О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                     №  11      /08.01.2015 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на седми януари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                       ПЕНКА Х.

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 627 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на К.В.И. от гр.Варна, поставена под пълно запрещение, чрез упълномощения от настойника й К.Н.Д. от гр.Варна  процесуален представител - адв. Р.Х. ***, срещу определение № 2978/14.10.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 918/2014 година, с което е върната подадената от същия процесуален представител частна жалба с вх. № 17404/16.06.2014 година срещу определение № 1524/26.05.2014 година на същия съд, с което производството по делото е било прