ч от недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, а именно: Нива с площ 17,491 кв.м., трета категория, в местността „Червенака", съставляваща имот № 012018, при граници: имот № 012017, имот № 012086, имот № 012019, имот № 012054 и ½ ид.ч от недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, а именно: Нива с площ 14,898 кв.м., 3 катег., в местността „Обрука", съставляваща имот № 040041, при граници: имот № 040059, имот № 040028, имот № 040063, имот № 040062, имот № 040030, имот № 040040, имот № 040045.; ОТХВЪРЛЯ СЕ предявения от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/08.05.2012 год. в сила от 19.11.2012 год., против Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, и Г.Н.К. с ЕГН: **********, иск с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.7, т.2, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД  да обяви за недействителна по отношение на държавата на сделката, обективирана в Нотариален акт за продажба № 28, том 25, вх.рег. № 10275/17.05.2012г. на СВ -Варна), с който Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, продават на Г.Н.К. недвижим имот, Апартамент № 38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с административен адрес: ж.к. „Надежда", бл. 6, вх. 3 на първи етаж, състоящ се от: две стаи, кухня, баня - тоалет и входно антре със застроена площ от 59,45 кв.м., при граници на апартамента: изток - ап.№ 37, запад - зелени площи, север -ап.№ 39, юг - зелени площи, заедно с принадлежащото му избено помещение № 38 без площ по предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с полезна площ от 3 кв.м.,при граници на избеното помещение: изток - зелени площи, запад - изба на ап.№ 39, север - зелени площи, юг - изба на ап.№ 42, ведно с 1,5203 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място, съставляващо УПИ VIII-984, 484, 485 в кв. №98 по плана на гр. Аксаково, и същият да бъде отнет в полза на държавата от Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм/.; ОТХВЪРЛЕН Е предявеният от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/08.05.2012 год. в сила от 19.11.2012 год., против Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, предявеният в условията на евентуалност иск с правно основание§ 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППДотм./ за отнемане в полза на държавата действително полученото по сделката, с цена, изчислена въз основа на пазарната стойност на имота към датата на отчуждаване, както следва: Сумата от 30 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, Апартамент № 38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с административен адрес: ж.к. „Надежда", бл. 6, вх. 3 на първи етаж.;Сумата от 9 920 лева от продажбата недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол: Дворно място с пространство 520 кв.м., съставляващо УПИ XVI-104 в кв. 8 по плана гр. Вълчи дол, заедно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, при граници на имота: улица, парцел 1-103, парцел П-102 и парцел XV-108.; Сумата от 1 273 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на гр. Вълчи дол и представляващ: Нива с площ 4,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Войводински път", съставляваща имот № 044009, при граници: имот № 000185, имот № 044008, имот № 007005, имот № 000187, имот № 044010.; Сумата от 4 542 лева от продажбата на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: Нива с площ 8,000 кв.м., трета категория, в местността „Чаирите", съставляваща имот № 052018, при граници: имот № 052017, имот № 064056, имот № 052019, имот № 052025; Нива с площ 3,275 кв.м., втора категория, в местността „Пъндъклъка", съставляваща имот № 013023, при граници: имот № 013022, имот № 013002, имот № 013019, имот № 064005.; Сумата от 12 025 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол и представляващ: Дворно място с пространство 1 795 кв.м., за което е отредено УПИ ХШ-289 в кв. 30 по плана с. Михалич, заедно с построените в имота жилищна сграда с обща застроена площ 70 кв.м. и навес със застроена площ 30 кв.м., при граници: улица, УПИ XIV-161, УПИ ХП-289.; Сумата от 4 400 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 6762 СТ, рама № VF1DA0F0G17425595, двигател № K7MA702DE42777, дата на първоначална регистрация 26.02.1998г.; Сумата от 2 000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, двигател № F3RP750C005514, дата на първоначална регистрация 29.08.1996г.; Сумата от 3 000 лева от продажбата на л ек автомобил, марка "Фиат", модел "Чинкуеченто", ДК № В 7593 КС, рама № ZFA17000000700214, двигател № 1170А10469277609, дата на първоначална регистрация 28.03.1996г.; ОТХВЪРЛЕН е предявения от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/08.05.2012 год. в сила от 19.11.2012 год., против Г.И.Ж., ЕГН: **********, и В.И.Ж., ЕГН: *********, иск с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ предявен в условията на евентуалност иск да се отнемат в полза на държавата сумите, представляващи цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в нотариалните актове и договорите за покупко-продажба, както следва: Сумата от 4 570 лева от продажбата на Дворно място с пространство 520 кв.м., съставляващо УПИ XVI-104 в кв. 8 по плана гр. Вълчи дол, заедно с построените в него Жилищна сграда и стопанска постройка, продаден с нотариален акт № 159, том IV, рег.№ 2606, дело № 870/2003г. от 26.11.2003г. (Акт № 5, том 7, дело 1242/03, вх.рег. № 2419/05.12.2003г. на СВ-Девня); Сумата от 500 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на гр. Вълчи дол и представляващ: Нива с площ 4,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Войводински път", съставляваща имот № 044009, продаден с нотариален акт № 139, том IV, рег.№ 1460, дело № 536/2007г. от 04.05.2007г. (Акт № 185, том V, дело 1031/07, вх.рег. № 1587/04.05.2007г. на СВ-Девня); Сумата от 750 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: Нива с площ 8,000 кв.м., трета категория, в местността „Чаирите", съставляваща имот № 052018, продаден с нотариален акт № 33, том IV, рег.№ 1233, дело № 444/2007г. от 17.04.2007г. (Акт № 24, том V, дело 865/07, вх.рег. № 1386/17.04.2007г. на СВ-Девня); Сумата от 300 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: Нива с площ 3,275 кв.м., втора категория, в местността „Пъндъклъка", съставляваща имот № 013023, продаден с нотариален акт № 33, том IV, рег.№ 1233, дело № 444/2007г. от 17.04.2007г. (Акт № 24, том V, дело 865/07, вх.рег. № 1386/17.04.2007г. на СВ-Девня); Сумата от 4 500 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол и представляващ: Дворно място с пространство 1 795 кв.м., за което е отредено УПИ ХШ-289 в кв. 30 по плана с. Михалич, заедно с построените в имота Жилищна сграда с обща застроена площ 70 кв.м. и Навес със застроена площ 30 кв.м., продаден с нотариален акт № 173, том III, рег.№ 3369, дело № 474/2010г. от 11.08.2010г. (Акт№ 59, том 8, дело 1286/10, вх.рег. № 2274/12.08.20Юг. на СВ-Девня); Сумата от 200 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, двигател № F3RP750C005514, дата на първоначална регистрация 29.08.1996г., продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 17.08.2011 г.; ОТХВЪРЛЕН е предявеният от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/08.05.2012 год. в сила от 19.11.2012 год. с БУЛСТАТ:131463734, против И.Г.Ж., ЕГН: **********,***, 11, иск с правно основание чл. 8, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ сумата от 5 000 лева, представляваща парична равностойност на придобитите от И.Г.Ж. дружествени дялове съгласно Договор за продажба на дружествени дялове от 15.05.12 год.; като е осъдена Комисия за отнемане на незаконно придобито ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/ БУЛСТАТ:131463734, да заплати на Г.И.Ж., ЕГН: **********, направените в първа инстаниця разноски в размер на 3 180 лева.

В жалбата се твърди, че РЕШЕНИЕТО е неправилно, незаконосъобразно и необосновано по отношение на третата предпоставка за уважаване на предявените искове, а именно връзка между придобитото имущество и престъплението, за което е налице влязла в сила присъда в приложното поле на чл. 3, ал.1 ЗОПДИППД /отм./, при липса на спор относно присъдата и значителната стойност на придобитото. Оспорват се и изводите на съда относно съответствието на приходи и разходи на лицата – ответници, което е довело съда до извод за оборване на презумпцията за придобиване на имуществото по престъпен начин. По отношение на иска по чл. 7, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ се оспорва извода на съда, че атакуваната сделка е симулативна.; оспорват се изводите за неоснователност на иска по чл. 7, ал.2 отЗакона. Направено е искане за отмяна на решението и уважаване на всички искове.

Срещу жалбата са постъпили писмени отговори от насрещните страни Г.И.Ж., В.И.Ж., И.Г.Ж. и Г.Н.К., в които жалбата е оспорена.

Съдът, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното:

 

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/, срещу Г.И.Ж., В.И.Ж., И.Г.Ж., Г.Н. Каракашеви против ЕТ „Ивона - Д.Н."***.

В мотивираното предложение се твърди, че по отношение на Г.Ж. е налице влязла в сила присъда - Споразумение от 21.03.12г., одобрено с Определение от 21.03.12г. НОХД 1419/11г. по описа на Варненски окръжен съд за извършено престъпление по чл. 252, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.З, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД, за това че за периода м. януари 2000г. до м. декември 2009г. в гр. Вълчи дол, при условията на продължавано престъпление, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по смисъла на чл.1, ал.1 и ал.4 от ЗБ /отм./ и чл. 2 , ал. 1 от ЗКИ, като с тази дейност са получени значителни неправомерни доходи в размер на 47 849,15 лв.,

Твърди се, че Г.Ж. е придобил недвижими имоти, по възмезден начин по време на брака с втората ответник В.Ж., подробно описани в стр. 3-6 от предложението в 12 точки, без да е установен имуществен принос на съпругата, за които не е налице законен източник на средства. Установени били и имоти, за които е налице законен източник на средства от дохода му на земеделски производител за производство на домати и продажба на недвижимо имущество лист 7-9, в 8 точки.

Твърди, се че Г. И. Ж. е придобил чрез строителство и отчуждил два недвижими имот и придобило чрез дарение и също отчуждило недвижим имот стр.10 от предложението.

Твърди, че Г.Ж. е придобил по възмезден начин по време на брака без да е установен имуществен принос на съпругата на моторни превозни средства подробно орисани и посочени на стр.11 точка 1-3 от предложението: общо 4 броя МПС.

Извършеният икономически анализ въз основа на събраните в хода на производството пред Комисията данни сочи на приходи в размер общо на 1 473,01 МРЗ, като същевременно разходи за придобиване на имущество, погасяване на кредити, дължими данъци, учредяване на дружество и разходи за издръжка на семейството общо в размер на 3 685,40 МРЗ , като по този начин е налице отрицателна разлика от 2 212,39 МРЗ, която разлика е на значителна стойност съгласно §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД.

Твърди се, че са налице предпоставките, визирани в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД: има влязъл в сила съдебен акт с който е признат за виновен ответника Г.Ж. по  НОХД 1419/11г. на Варненски окръжен съд, за извършено престъпление по чл. 252, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, с Определение от 21.03.12г., с, което е одобрено от съда споразумение; предпоставките на чл. 7, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД също били налице и не на последно място Г. И. Ж. притежавал имущество на значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства, поради и което и е предявен иск за отнемане на имуществото му по чл. 28, във връзка с чл. 4, ал. 1, и ал. 2, чл. 7, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД на обща стойност 207 334 лева, подробно описано в предложението.

На основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.7, т.1, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ е предявен и иск за обявяване за недействителна по отношение на държавата на сделката, обективирана в нотариален акт № 197, том VH, рег.№ 2782, дело № 1096/ 23.08.07г. (Акт № 189, том X, дело 2090/07, вх.рег. № 2955/24.08.2007г. на СВ - Девня), с който Г. И. Ж. и В. И. Ж. даряват на ЕТ „Ивона - Д.Н.", представлявано от управителя си Д. И. Н. следните недвижими имоти: ½  ид.ч от недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, а именно: Нива с площ 17,491 кв.м., трета категория, в местността „Червенака", съставляваща имот № 012018, при граници: имот № 012017, имот № 012086, имот № 012019, имот № 012054 и ½ ид.ч от недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, а именно: Нива с площ 14,898 кв.м., 3 катег., в местността „Обрука", съставляваща имот № 040041, при граници: имот № 040059, имот № 040028, имот № 040063, имот № 040062, имот № 040030, имот № 040040, имот № 040045.

На основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл. 28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.7, т. 2, вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД е предявен иск за обявяване за недействителна по отношение на Държавата на сделката, обективирана в Нотариален акт за продажба № 28, том 25, вх.рег. № 10275/17.05.2012г. на СВ -Варна), с който Г. И. Ж. и В. И. Ж. продават на Г. Н. К. недвижим имот, Апартамент № 38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с административен адрес: ж.к. „Надежда", бл. 6, вх. 3 на първи етаж, състоящ се от: две стаи, кухня, баня - тоалет и входно антре със застроена площ от 59,45 кв.м., при граници на апартамента: изток - ап.№ 37, запад - зелени площи, север -ап.№ 39, юг - зелени площи, заедно с принадлежащото му избено помещение № 38 без площ по предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с полезна площ от 3 кв.м.,при граници на избеното помещение: изток - зелени площи, запад - изба на ап.№ 39, север - зелени площи, юг - изба на ап.№ 42, ведно с 1,5203 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място, съставляващо УПИ VIII-984, 484, 485 в кв. №98 по плана на гр. Аксаково, след което същият имот да бъде отнет в полза на държавата от патримониума на Желеви, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм/.

В условията на евентуалност е предявен срещу Г. и В. Желеви иск с правно основание§ 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППДотм./ за действително полученото по сделката, с цена, изчислена въз основа на пазарната стойност на имота към датата на отчуждаване, както следва:

Сумата от 30 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, Апартамент № 38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с административен адрес: ж.к. „Надежда", бл. 6, вх. 3 на първи етаж.

Сумата от 9 920 лева от продажбата недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол: Дворно място с пространство 520 кв.м., съставляващо УПИ XVI-104 в кв. 8 по плана гр. Вълчи дол, заедно с построените в него жилищна сграда и стопанска постройка, при граници на имота: улица, парцел 1-103, парцел П-102 и парцел XV-108.

Сумата от 1 273 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на гр. Вълчи дол и представляващ: Нива с площ 4,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Войводински път", съставляваща имот № 044009, при граници: имот № 000185, имот № 044008, имот № 007005, имот № 000187, имот № 044010.

Сумата от 4 542 лева от продажбата на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: Нива с площ 8,000 кв.м., трета категория, в местността „Чаирите", съставляваща имот № 052018, при граници: имот № 052017, имот № 064056, имот № 052019, имот № 052025; Нива с площ 3,275 кв.м., втора категория, в местността „Пъндъклъка", съставляваща имот № 013023, при граници: имот № 013022, имот № 013002, имот № 013019, имот № 064005.

Сумата от 12 025 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол и представляващ: Дворно място с пространство 1 795 кв.м., за което е отредено УПИ ХШ-289 в кв. 30 по плана с. Михалич, заедно с построените в имота жилищна сграда с обща застроена площ 70 кв.м. и навес със застроена площ 30 кв.м., при граници: улица, УПИ XIV-161, УПИ ХП-289.

Сумата от 4 400 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 6762 СТ, рама № VF1DA0F0G17425595, двигател № K7MA702DE42777, дата на първоначална регистрация 26.02.1998г.

Сумата от 2 000 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, двигател № F3RP750C005514, дата на първоначална регистрация 29.08.1996г.

Сумата от 3 000 лева от продажбата на л ек автомобил, марка "Фиат", модел "Чинкуеченто", ДК № В 7593 КС, рама № ZFA17000000700214, двигател № 1170А10469277609, дата на първоначална регистрация 28.03.1996г.

В случай, че съдът не уважи иска по§ 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./, предявен по пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество и движими вещи, при условията на евентуалност е предявявен иск с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в нотариалните актове и договорите за покупко-продажба, както следва:

Сумата от 4 570 лева от продажбата на Дворно място с пространство 520 кв.м., съставляващо УПИ XVI-104 в кв. 8 по плана гр. Вълчи дол, заедно с построените в него Жилищна сграда и стопанска постройка, продаден с нотариален акт № 159, том IV, рег.№ 2606, дело № 870/2003г. от 26.11.2003г. (Акт № 5, том 7, дело 1242/03, вх.рег. № 2419/05.12.2003г. на СВ-Девня);

Сумата от 500 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на гр. Вълчи дол и представляващ: Нива с площ 4,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Войводински път", съставляваща имот № 044009, продаден с нотариален акт № 139, том IV, рег.№ 1460, дело № 536/2007г. от 04.05.2007г. (Акт № 185, том V, дело 1031/07, вх.рег. № 1587/04.05.2007г. на СВ-Девня);

Сумата от 750 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: Нива с площ 8,000 кв.м., трета категория, в местността „Чаирите", съставляваща имот № 052018, продаден с нотариален акт № 33, том IV, рег.№ 1233, дело № 444/2007г. от 17.04.2007г. (Акт № 24, том V, дело 865/07, вх.рег. № 1386/17.04.2007г. на СВ-Девня);

Сумата от 300 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: Нива с площ 3,275 кв.м., втора категория, в местността „Пъндъклъка", съставляваща имот № 013023, продаден с нотариален акт № 33, том IV, рег.№ 1233, дело № 444/2007г. от 17.04.2007г. (Акт № 24, том V, дело 865/07, вх.рег. № 1386/17.04.2007г. на СВ-Девня)

Сумата от 4 500 лева от продажбата на недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол и представляващ: Дворно място с пространство 1 795 кв.м., за което е отредено УПИ ХШ-289 в кв. 30 по плана с. Михалич, заедно с построените в имота Жилищна сграда с обща застроена площ 70 кв.м. и Навес със застроена площ 30 кв.м., продаден с нотариален акт № 173, том III, рег.№ 3369, дело № 474/2010г. от 11.08.2010г. (Акт№ 59, том 8, дело 1286/10, вх.рег. № 2274/12.08.20Юг. на СВ-Девня)

Сумата от 200 лева от продажбата на лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, двигател № F3RP750C005514, дата на първоначална регистрация 29.08.1996г., продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 17.08.2011 г.

Предявен е и иск за отнемане в полза на държавата от И.Г.Ж., син на Г.Ж., на основание чл. 8, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, сумата от 5 000 лева, представляваща парична равностойност на придобитите от И.Г.Ж. дружествени дялове съгласно Договор за продажба на дружествени дялове от 15.05.12 г.

На срока по чл. 131 ал.1 ГПК, срещу исковете са постъпили писмени отговори: 1. от Г.И.Ж., в който се оспорва изцяло като неоснователни и недоказани предявените искове с мотивираното предложение. Твърди се, имуществото на Г.Ж. е придобито със средства от законни източници и по никакъв начин не е свързано с престъпна дейност и не произтича от такава дейност, поради което няма основание за отнемането му в полза на държавата. Въведени са твърдения за осъществени доходи, извън взетите предвид от КОНПИ в девет пункта, описани в отговора, сред които са: договор за дарение от 14000 лв. от майка му на 05.04.1989 год.; спестовен влог в периода 1989 год. – 1991 год. със сума от 9124,54 лв.103670 щ.д. от работа в чужбина, декларирани в митническа декларация при влизане в България на 03.08.1998 год.; дарение от 40000 лв. направено от майката на Ж. и нейният партньор след продажба на имот на 22.01.2001 год., доход от продажба на недвижим имот през 1997 год. по нот.а. №100/1997 год. в размер на 433000 стари лева. Твърди се, че приходите надхвърлят разходите. Оспорват се и исковете за обявяване недействителни по отношение на Държавата извършени от Ж. разпоредителни сделки и за отнемане на получени средства от разпоредителни сделки; 2. в писмен отговор на В.Ж. се оспорват изцяло като неоснователни и недоказани предявените искове с мотивираното предложение; 3. в писмен отговор И.Ж. оспорва изцяло като неоснователни и недоказани предявените срещу него искове с мотивираното предложение.;4. от  ответника Г. Н. К. твърди, че исковата претенция и възбраната са насочени към несеквестируема вещ, а именно: Апартамент №38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с административен адрес: ж.к. „Надежда"; твърди се, че имотът е бивша собственост на родителите му Н.Г.К. и М. И. С. /К./, по силата на Договор per. №41/14.06.1989г. за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 ЗТСУ. Същото жилище, след развода на родителите му, с Протокол от съдебна делба е поставено в дял на майката на Г.К. М. И. С. по гр.дело № 852/95г. на XVIII състав, ВРС. По силата на споразумение между М.И. С. и Г.И.Ж. от 17.10.1997 г.,  жилището е преминало в собственост на Г.И.Ж.. След изпълнение на задължение по споразумението, майката на ответника М.И. С. го е посочила преобретател на описания по-горе процесен имот. Г.К. иска отхвърляне на насочената срещу него претенция като неоснователна; 5. ответникът ЕТ ”Ивона – Д.Н.” не е депозирал писмен отговор в срок.

Прокуратура на РБ чрез ВОП в качеството си на контролираща страна е изразила становище да се уважат исковете.

От фактическа страна, между страните по делото не е било спорно, че по Споразумение по НОХД № 1419/2011 год. на ВОС, Г.Ж. е осъден с влязло в сила присъда за престъпление, попадащо в предметния обхват на чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./ - престъплението е по чл. 252, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 НК, при условията на продължавано престъпление в периода 2000 г. – декември 2009 год. в гр. Вълчи дол Ж. без съответното разрешение е извършвал банкови сделки по занятие, като от тази си дейност е получил значителни неправомерни доходи в размер на 47849,15 лв.

В тази връзка КОНПИ е проверила движението на имуществото на г-н Ж. и семейството му в периода 10.07.1987 год. – 10.07.2012 год.

І. Установява се от представените писмени доказателства, че през проверявания период Г.Ж. е придобил по възмезден начин по време на брака с ответницата В.Ж. следните недвижими имоти:

С нотариален акт № 139, том V, рег.№ 10193, дело № 746/02г. от 23.09.02г. (Акт № 166, том XL, дело 9035/02 г., вх.рег. № 13304 от 23.09.02г. на СВ - Варна) за покупко-продажба на недвижим имот: Дворно място с пространство от 1005 кв.м. съгласно решение на Варненски районен съд по гр. д. 26341985г., а по скица с площ 1102 кв.м., находящ се в гр. Варна, обл. Варна, район „Младост", СО „Планова", съставляващ имот пл. № 1204, при граници: път, поземлен имот № 1203, поземлен имот № 722, поземлен имот № 1205 за сумата от 10546,10 лева.

Имотът е отчужден с нотариален акт № 25, том VІІI, рег.№ 11245, дело № 1239/2005г. от 22.08.2005г. (Акт № 83, том LXVII, дело 15947/2005 г., вх.рег. № 21042 от 22.08.2005г. на СВ - Варна) за сумата от 10 303,70 лева.

С нотариален акт № 43, том I, рег.№ 901, дело № 41/2011г. от 15.04.2011г. (Акт № 148, том XXI, дело 4472/2011 г., вх.рег. № 7514 от 15.04.2011г. на СВ - Варна) Ж. е закупил същия недвижим имот за сумата от 14 000 лева.

Пазарната стойност към момента на първото придобиване е 11600 лв.

Пазарната стойност към момента на отчуждаването е 29500 лв.

Пазарната стойност към момента на второто придобиване е 39300 лв.

Върху имота е учредена договорна ипотека в полза на „Общинска банка" АД за предоставения на ответника Ж. кредит в размер на 50 000 лева. Ипотеката е учредена, след като е извършено отчуждаването от г-н Ж. и е заличена с молба, вписана под № 196, том XI, вх. per. 24384/03.12.2010 год.

С нотариален акт № 3, том П, рег.№ 731, дело № 231/2003г. от 16.04.2003г. (Акт № 99 том II, дело 313/2003 г., вх.рег. № 846 от 21.04.2003г. на СВ - Девня) Руска Георгиева П. (майка на Г.Ж.) му е продала недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, Община Вълчи дол, Варненска област: Нива с площ 25,156 дка, трета категория, в местността „Дядобанковата могила", съставляваща имот № 010027, при граници: имот № 010007 -нива, имот № 010065 - нива, имот № 010064- нива, имот № 010063 - нива, имот № 010040 - полски път и имот № 010026 - нива за сумата от 3 090 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 3 600 лв., но стойността на сделката не е оспорена от КОНПИ.

С нотариален акт № 107, том X, рег.№ 7701, дело № 1186/0бг. от 20.10. 06г. (Акт № 139, том 14, дело 2823/06г., вх.рег. № 4906 на СВ - Девня) Ж. е закупил три земеделски имота, придобити по наследство от продавачите по 1/2 ид.ч. от недвижими имоти, находящи се в землището на с.Щипско, общ. Вълчи дол: 1. Нива с площ 17,491 кв.м., трета категория, в местността „Червенака", съставляваща имот № 012018, при граници: имот № 012017, имот № 012086, имот № 012019, имот № 012054 за сумата от 776 лева. /твърди се пазарната стойност на от нивата към момента на придобиване е 1750 лв. /; 2. Нива с площ 14,898 кв.м., трета категория, в местността „Обрука", съставляваща имот № 040041, при граници: имот № 040059, имот № 040028, имот № 040063, имот № 040062, имот № 040030, имот № 040040, имот № 040045 за сумата от 584 лева, при твърдяна пазарната стойност на нивата към момента на придобиване е 1490 лв. за процесната идеална част. /Тези два имота са дарени от Г.Ж. и съпругата му с нотариален акт № 197, том VH, рег.№ 2782, дело № 1096/ 23.08.07г. (Акт № 189, том X, дело 2090/07, вх.рег. № 2955/24.08.2007г. на СВ - Девня) на ЕТ „Ивона - Д.Н.", представлявано от управителя си Д. И. Н../; 3. Лозе с площ 0,636 кв.м., десета категория, в местността „Старите лозя", съставляваща имот № 013400, при граници: имот № 000008, имот № 013408, имот № 013401, имот № 013402 и имот № 013399, за сумата от 6 лева, при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване е 130 лв.

С нотариален акт № 106, том X, рег.№ 7700, дело № 1185/2006г. от 26.10.06г. (Акт № 173, том II, дело 387/06г., вх.рег. № 896 на СВ - Девня) Г. Ж. е закупил следните недвижими имоти, находящи се в землището с. Щипско, общ. Вълчи дол и представляващи: 1. Нива с площ от 9,596 дка, трета категория, находяща се в местност „Ачмите", съставляваща имот № 016050, при граници: имот № 016051, имот № 016049, имот № 016159, имот № 016047, имот № 016043 за сумата от 760 лева, при твърдяна пазарната стойност на нивата към момента на придобиване е 1920 лв. и към момента на отчуждаване - 3350 лв. Имотът е отчужден с нотариален акт № 139, том IV, рег.№ 1460, дело № 536/04.05.07г. (Акт№ 185, том V, дело 1031/07, вх.рег. № 1587/04.05.2007г. на СВ - Девня), продаден за сумата от 800 лева.; 2. Лозе с площ 0,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Новите лозя", съставляваща имот № 020051, при граници: имот № 020140, имот № 020046, имот № 020052, имот № 020054 за сумата от 90 лева, при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване е 174 лв., а към настоящия момент - 183 лв.

С нотариален акт № 179, том ХУШ, рег.№ 23373, дело № 3356/2006г. от 19.12.2006г. (Акт № 125, том XXXIII, дело 10399/2006 г., вх.рег. № 17743 от 19.12.2006г. на СВ - Варна) Г. И. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в с. Дончево, ул. „Четвърта", № 10, община Добричка: Апартамент № 3 от фонда на НК „Железобетонна структура" в северозападната част на бл. № 1 на ЖП гара - село Дончево, съставляващ една стая, кухня и сервизно помещение с площ от 64,70 кв.м., ведно с изба с площ от 23,30 кв.м., построено в поземлен имот, за който е отреден парцел IV за гара в кв. 28 по плана на с. Дончево, при граници и съседи на имота по скица: изток - ап.№ 4, запад - жп - линия, север - двор, юг - ап.№ 1, а съседи на избата: изток - изба ап.№ 4, запад - жп - линия, север - двор, юг - неизкопано избено пространство, за сумата от 3 000 лева, при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване 5 480 лв. За имота има вписана искова молба по гр. д. 1359/2009г. на PC - Добрич за обявяване на недействителността на пълномощното, въз основа на което имотът е прехвърлен на Г. И. Ж..

С нотариален акт № 150, том Ш, рег.№ 1054, дело № 382/2007г. от 29.03.2007г. (Акт № 87 том IV, дело 723/2007 г., вх.рег. № 1194 от 30.03.2007г. на СВ - Девня) Г. И. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в землището на с. Караманите, Община Вълчи дол, Варненска област: Жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м. и Лятна кухня със застроена площ 10 кв.м., построени върху общинско дворно място с пространство 3 840 кв.м., представляващо УПИ I-общ в кв. 4 по плана на с. Караманите, заедно с отстъпеното право на строеж, при граници: от три страни улици, УПИ И-общ, УПИ Ш-общ, за сумата от 250 лева., при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване е 1180 лв.

С нотариален акт № 131, том ХП, рег.№ 4301, дело № 1714/2007г. от 20.12.07г. (Акт № 112, том XVI, дело 3274/2007 г., вх.рег. № 4654 от 21.12.2007г. на СВ - Девня) Г. И. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол, ул."Тунджа" №11: 1/2 ид.ч. от Дворно място, цялото с площ 480 кв.м., за което е отреден парцел XVIII-513 в кв. 41 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, заедно с построените в имота: жилище, представляващо целият първи етаж от жилищната сграда, състоящо се от две спални, дневна, кухненски бокс, столова, антре, баня и тераси с РЗП от 147 кв.м.; таван с РЗП от 58.50 кв.м.; гараж, находящ се в северната част на партерния етаж с РЗП от 16,41 кв.м.; маза с обща РЗП от 17,48 кв.м., състояща се от две изби - съответно 6,30 кв.м. и 11.18 кв.м., както и 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе дворно място, при граници за цялото дворно място: улица, парцел XVII-594, парцел XIX-512 и парцел XI-499, за сумата от 1 653,80 лева, при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване 44 060 лв.

С нотариален акт № 109, том X, рег.№ 5050, дело № 1417/2008г. от 08.12.2008г. (Акт № 163, том XTV, дело 2868/2008 г., вх.рег. № 3996 от 09.12.2008г. на СВ - Девня) Г. И. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол, обл. Варна и представляващ: Дворно място с пространство 560 кв.м., съставляващо УПИ II в кв. 4 по плана на гр. Вълчи дол, при граници: от две страни улици, УПИ I, за сумата от 1 500 лева, при твърдана пазарната стойност към момента на придобиване е 4200 лв.

С нотариален акт № 110, том X, рег.№ 5052, дело № 1418/2008г. от 08.12.2008 г. (Акт № 52, том XV, дело 2954/2008 г., вх.рег. № 4109 от 15.12.2008г. на СВ - Девня) Г.Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна и представляващ: Дворно място с пространство 900 кв.м. по нотариален акт и 1080 кв.м. по скица, представляващо УПИ IX-250 в кв. 44 по плана на с. Добротич, заедно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м. и второстепенна сграда със застроена площ 20 кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ Х-249, УПИ VIII-248 за сумата от 2 000 лева, при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване 11 310 лв.

С нотариален акт № 86, том П, рег.№ 2333, дело № 195/09г. от 23.04.09г. (Акт № 179, том 4, дело 510/2009 г., вх.рег. № 1342 от 28.04.2009г. на СВ - Девня) Г. Ж. е закупил недвижим имот: Склад масивен с разгърната застроена площ от 108 кв.м. и жилищна сграда със разгърната застроена площ 70 кв.м., долепена до склада, заедно с прилежащите към тях 480 кв.м. идеални части, съставляващи ПИ № 133 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол, включен в УПИ Х-133, 134 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол, Варненска област и с административен адрес: гр. Вълчи дол, Варненска област, ул. „Толбухин" № 4, урегулиран целият с площ от 980 кв.м., при граници: улица, УПИ IX-128, УПИ V-131,132 и УПИ Х-135,136, а съгласно представена скица: УПИ XI-1034.51.127, УПИ V-936.53.127 и УПИ IX-950.66.127 , за сумата от 9 000 лева, при твърдяна пазарната стойност към момента на придобиване е 20 410 лв.

С Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.09.09г. (вписан под № 119, том 9, вх. регистър № 2642 от 14.09.2009г. на СВ - Девня) Община Вълчи дол е продала на Г. И. Ж. недвижим имот, частна общинска собственост, за който е съставен акт № 903 за общинска собственост от 05.11.08г., а именно: УПИ - Земя с площ от 620 кв.м., представляващ УПИ ХХШ-56 в кв. 9 по плана на с. Калоян, обл. Варна и находящата се в имота полумасивна едноетажна сграда - казан за изваряване на ракия със застроена площ 32 кв.м., при граници: улица, дере и УПИ ХХН-55 в кв. 9 по плана на с. Калоян за сумата от 2 050 лв.

С нотариален акт № 79, том I, рег.№ 1585, дело № 71/2009г. от 20.05.2009 г. (Акт № 190, том XXIV, дело 5212/2009 г., вх.рег. № 9099 от 21.05.2009г. на СВ - Варна) Г. Ж. е закупил недвижим имот: Апартамент № 38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с административен адрес: ж.к. „Надежда", бл. 6, вх. 3 на първи етаж, състоящ се от: две стаи, кухня, баня - тоалет и входно антре със застроена площ от 59,45 кв.м., при граници на апартамента: изток - ап.№ 37, запад - зелени площи, север - ап.№ 39, юг - зелени площи, заедно с принадлежащото му Избено помещение № 38 без площ по предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с полезна площ от 3 кв.м.,при граници на избеното помещение: изток - зелени площи, запад - изба на ап.№ 39, север - зелени площи, юг - изба на ап.№ 42, ведно с 1,5203 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място, съставляващо УПИ VIII-984, 484, 485 в кв. №98 по плана на гр. Аксаково, за сумата от 8125,90 лева. Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 28, том 25, вх.рег. № 10275/17.05.2012г. на СВ -Варна) на въззиваемия Г. Н. К.. Пазарната стойност към момента на придобиване е 26 510 лв., а към датата на неговото отчужаване е 29 960 лева.

ІІ. Не е било спорно, че през проверявания период Г.Ж. е придобил по възмезден начин по време на брака и отчуждил следните недвижими имоти, за които е доказал законен източник на средства от доход на земеделски производител за производство на домати и продажба на недвижимо имущество:

С нотариален акт № 141, том Ш, рег.№ 2408, дело № 630/2001г. от 05.09.2001г. (Акт № 199, том III, дело 627/2001 г., вх.рег. № 1704 на СВ - Девня) Г. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол: Дворно място с пространство 550 кв.м., съставляващо УПИ П-29 в кв. 5 по плана града, заедно с построените в него паянтова постройка, полумасивна жилищна сграда и стопанска постройка, при граници на имота: улица, парцел 1-28, XXIV-27 и Ш-30 за сумата от 2 960 лева.

Имотът е отчужден с нотариален акт № 112, том IV, рег.№ 2953, дело № 827/14.11.2001г. (Акт № 199, том IV, дело 831/01, вх.рег. № 2598/14.11.2001г. на СВ -Девня) за сумата от 2 960 лева, при твърдани пазарната стойност към момента на придобиване 5030 лв. и пазарната стойност към момента на отчуждаване - 5030 лв.

Получените от продажбата на този имот средства са вложени за закупуване на друг недвижим имот: празно дворно място с площ от 560 кв.м., представляващо парцел II в кв. 4 по плана на гр. Вълчи дол, отреден за газостанция и са отразени в приходната част на икономическия анализ.

С Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 28.11.01г. (вписан под № 162, том 7, вх. регистър № 2790 от 29.11.01 г. на СВ - Девня) Община Вълчи дол е продала на Г. Ж. недвижим имот, за който притежава акт за общинска собственост № 607 от 04.06.2001г., а именно: Празно дворно място с площ от 560 кв.м., представляващо парцел II в кв. 4 по плана на гр. Вълчи дол, отреден за Газостанция, при граници от двете страни улици и парцел I – баскетболно игрище за сумата от 3 080 лв.

Имотът е отчужден с нотариален акт № 156, том IV, рег.№ 2332, дело № 1186/18.08.05г. (Акт № 80, том IX, дело 1722/05, вх.рег. № 2856/18.08.2005г. на СВ -Девня) за сумата от 1 000 лева, при твърдяна пазарната стойност към датата на придобиване е 3 360 лв.

ІІІ. Г.Ж. е придобил по възмезден начин по време на брака и отчуждил следните недвижими имоти:

С нотариален акт № 150, том П, рег.№ 1401, дело № 431/2002г. от 31.07.2002г. (Акт № 33, том III, дело 446/2002 г., вх.рег. № 942 на СВ - Девня) Г. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в землището с. Вълчи дол: Нива с площ от 5,468 дка, трета категория, в местността „Тетерлика", имот с № 028033 по плана за земеразделяне, при граници: имот с № 000134, имот с № 028032, имот с № 028085, имот с № 028034, за сумата от 793 лева.

Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 133, том VI, рег.№ 2666, дело № 806/ 17.07.08г. (Акт № 86, том VIII, дело 1581/08, вх.рег. № 2225/18.07.2008г. на СВ -Девня) на „Ивона" ООД, представлявано от управителя си Д.Н. за сумата от 423 лева при твърдяни пазарни стойности към момента на придобиване 760 лв. и към момента на отчуждаване - 1 910 лв.

С нотариален акт № 121, том IV, рег.№ 2491, дело № 828/2003г. от 12.11.2003г. (Акт № 145, том VI, дело 1180/2003 г., вх.рег. № 2299 на СВ - Девня) Г. Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в землището с. Калоян, общ. Вълчи дол: Нива с площ от 5,500 дка, четвърта категория, в местността „Канарата", съставляваща имот № 007015, при граници и съседи: имот № 007016, имот № 007004, имот № 007005, имот № 007022, имот № 007006, имот № 007024 за сумата от 481 лева.

Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 133, том VI, рег.№ 2666, дело № 806/17.07.08г. (Акт № 86, том VIII, дело 1581/08, вх.рег. № 2225/18.07.2008г. на СВ -Девня) на „Ивона" ООД, за сумата от 497 лева, при твърдяни пазарната стойност към момента на придобиване - 800 лв. и пазарната стойност към момента на отчуждаване - 1 920 лв.

С нотариален акт № 14, том I, рег.№ 95, дело № 20/ 12.01.2005г. (Акт № 97, том I, дело 103/2005 г., вх.рег. № 265 на СВ - Девня) Г. Ж. е закупил земеделски земи, находящи се в землището с. Калоян, общ. Вълчи дол: 1. Нива с площ от 3,373 дка, трета категория, находяща се в местност „Сазлъка", съставляваща имот № 023028 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 023006 - нива, кад. № 000042 - полски път на община Вълчи дол, имот № 023025 - нива, имот № 023029 - нива за сумата от 504,26 лева, при твърдяни пазарната стойност към момента на придобиване - 490 лв. и пазарната стойност към момента на отчуждаване - 1 180 лв.; 2. Нива с площ от 4,293 дка, 3 кат., в местност „Бостанлък", съставляваща имот № 004096 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад. № 000028 - полски път на общ. Вълчи дол, имот № 004077 - нива, имот № 004097 - нива, имот № 004091 - нива, имот № 004090 - нива за сумата от 641,80 лева, при пазарна стойност към момента на отчуждаване е 1500 лв.

Имотите са отчуждени с нотариален акт за продажба № 133, том VI, рег.№ 2666, дело № 806/ 17.07.08г. (Акт № 86, том VIII, дело 1581/08, вх.рег. № 2225/18.07.2008г. на СВ - Девня) на „Ивона" ООД, както следва: нива с площ от 3,373 дка за сумата от 347 лева, нива с площ от 4,293 дка за сумата от 337 лева.

С нотариален акт № 30, том Ш, рег.№ 4832, дело № 154/ 02.03.2006 г. (Акт № 173, том II, дело 387/2006г., вх.рег. № 896 на СВ - Девня) Г.ж. е закупил недвижим имот, находящ се в землището на гр. Вълчи дол и представляващ: Нива с площ 4,546 кв.м., четвърта категория, в местността „Войводински път", съставляваща имот № 044009, при граници: имот № 000185, имот № 044008, имот № 007005, имот № 000187, имот № 044010 за сумата от 500 лева.

Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 139, том IV, рег.№ 1460, дело № 536/ 04.05.2007г. (Акт № 185, том V, дело 1031/07, вх.рег. № 1587/04.05.2007г. на СВ -Девня) за сумата от 500 лева, при пазарни стойности към момента на придобиване - 900 лв., а към момента на отчуждаване - 1090 лв.

С нотариален акт № 14, том VH, рег.№ 6506, дело № 671/03.07.06 г. (Акт № 96, том VIII, дело 1555/2006г., вх.рег. № 2961 на СВ - Девня) Г.Ж. е закупил недвижими имоти, находящи се в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол: 1. Нива с площ 8,000 кв.м., трета категория, в местността „Чаирите", съставляваща имот № 052018, при граници: имот № 052017, имот № 064056, имот № 052019, имот № 052025 за сумата от 750 лева, при пазарната стойност към момента на придобиване - 1600 лв. и към момента на отчуждаване - 1 920 лв.; 2. Нива с площ 3,275 кв.м., втора категория, в местността „Пъндъклъка", съставляваща имот № 013023, при граници: имот № 013022, имот № 013002, имот № 013019, имот № 064005 за сумата от 350 лева, при пазарната стойност към момента на придобиване 650 лв. и към момента на отчуждаване - 780 лв. Имотите са отчуждени с н. а. за продажба № 33, том IV, рег.№ 1233, дело № 444/ г. (Акт № 24, том V, дело 865/07, вх.рег. № 1386/17.04.07г. на СВ - Девня), както следва: нива с площ от 8,000 дка за сумата от 750 лв., нива с площ от 3,275 дка за сумата от 300 лв.

С нотариален акт № 185, том X, рег.№ 7856, дело № 1236/ 02.11.2006г. (Акт № 139, том 14, дело 2823/06г., вх.рег. № 4906 на СВ - Девня) Г.Ж. е закупил недвижим имот, находящ се в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол и представляващ: Нива с площ 10,618 кв.м., трета категория, в местността „Обрука", съставляваща имот № 040098, при граници: имот № 040084, имот № 040004, имот № 040023, имот № 040069, имот № 040002 за сумата от 850 лева. Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 103, том VI, рег.№ 2145, дело № 832/ 28.06.2007г. (Акт № 111, том VIII, дело 1580/07, вх.рег. № 2313/29.06.2007г. на СВ - Девня) за сумата от 4 247,20 лева, при пазарната стойност към момента на придобиване - 2 120 лв. и към момента на отчуждаване 2 540 лв.

С нотариален акт № 105, том VIII, рег.№ 3840, дело № 1097/ 01.10.08 г. (Акт № 89, том XI, дело 2226/08г., вх.рег. № 3101 на СВ - Девня) Г.Ж. е закпил недвижим имот, находящ се в с. Михалич, общ. Вълчи дол и представляващ: Дворно място с пространство 1 795 кв.м., за което е отредено УПИ ХШ-289 в кв. 30 по плана с. Михалич, заедно с построените в имота жилищна сграда с обща застроена площ 70 кв.м. и навес със застроена площ 30 кв.м., при граници: улица, УПИ XIV-161, УПИ ХИ-289 за сумата от 4 000 лева. Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 173, том Ш, рег.№ 3369, дело № 474/11.08.2010 г.. (Акт № 59, том 8, дело 1286/10, вх.рег. № 2274/12.08.201 Ог. на СВ -Девня) за сумата от 4 500 лева, при пазарна стойност към момента на придобиване - 7 370 лв. и пазарната стойност към момента на отчуждаване - 6 430 лв.

ІV. Г.Ж. е придобил чрез покупко-продажба и строителство и отчуждил следния недвижим имот:

С нотариален акт № 182, том I, рег.№ 2952, дело № 826/ 20.11.01г. (Акт № 26, том V, дело 859/2001 г., вх.рег. № 2677 на СВ - Девня) Г. Ж. е признат за собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол: Жилище, състоящо се: партерния етаж - северния гараж с площ 16,41 кв.м., две изби с площ 6,3 кв.м. и 11,18 кв.м.; целия първи етаж, състоящ се от: две спални, дневна, кухненски бокс, столова, антре, баня и тераси; 58,5 кв.м. от подпокривното пространство и 1/2 идеални части от общите части на сградата, както и на 1/2 идеални части от дворното място, цялото с пространство 480 кв.м., съставляващо УПИ XVIII-513 в кв. 41 по плана града, при граници на целия имот: улица, парцел XIX-512, парцел XI-499, парцел XVII-594.

Видно от цитираните в нотариалния акт документи: нотариален акт № 26/1984г. за собственост върху дворното място; строително разрешение № 50/1984г. и Протокол № 104/1984г. за определяне на строителна линия, строителството е започнало в период извън определената в закона 25-годишна давност.

Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 155, том IV, рег.№ 2331, дело № 1185/18.08.2005 г. (Акт № 137, том IX, дело 1784/05, вх.рег. № 2956/26.08.2005г. на СВ - Девня) за сумата от 3 000 лв. при пазарната стойност към момента на отчуждаване 43 630 лв.

V. Дарения:

Г.Ж. е придобил чрез дарение следния недвижим имот, по нотариален акт № 48, том ХП, рег.№ 4142, дело № 1648/ 13.12.2007 г. (Акт № 5, том XVI дело 3164/2007 г., вх.рег. № 4499 на СВ - Девня): недвижим имот, находящ се в с. Бояна, общ. Вълчи дол, а именно: Дворно място с площ 2 760 кв.м., за което е отреден парцел IV в кв. 35 по плана с. Бояна, заедно с построените в имота жилищна сграда с РЗП 50 кв.м., жилищна сграда с РЗП 22 кв.м., мазе с РЗП 98 кв.м. и навес с оградени стени с РЗП 41 кв.м., при граници: улица, парцел VIII, парцел VII, парцел III, парцел V.

Г.Ж. е придобил чрез дарение и отчуждил следния недвижим имот по нотариален акт № 171, том ХП, рег.№ 4373, дело № 1759/ 28.12.2007 г. (Акт № 28 том I дело 28/2008 г., вх.рег. № 59 от 21.01.2008г. на СВ -Девня): идеални части, придобити чрез покупка и наследство, общо 5/6 ид.ч. от следния недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол и представляващ: Дворно място с пространство 530 кв.м. ид.ч. от цялото с пространство 1050 кв.м., представляващо УПИ VIII-809 в кв. 57 по плана гр. Вълчи дол, заедно с построената в имота жилищна сграда със застроена площ 87 кв.м., при граници: улица, УПИ ГХ-801, УПИ Ш-805, УПИ IV-806, УПИ V-807, УПИ VI-808, УПИ VII-810.

Имотът е отчужден с нотариален акт за продажба № 110, том I, рег.№ 302, дело № 83/ 06.02.08г. (Акт № 152, том I, дело 156/08, вх.рег. № 236/06.02.2008г. на СВ - Девня) за сумата от 2 206,70лева, при пазарната стойност на 5/6 от имота към момента на отчуждаване е 8 820 лв.

VІ. Г.Ж. е придобил по възмезден начин по време на брака следните МПС, в настояща собственост:

1. Мотоциклет марка "Сузуки", модел "250", ДК № В 0959 К, рама № VJ22A107152, двигател № 107398, дата на първоначална регистрация 24.04.1991г., мотоциклетът е придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 31.03.2005г. и фактура за сумата от 550 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 1077 лв. при пазарната стойност към настоящия момент е 685,30 лв.

2. Товарен автомобил, марка "Фолксваген", модел "ЛТ 28", ДК № В 1362 КС, рама № WV2ZZZ21ZRH002562, двигател № АСТ007438, дата на първоначална регистрация 30.12.1993г., автомобилът е придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 23.12.2008г. за сумата от 300 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 3023 лв. Пазарната стойност към настоящия момент е 2 591,67 лв.

Лек автомобил, марка "Сузуки", модел "Гранд Витара 2.0", ДК № В 1365 КН, рама № JSAJTD54V00130849, двигател № J20A332071, дата на първоначална регистрация 31.01.2007г., автомобилът е придобит на името на В.Ж. съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 18.02.2011г.

Автомобилът е закупен на лизинг, като лизинговите вноски са както следва: за 2007 г. -19 988,92 лв. -111,05 МРЗ; за 2008 г. -12 711 лв. = 57,78 МРЗ; за 2009 г. -11706 лв. - 48,78 МРЗ; за 2010 г. - 11 582 лв. = 48,26 МРЗ; за 2011 г. - 3 060 лв. = 12,75 МРЗ или обща сума - 59 047,92 = 278,62 МРЗ. Пазарната стойност към настоящия момент е 17 313,79  лв.

VІІ. Г.Ж. е придобил по възмезден начин по време на брака и отчуждил следните МПС:

Лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 6762 СТ, рама № VF1DA0F0G17425595, двигател № K7MA702DE42777, дата на първоначална регистрация 26.02.1998г., автомобилът е придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 23.03.2005г. и фактура за сумата от 4 400 лева Автомобилът е отчислен съгласно справката на КАТ на 29.08.2005г. Пазарната стойност към момента на придобиване е 8 137,78, а към датата та отчуждаване е 7 511,79 лв..

Лек автомобил, марка "Фиат", модел "Чинкуеченто", ДК № В 7593 КС, рама № ZFA17000000700214, двигател № 1170А10469277609, дата на първоначална регистрация 28.03.1996г., автомобилът е придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 10.02.2006г. за сумата от 300 евро = 586,75 лева. Автомобилът е отчислен съгласно справката на КАТ на 02.12.2008г. Пазарната стойност към момента на придобиване е 2 566,36 лв. а към момента на отчуждаване е 2 085,17 лв.

Лек автомобил, марка "Мазда", модел "MX 3", ДК № В 2555 КТ, рама № JMZEC13B200120567, двигател № К8255745, дата на първоначална регистрация 02.12.1992г., автомобилът е придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС за сумата от 1 000 евро = 1 955,83 лева. Автомобилът е зачислен съгласно справката на КАТ на 14.09.2007г. Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 25.09.2008г. за сумата от 300 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 3 226,53 лв. а пазарната стойност към момента на отчуждаване е 2 509,53 лв.

Лек автомобил, марка "Рено", модел "Меган", ДК № В 3266 РР, рама № VF1DA0G0515230105, двигател № F3RP750C005514, дата на първоначална регистрация 29.08.1996г., автомобилът е придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 02.03.2011г. за сумата от 500 лева.Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 17.08.2011г. за сумата от 200 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 3284,97 лв и към момента на отчуждаване е 2 554,98 лв.

VІІІ. Г.Ж. и съпругата му В.Ж. са получили заем, обезпечен с ипотека, обективиран в следния нотариален акт: С Нотариален акт № 28, том Ш, рег.№ 3463, дело № 380 от 04.10.2005г. (Акт № 4, том XVI, дело 18812, вх.рег. № 24933 от 05.10.2005г. на СВ-Варна) за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, от който е видно следното: "Общинска банка" АД-София - клон Варна предоставя солидарно на Г. и В. Ж. по договор за банков кредит № ЛГ421/04.10.2005г. кредит в размер на 50 000 лева при годишна лихва 12,04 процента с краен срок на издължаване 04.10.2015 г.

За обезпечаване на вземането на кредитора "Общинска банка" АД-София - клон Варна, включващо главница, лихви, неустойки и разноски ипотекарните гаранти И. и Г. З. са учредили в полза на кредитодателя договорна ипотека върху следния недвижим имот: Поземлен имот заедно с всички подобрения и приращения върху него, находящ се в землището на гр. Варна, СО „Планова", съставляващ имот пл. № 1204, с площ от 1005 кв.м. по представени документи за собственост, а по представена скица - с площ 1102 кв.м.

Ипотеката е заличена по молба на "Общинска банка" АД, нотариално заверена peг. № 831/03.12.10г. на нотариус Наталия Стоева, вписана под № -196, т. -XI от 03.12.10г.

ІХ. През проверявания период Г.Ж. е дал заеми, обезпечени с ипотека, обективирани в следните нотариални актове:

С Нотариален акт № 172, том П, peг № 1833, дело № 436/2001г. от 29.06.2001г.(Акт № 20, том I, дело 458, вх. рег.1412 от 05.07.2001г. на СВ - ВДевня) за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, с който Ж. дава на Еленка Куртева в заем сумата от 1 500 лева = 17,19МРЗ, която сума заемателя-длъжник ще изплати на заемодателя в двумесечен срок.

За обезпечаване на дадената в заем сума, Е.К. учредява в полза на заемодателя Ипотека върху следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. Вълчи дол: Дворно място с пространство 550 кв.м., съставляващо УПИ 11-29 в кв. 5 по плана града, заедно с построените в него паянтова постройка, полумасивна жилищна сграда и стопанска постройка.

Ипотеката не е заличена.

С Нотариален акт № 41, том IV, рег.№ 1985, дело № 1029/2005г. от 18.07.2005г. (Акт № 33, том I, дело 1530, вх. рег.2549 от 26.07.2005г. на СВ - Девня) за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, с който Ж. дава на Й.В. и А.В. сумата 3 650 лева = 24,33 МРЗ, която сума ще изплатят на заемодателя в четиримесечен срок.

За обезпечаване на дадената в заем сума, заемополучателите учредяват в полза на заемодателя ипотека върху следния собствен на заемателите недвижим имот, находящ се: Дворно място с пространство 430 кв.м., представляващо УПИ XIV-1220 в кв. 69 по плана на гр. Вълчи дол, заедно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки.

Ипотеката е заличена по молба на Г. Ж., вписана под № от вх.рег. 4584 от 18.11.2005г.- 3 650 лева = 24,33 МРЗ.

Х. Заеми, дадени от ответника Г. Ж., за които е издаден запис на заповед:

Запис на заповед от 25.06.2002г., от който е видно, че Ж. дава в заем на Стоян Марков сумата от 2 000 лева = 20 МРЗ с падеж 25.08.2002г. Въз основа на записа е издадено разпореждане на PC-Девня по образувано ч.гр.д. № 261/2008г. за издаване на заповед за изпълнение. Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изп.д.1/2009г. по описа на СИС при РС-Девня. За обезпечаване на вземането на Ж. са вписани възбрани, които са заличени на 23.04.2009г. - 2 000 лева - 8,33 МРЗ.

Запис на заповед от 27.10.2004г., от който е видно, че Г. Ж. дава в заем на Снежанка Георгиева сумата от 9 000 лева с падеж 25.11.2004г. Въз основа на записа е издадено разпореждане № 397/06.06.2008г. на РС-Девня по образувано ч.гр.д. № 134/2008г. за издаване на заповед за изпълнение. Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изп.д.29/2008г. по описа на СИС при РС-Девня. За обезпечаване на вземането на Ж. са вписани възбрани, които са заличени на 06.08.2009г. - 9 000 лева - 37,5 МРЗ.

Общата сума на отпуснатите от от ответника кредити са в размер на 16 150 лв. или 136,53 МРЗ.

Х. От представените писмени доказателства, се установява, че ответника има открити следните банкови сметки на територията на страната:

-разплащателна сметка /BGN/ № 8500220, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 24.09.2004г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна, с титуляр Г. Ж.

-разплащателна сметка /BGN/ № 15231414, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 07.03.2008г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и закрита на 08.12.2008г., с титуляр Г. Ж.;

-разплащателна сметка /EUR/ № 17721049, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 16.10.2009г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и закрита на 03.06.2011г., с титуляр Г. Ж.;

-спестовен влог /BGN/ № 12300885, открит в „Банка ДСК" ЕАД на 09.06.2006г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и закрит на 23.07.2008г., с титуляр Г. Ж.;

-кредит /BGN/ № 523262 /с номер в стара база данни - 541128001884317/, усвоен на 13.03.2002г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и погасен на 11.10.2005г., с титуляр Г. Ж.;

-спестовен влог /BGN/ № 511228 /с номер в стара база данни - 17320306303003/, открит в „Банка ДСК" ЕАД на 01.12.1995г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и закрит на 05.01.2005г., с титуляр И.Ж..

-разплащателна сметка /BGN/ № 15652967, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 30.05.08г. във ФЦ Варна, РЦ Варна, с титуляр ДЗЗД „Планова-2008", ЕИК 175476733;

-разплащателна сметка /BGN/ № 17655019, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 30.09.2009г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и закрита на 11.12.2009г., с титуляр „Заложна къща Ж." ЕООД, ЕИК 200875071;

-разплащателна сметка /BGN/ № 17775724, открита в „Банка ДСК" ЕАД на 29.10.2009г. във филиал Вълчи дол, ФЦ Варна и закрита на 29.04.20 Юг., с титуляр „Заложна къща Ж." ЕООД, ЕИК 200875071;

-сметка № 4118805519 USD в "УниКредит Булбанк" АД, открита на 01.03.1999г, закрита на 10.06.1999г. с титуляр Г. Ж..

-сметка № 4007464103 BGN в "УниКредит Булбанк" АД, открита на 25.04.2001г, закрита на 07.05.2001г. с титуляр Г.Ж..

-депозитна сметка в лева /№2030171734/ в "СЖ Експресбанк" АД, открита на 07.05.2001г. и закрита на 29.06.2001г., с титуляр Г.Ж..

-депозитна сметка в лева /№2030171740/ в "СЖ Експресбанк" АД, открита на 29.06.2001г. и закрита на 03.08.2001г., с титуляр Г. Ж..

-депозитна сметка в лева /№2030171755/ в "СЖ Експресбанк" АД, открита на 03.08.2001г. и закрита на 26.09.2001г., с титуляр Г. Ж..

-депозитна сметка в лева /№2030171760/ в "СЖ Експресбанк" АД, открита на 26.09.2001г. и закрита на 02.10.2001г., с титуляр Г. Ж..

-депозитна сметка в лева /№2030171776/ в "СЖ Експресбанк" АД, открита на 02.10.2001г. и закрита на 08.10.2001г., с титуляр Г. Ж..

-депозитна сметка в лева /№2030171781/ в "СЖ Експресбанк" АД, открита на 08.10.2001г. и закрита на 08.10.2001г., с титуляр Г. Ж..

-разплащателна сметка в лева в "Райфайзенбанк" ЕАД, офис Варна, открита на 13.09.2006г., в офис Варна, активна и понастоящем, с титуляр В.Ж.;

ХІ. С решение № 1386 от 27.04.2012г. по ЧНД № 2012/2012 г. по описа на Варненски районен съд е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на проверяваното лице. От писмо изх.№ 10375/18.05.2012г. на „Райфайзенбанк България" ЕАД е видно, че по тази банкова сметка ***. кредит за текущо потребление в размер на 15 000 лева или 93,75 МРЗ. Кредитът е погасяван както следва: 2006 г. - 4 120 лв. или 25,75 МРЗ, 2007 г. - 10 590,00 лв. или 58,83 МРЗ, както и кредит за текущо потребление в размер на 30 270 лева или 168,17 МРЗ, който е погасяван както следва: 2007 г. - 3 055,38 лв. или 16,98 МРЗ, 2008 г. - 12 240,00 лв. или 55,64 МРЗ, 2009г. - 12 260,00 лв. или 51,08 МРЗ и 2010 г. - 8 160,00 лв. или 34 МРЗ.

-разплащателна сметка в лева в "Инвестбанк" АД, офис Варна, открита на 04.01.20Юг., в клон Варна, с титуляр „Заложна къща Ж." ЕООД, ЕИК 200875071;

С решение № 1386 от 27.04.2012г. по ЧНД № 2012/2012 г. по описа на Варненски районен съд е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на проверяваното лице. От писмо изх. № 120-1594/19.05.2012г. на „Инвестбанк" АД е видно, че по тази банкова сметка ***а Ж..

-разплащателна банкова сметка *** "Общинска банка" АД, открита на 24.08.2005, г., закрита на 17.12.20Юг. във финансов център Варна, с титуляр Г. Ж.;

С решение № 1386 от 27.04.2012г. по ЧНД № 2012/2012 г. по описа на Варненски районен съд е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на проверяваното лице. От писмо изх.№ 2149/23.05.2012г. на „Общинска банка" АД е видно, че по тази банкова сметка ***. кредит за закупуване на недвижим имот в размер на 50 000 лева. Кредитът е погасяван както следва: 2005 г. - 1 815 лв.; 2006 г. - 8 650 лв.; 2007 г. - 8 691 лв.; 2008 г. - 8 620 лв.; 2009 г. - 13 640 лв. и 2010 г.- 32 850 лв.

-разплащателна сметка в лева IB AN BG10 BUTB 7898 4080 6769 00 в "Сибанк" АД, клон Варна, открита на 31.12.2003г., в офис Варна, активна, с титуляр В.Ж.;

С решение № 1386 от 27.04.2012г. по ЧНД № 2012/2012 г. по описа на Варненски районен съд е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на проверяваното лице. От писмо рег.№ Идз 12-4392/19.06.2012г. на „Сибанк" АД е видно, че по тази банкова сметка ***,21 лв.

ХІІ. Ответника Г. Ж. има подадени годишни данъчни декларации:

ГДД за 1992г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 233/15.04.1993г., с която е деклариран чист доход от дейност като ЕТ „Джон - Г.Ж. ",в размер на 894 лв. или 1,22 МРЗ;

ГДД за 1994 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 146/14.04.1995г., с която е деклариран доход от дейност като ЕТ „Джон - Г.Ж.", в размер на 20 000 лв. и общо данъчно задължение в размер на 0 лв., чист доход за 1994 г. в размер на 20 000 лв. или 11,29 МРЗ;

ГДД за 1995 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 21054/09.04.1996г., с която е деклариран доход от дейност като ЕТ „Джон - Г.Ж.", в размер на 30 000 лв. и общо данъчно задължение в размер на 0 лв., чист доход за 1995 г. в размер на 30 000 лв. или 12,11 МРЗ;

ГДД за 1996г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 162/15.04.1997г., с която е деклариран доход от дейност като ЕТ „Джон - Г.Ж.", в размер на 2 578 лв. или 0,67 МРЗ и внесен данък през годината в размер на 5 233 лв. или 1,37 МРЗ;

ГДД за 2001 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 03074016/11.01.2002 г., с която е деклариран доход на земеделски производител за производство на домати в размер на 15 000 лв. или 171,92 МРЗ;

ГДД за 2002г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 03073463/05.04.2003г., с която е деклариран доход на земеделски производител за производство на домати в размер на 15 000 лв. или 150 МРЗ;

ГДД за 2003г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 03210315/14.04.04г., с която е деклариран доход на земеделски производител за производство на домати в размер на 15 000 лв. /136,36 МРЗ и доход от дейност, подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък в размер на 2 000 лв. /18,18 МРЗ и платен патентен данък в размер на 63 лв. или 0,57 МРЗ; или по ГДД: 100 472 лв. / 476,47 МРЗ.

ХІІІ. По представените писмени доказателства, съществуват данни за осигурителен доход:

За 2004г. - 321,91 лв. = 2,68 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („БГ Фасилитис", ЕИК 103765152);

За 2007г. - 1 917 лв. = 10,65 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Валенти 68" ЕООД, ЕЖ 148082054);

За 2008г. - 3 147,41 лв. = 14,31 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Валенти 68" ЕООД, и Община Вълчи дол);

За 2009г. - 2 850 лв. = 11,88 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Валенти 68" ЕООД, ЕЖ 148082054) и 520 лв. = 2,17 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Заложна къща Ж." ЕООД ,);

За 2010 г. - 5 040 лв. = 21 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Заложна къща Ж." ЕООД,);

За 2011 г. - 5 040 лв. = 20,16 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Заложна къща Ж." ЕООД , ЕЖ 200875071).

Общо осигурителен доход по код 18 236,32 лв. или 39,51 МРЗ.

Общ доход като самоосигуряващ се  10 600 лв. или 44,17 МРЗ.

Подадени уведомления за сключени трудови договори

уведомление за сключен трудов договор с Община Вълчи дол, ЕИК 000093474 от 13.09.2004г. с осн.заплата 228 лв. и уведомление за прекратяване на трудов договор от 23.10.2004г.

уведомление за сключен трудов договор с „Валенти 68", ЕИК 148082054 от 08.02.2007г. с осн.заплата 180 лв., а от 10.03.2008г. - 244 лв. и уведомление за прекратяване на трудов договор от 02.11.2009г.

уведомление за сключен трудов договор с Община Вълчи дол, от 03.07.2008г. с осн. заплата 310 лв. и уведомление за прекратяване на трудов договор от 01.08.2008г.

ХVІ. В.Ж. има подадени годишни данъчни декларации:

ГДД за 2003г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 03210341/14.04.2004г., с която е декларирана счетоводна загуба от дейност като ЕТ „Валенти - В.Ж.", подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък в размер на 1 130 лв. и платен патентен данък в размер на 84,67 лв. или 0,77 МРЗ;

ГДД за 2004г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 030А1680/21.03.2005г., с която е декларирана счетоводна загуба от дейност като ЕТ „Валенти - В. Ж.", подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък в размер на 571 лв. и платен патентен данък в размер на 508 лв. или 4,23 МРЗ;

ГДД за 2005г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 030А6265/28.02.2006г„ с която е декларирана счетоводна загуба от дейност като ЕТ „Валенти - В. Ж.", подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък в размер на 2 262 лв. и платен патентен данък в размер на 508 лв. или 3,39 МРЗ;

ГДД за 2006г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 03006909/08.02.2007г„ с която е деклариран доход от дейност като ЕТ „Валенти - В. Ж.",  подлежаща на облагане с окончателен годишен (патентен) данък в размер на 2 633,53 лв. и платен патентен данък в размер на 508 лв. или 3,18 МРЗ;

ГДД за 2007г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 030Б0456/10.04.2008г., с която е декларирана счетоводна загуба от дейност като ЕТ „Валенти - В. Ж.", в размер на 751,48 лв.;

ГДД за 2008г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 0300023150/28.04.2009г., с която е декларирана данъчна загуба от дейност като ЕТ „Валенти - В.Ж.", в размер на 429,88 лв.;

ГДД за 2009г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 0300007876/18.03.201 Or., с която е декларирана данъчна загуба от дейност като ЕТ „Валенти - В.Ж.", в размер на 349,44 лв. или общо по ГДД: 2 633,53 лв. или 16,46 МРЗ.

Съществуват данни за осигурителен доход на ответницата:

За 2000г. - 837 лв. = 11,11 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Лимбо");

За 2001г. - 1 047 лв. = 12 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Лимбо",);

За 2002г. - 1 293,60 лв. = 12,94 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Лимбо",)

За 2003г. - 1 466,76 лв. = 13,33 МРЗ, вид осигурен - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател („Лимбо",) и 565,22 лв. = 5,14 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („ЕТ „Валенти -В.Ж.",);

За 2004г. - 2 400 лв. = 20 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („ЕТ „Валенти -В.Ж.");

За 2005г. - 2 640 лв. = 17,6 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („ЕТ „Валенти -В. Ж.",);

За 2006г. - 2 640 лв. = 16,5 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („ЕТ „Валенти -В.Ж.",);

За 2007г. - 2 640 лв. = 14,67 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („ЕТ „Валенти - В. Ж.",);

За 2008г. - 2 880 лв. = 13,09 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Валенти 68" ЕООД, );

За 2009г. - 3 120 лв. = 13 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Валенти 68" ЕООД,);

За 20 Юг. - 5 040 лв. = 21 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Валенти 68" ЕООД,);

За 2011г. - 5 040 лв. = 20,16 МРЗ, вид осигурен - самоосигуряващи се („Валенти 68" ЕООД,) или общо осигурителен доход по код 1-4 644,36 лв. или 49,38 МРЗ и общ доход като самоосигуряващ се - 26 965,22 лв. или 142 МРЗ.

Подадени уведомления за сключени трудови договори: уведомление за сключен трудов договор с "Лимба", от 01.02.2000г. с осн.заплата 150 лв. и уведомление за прекратяване на трудов договор от 06.10.2003г.

С решение № 1374 от 26.04.2012г. по ЧНД № 2218/2012 г. по описа на Варненски районен съд е постановено разкриване на търговска тайна по отношение на проверяваното лице.

ХV. От представените към отговора на исковата молба писмени доказателства, се установява, че през проверявания период Г. Ж. е получирл сумата от 14 000 стари лева, предоставена му безвъзмездно от неговата майка – Руска П., по силата на договор за дарение от 15.04.1989 г. Руска П. не е осъждана за престъпление, за да се налага изследване на законен източник на нейните средства, но все пак по делото са представени доказателства, че сумата е паричен еквивалент на наследствен дял.

На 04.08.1989 г Г.Ж. е открил спестовен влог на свое име към ДСК, за което му е издадена спестовна книжка серия ж № 550247. Първоначално са внесени 9 124. 54 лева, Тези средства са извън периода на установената престъпна дейност.  В периода август 1989 - ноември 1991 г. са внасяни и теглени суми по сметката, като към 22.02.1990 г. наличната сума е била в размер на 11 891.88 лева, равняващи се на 84.94 МРЗ, което сума е изтеглена почти изцяло кьм дата 18.1 1.1991 г., когато налични средства по сметката са останали 76.96 лева.

Г. Ж. е придобил и доход в размер на 3 604 000 (стари) лева, получени на 08.09.1997 г., отново извън периода на престъпната дейност и извън контекста й от продажба на валута в размер на 2000 долара по курс 1802 лева за долар, обективирана в банково бордеро серия № 2204, издадено от обменно бюро ЕТ „Марина - Л", гр. Варна. Получената сума се равнява на 87.29 минимални работни заплати;

Следва да се приеме за законен доход и сумата в размер на 103 670 щатски долара, представляващ получена от Ж. сума от работа в чужбина, декларирана при влизане в Република България на 03.08.1998 г. съгласно Митническа декларация - 03.08.1998 г. Внесената от ответника сума се равнява на 184 480 760 (недоминирани) лева към момента на декларирането й, равняващи се на 3 621.53 минимални работни заплати към съответния период. Следва да се отбележи, че по делото не е доказано г-н Ж. да е извършвал престъпления в чужбина, нито е доказано престъпната му дейност да е осъществявана пред 1998 год. Самото деклариране на този доход пред митническите власти е достатъчно, ведно със свидетелските показания по делото, да се приеме, че средствата не са с престъпен произход, а са от работа в чужбина.

Налице са и писмени доказателства за доход в размер на 14 695.30 лева, представляващ притежавана от Г. Ж. сума, налична по банковата му сметка № 4007464103, открита на негово име в бившата ТБ „Биохим" АД, клон Варна, Офис гр. Вълчи дол към 25.04.2001г. /правоприемник Уникредит Булбанк АД. Посочената сума се равнява на 172.89 МРЗ. За тази сума, която е била налична в периода на престъпната дейност, произходът й не е изяснен, поради което и не може да се приеме за законен доход.

От събраните по делото гласни доказателства, допустими при сделки между роднини по права линия, се установява, че доход в размер на 40 000 лева, представлява и получена от Г. Ж. сума по договор за дарение от 22.10.2001 г., предоставена му от И. С., партньор на майка му, и майка му Р. П., равняваща се на 400 МРЗ. сумата от 40000 лв към дата 22.10.2001 г- Съгласно Постановление на МС № 209/21.09.2001 сумата е равна на 400 МРЗ.

Доход в размер на 4 756.00 лева, равняваща се на 19.82 минимални работни заплати, представляваща получена от Г. Ж. сума по изпълнително дело № 1/2009г. (изпълнителен лист № 397/2008г., издаден от Девненски районен съд по ч.гр.д.№261/2008г., с който С.П.М. е осъден да заплати на Г. Ж. сумата от 2 000 лева, представляваща непогасено задължение по запис на заповед от 29.01.2003г.). Сумата от 4756 лв към дата 28.08.2009г- Съгласно Постановление на МС № 1/10.01.2009 сумата е равна на 19,82 МРЗ

Доход е и сумата в размер на 45 732.45 лева, представляваща получена от Ж. сума по банковата му сметка № BG42STSA93000008500220 в БАНКА ДСК, филиал Вълчи дол, изплатена от ЧСИ Д.П. – Янкова по изп.дело № 2010711040988, равняваща се на 190.55 МРЗ. Сумата от 45732,45 лв към дата 20.10.2010г- Съгласно Постановление на МС № 326/30.12.2009 сумата е равна па 190,55 МРЗ. Тази сума следва да се приеме, като доход на сина на Г.Ж. – И.Ж., доколкото по делото се установява, че именно на И.Ж. е присъдена тя като обезщетение за вреди от ПТП, а по молба на кредитора е преведена по сметка на баща му.

Доход от продажба на недвижим имот по нот.акт № 100 , т.2, дело 1471 от 26.06.1997г. в размер на 433 000 /стари/ лева, равняващи се на 10,49 МРЗ., като сумата от 433 000 (неденоминирани) лв към дата 26.06.1997год - съгласно Постановление па МС № 181/02.05.1997 сумата е равна на 10,49 МРЗ

За периода 01.03.1986 до 11.06.1990 г. Г.Ж. е осъществявал трудовата дейност, за което свидетелства и трудова книжка № 48 на Г. Ж., издадена от ПРП при АПК, гр.Вълчи дол, според която Ж. е работил по трудово правоотношение със заплата от 249 лева, което равно на 2, 075 пъти над минималната работна заплата за този период, която е била 120 лева. Или общо получените средства по трудови правоотношения за 51 месеца по 2, 075 МРЗ - общо получени 105,83 МРЗ. Сумата от 6791,60 лева за брутен доход реализиран от лицето за периода от 01.03.1986 до 11.06.1 990 год.

От представеното копие на трудова книжка на В. Ж. се установи получени доходи от трудово правоотношение за сумата от 2 057 900 лева или 216 МРЗ за брутен доход реализиран от лицето за периода от 01.07.1986 до 02.11.1998 од.

От показанията на разпитаните по делото свидетели се установяват безспорно сделките дарения между роднини, описани по-горе, както и стопанската дейност на Ж. - отглеждане на животни, търговия.

Относно пазарната стойност на придобитото и отчуждено имущество съдът кредитира заключенията на вещите лица от съдебно техническата експертиза и автотехническата експертиза.

КОНПИ не е обосновала исканата и извършена проверка на доходите и разходите на Г.Ж. преди периода на престъпната дейност, но все пак анализ и на този период е извършен.

Вещото лице по съдебно - счетоводната експертиза е установило след анализ на приходите и разходите на Ж. и съпругата му през проверявания период, в три варианта.

Първият вариант: Приходите получени от Г. Ж. и съпругата му за разглеждания период като сделките с недвижими имоти и МПС се отчитат по пазарни цени, определени по изготвени към делото технически експертизи, и те възлизат на 2 869 036 лева или 2501,35 МРЗ. Общата сума на Разходите извършени от Г.Ж. и съпругата му за разглеждания период като сделките с недвижими имоти и МПС се отчитат по пазарни цени, определени по изготвени към делото технически експертизи, и те възлизат на 7 845 083 лева или 3743,37 МРЗ.

Към сумата на разходите вещото лице е добавило и внесените суми за участие в капиталови дружества от Г. Ж. и съпругата му както следва: внесен капитал от 3500 лева от Г. Ж. за учредяване на „Заложна къща Ж." ЕООД", през 2009г. Внесен капитал от 1500 лева от В.Ж. за учредяване на „Валенти 68" ЕООД, през 2010 година.

След сравняване на резултатите от направеното обобщено проучване в ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ, вещото лице е установило, че за периода от 01.01.1987 г до 31.12.2011 г Г. Ж. и семейството му са изразходвали 1242,02 МРЗ в повече от получените приходи за този период, т.е. за целия период ответникът и съпругата му са разходвали повече парични суми от тези, които са реализирали.

Втори вариант наа обобщената справка, в която са включени и допълнително претендирани реализирани приходи от ответника Г. Ж. от получени дарения в парични средства и получено застрахователно обезщетение на името на сина му, но получено по негова лична банкова сметка. *** Г.Ж. и съпругата му за разглеждания период като сделките с недвижими имоти и МПС се отчитат по пазарни цени, определени по изготвени към делото технически експертизи - 2 968768,08 лева или 3208,57 МРЗ.

Общата сума на Разходите, извършени от Г. Ж. и съпругата му за разглеждания период като сделките с недвижими имоти и МПС се отчитат по пазарни цени определение по изготвени към делото технически експертизи е 7 845 083 лева или 3743,37 МРЗ.

След сравняване на резултатите от направеното обобщено проучване по вариант 2 в ПРИЛОЖЕНИЕ 12-, вещото лице е установило, че за периода от 01.01.1987 г до 31.12.2011 г. ответника Г.Ж. и семейството му са изразходвали 534,80 МРЗ в повече от получените приходи за този период.

От допълнителната задача към вещото лице е дало заключение ВАРИАНТ ТРЕТИ, при който като приходи са включени: сумата по митническа декларация от 103673 щ.долара; сумата от 4500 лева, равняваща се на 25 минимални работни заплати, представляваща приход от продажба на земи по нотариален акт 197, том 8, дело 1096/2007г; сумата от 20 000 лева дадена на сватбата и вещото лице е изключило от разходната част сумите по констативния нотариален акт, начислени 342 минимални работни заплати, както и е изключена сумата от 8200 лева, предоставена на Марияна Семова.

След сравняване на резултатите от направеното обобщено проучване съгласно допълнително поставената задача по ПРИЛОЖЕНИЕ 1, вещото лице установява, че за проверявания период от 01.01.1987 г до 31.12.2011 г ответника Г. Ж. и семейството му са получили в приход 3 355.08 МРЗ в повече от реализирания за периода разход.

Доколкото третият вариант включва всички признати от съда доходи на г-н Ж. и семейството му, то следва да се приеме, че това е вариантът, отговарящ на доказателствата по делото и той следва да се кредитира.

Доколкото въззивният състав не възприема за законно да се извършва проверка на доходите в период, за който не е обосновано да има връзка с престъпната дейност на г-н Ж., а именно – периода пред 2000 год., то съдът извърши собствена калкулация на признатите з законни доходи в периода след деноминацията, за които не се налага преизчисляването им в МРЗ въз основа на експертните заключения. Установи се, че от приходи семейството след 2000 година със законен източник на средства е реализирало: 10840,43 лв. от труд; 556060 лв. от продажби на недвижими имоти; 14661,47 лв. от продажби на МПС; 102270 лв. от усвоени кредити; приходи от заеми 17406,60 лв.приходи от стопанска дейност по ГДД 49633,58 лв., сумата от 40000 лв., получена като дарение през 2001 год. от маката на Ж. и партньора й, или обща сума от: 790872,08 лв. РАЗХОДИТЕ ЗА периода от 2000 год. до 2012 год. са, както следва: за погасяване на публични задължения: 12300,70 лв.; обичайни разходи по статистически данни: 72142 лв.; за закупуване на недвижими имоти – 361330 лв.; за закупуване на МПС – 80364,16 лв.; за осигуровки – 12305,91 лв.; за погасяване на кредити – 136298,56 лв.; за учредяване на търговски дружества – 5000 лв.; сума, реализирана от заеми – 18150 лв., или общо 697891,33 лв.

Тук следва да се отбележи, че по делото изобщо не е изследвано в този анализ къде е мястото на отнетата по наказателното дело сума, реализирана като печалба от престъпната дейност и доколко тя съвпада или не с изследваните доходи и разходи на г-н Ж.. Същата по мнение на настоящия състав следва да се прибави към разходната част на бюджета, но дори и тогава не надхвърля приходите.

Няма никакви основания също така да не се признае доходът от 103673 щ.д., реализиран през 1998 год., който избощо не е включен в приходната част на изложеното по-горе от съда. Тази сума е калкулирана по курса на долара към момента на внасянето й през 1998 год., но в последващите години от нея е реализиран вероятно още по-голям доход в лева, тъй като до 2000 год курсът на долара е растял неизменно, видно от статистическите данни на БНБ за валутния курс.

И при тази елементарна калкулация се налага изводът за липса на отрицателна разлика между приходната и разходната част от бюджета на семейство Ж.

От правна страна, налага се изводът, че исковете срещу Г. и В. Ж. са неоснователни, тъй като не е налице съществена предпоставка за уважаването им, а именно не е установен приход от незаконен източник.

При преценка за основателността на предявения иск по чл.28 от ЗОПДИППД /отм./ следва да се съобрази кумулативното наличие на елементите от фактическия състав за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, визиран в чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:

Г-н Ж. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, попадащо в обхвата на чл.3, ал.1 от закона; той е придобил имущество на значителна стойност. Наличието на тези две предпоставки по исковете е безспорно по делото.

Ако беше установено незаконно придобито имущество, можеше с оглед на реализираната от него престъпна дейност да се предположи и връзка, пряка или косвена между, престъпната дейност и придобитото имущество.

Искът на Държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност би бил основателен, ако можеше да се направи обосновано предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице. Обосновано и основателно предположение е налице, когато са налице достатъчно доказателства, от които да е видно, че г-н Ж. не разполага със средства от законни източници, с които да придобие притежаваното от него имущество и липсват други законни източници за неговото придобиване.

В конкретния случай може да се направи правен извод, че въведената в закона презумпция е оборена. В хода на делото се доказа, че няма отрицателна разлика между приходите и разходите на семейство Ж. в релевантния за престъпната дейност период, а и в периода преди 2000 година също, съобразно с третия вариант на заключението на вещото лице.

Обосноваването на анализирания период във връзка с престъпната дейност е от основно значение за преценката на баланса в имуществото на ответниците по иск на КОНПИ. Следва да се има предвид, че в периода след деноминацията на лева НЯМА ОСНОВАНИЕ да се прилага приравняването на сумите към МРЗ, тъй като инфлацията няма значимо влияние върху паричните потоци, а МРЗ е показател за доходите на населението, а не за стойността на парите и нивото на инфлацията. Няма основание за прилагане по аналогия на тълкуване на правни норми от други области на правото, особено при прилагане на репресивен закон като ЗОПДИППД /отм./. Но дори и използвайки МРЗ като еквивалент на доходите на страните, съдът не установи незаконни приходи за семейство Ж.

 

Не на последно място, съгласно ТР № 7/2013 г на ВКС между престъпната дейност и имуществото следва да е налице пряка или косвена връзка, за да е придобито от престъпна дейност. Въпреки, че в случая връзката между престъпната дейност и евентуални незаконни доходи може да се предположи, КОНПИ по инерция от старата съдебна практика все още не е достатъчно активна при обосноваването на връзката на престъпната дейност с придобиване на всяка атакувана сделка поотделно. Такава връзка не е обоснована за нито една от сделките, които нямат общо с лихварската дейност, развивана от г-н Ж.. Въвеждането на твърдения от страна на ищеца за релевантните по делото факти очертава предмета на доказване.

Не е проведено и изрично доказване за липса на принос на г-жа В.Ж. в придобиване на поне половината имущество по делото, а такова доказване е в тежест на КОНПИ.

В конкретния случай Ж. е осъден за престъпление по чл.252 от НК. В хода на разследването е установено, че неправомерните доходи, които е получил в резултат на осъществената дейност, са в размер на 47 849,15 лв. Между тези средства и престъпната дейност е налице пряка връзка. Реализираните по този начин доходи, обаче, са възстановени от Ж. по наказателното производство, макар и по-късно. Но как те се отнасят към икономическия анализ по делото, изобщо не беше въведено като твърдение, а оттам и не беше проведено доказване.

В посоченото ТР 7/2013 г ВКС е наложено становището, че не всяко имущество придобито от незаконна дейност или с неустановен произход може да бъде предмет на отнемане в производство по чл 28 от ЗОПДИППД (отм.), а само имущество, за което е доказано, че е придобито в резултат на престъпна дейност. В противоречие с тълкувателното решение в настоящото производство е изследван произходът на средства на лица, които не са осъдени за престъпление, като майката на г-н Ж. и нейният партньор. Същото се отнася и до всички придобити имущества от семейство Ж. извън периода на престъпната дейност. Според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК няма пречка да се анализира имуществото на осъденото лице и семейството му и извън периода на престъпната дейност, но тази намеса в личната им имуществена сфера следва да е обоснована.

Неоснователността на основните претенции срещу семейство Ж. е обуславяща и за неоснователността на останалите претенции по делото:

1. Искът срещу И.Г.Ж. с правно основание чл. 8, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ сумата от 5 000 лева, представляваща парична равностойност на придобитите от И.Г.Ж. дружествени дялове съгласно Договор за продажба на дружествени дялове от 15.05.12 год.;

2. На предявения иск с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./ в вр. чл.7, т.1, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ за обявяване за недействителна по отношение на Държавата на сделката, обективирана в нотариален акт № 197, том VH, рег.№ 2782, дело № 1096/ 23.08.07г. (Акт № 189, том X, дело 2090/07, вх.рег. № 2955/24.08.2007г. на СВ - Девня), с който Г. Ж. и В.Ж. даряват на ЕТ „Ивона - Д.Н.", недвижим имот. Не е доказано основното въведено в мотивираното искане твърдение, че тази сделка е недействителна по отношение на държавата, тъй като се касае за дарение, като безвъзмездна сделка със имущество, придобито от ответника и неговата съпруга също ответник по делото от престъпна дейност. Въпреки че, това е без значение за крайния изход на делото, въззивният състав не кредитира свидетелски показания, ангажирани от страните по сделката, с които се цели разкриване на симулативността й.

3. Неоснователен е и искът по § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 в вр. чл.7, т.2, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД да се обяви за недействителна по отношение на държавата на сделката, обективирана в Нотариален акт за продажба № 28, том 25, вх.рег. № 10275/17.05.2012г. на СВ -Варна), с който Г. и В. Ж. продават на Г.К. недвижим имот, Апартамент № 38, находящ се в гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, отново поради липса на доказване на незаконно придобито имущество. За този конкретен иск следва да се отбележи, че с атакуваната сделка всъщност се възстановява на пострадали от престъпната дейност на г-н Ж. лица техния недвижим имот, който е бил прехвърлен на Ж. като обезпечение на даден от него заем. Да се атакува тази сделка е равнозначно на репресия срещу пострадали от престъпна дейност лица.;

4. Неоснователни са и предявените в условията на евентуалност искове срещу Ж. за отнемане на реализирана цена от подробно изброените в решението на ОС сделки.

Предявените искове са неоснователни и недоказани.

Изводите на настоящата инстанция съвпадат с тези на ОС, поради което и обжалваният акт следва да бъде потвърден.

По отношение на разноски за въззивната инстанция, такива следва да се присъдят в полза на въззиваемите, както следва: На Г.К. – сумата от 2200 лв.; на Г.Ж. – сумата от 600 лв. За редуцирането им няма основание.

            Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

           

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1507/30.10.2014 год. по гр.д. 2164/2012 год.   по описа на ВОС.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/ БУЛСТАТ:131463734, да заплати на Г. И. Ж. направените в настоящото въззивно производство разноски в размер на 600 лева.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/ БУЛСТАТ:131463734, да заплати на Г.Н.К. ЕГН **********, от гр. Аксаково, направените в настоящото въззивно производство разноски в размер на 2200 лева.

 

Решението може да се обжалва с КАСАЦИОННА жалба пред ВКС В ЕДНОМЕСЕЧЕН срок от връчването на препис от съдебният акт при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: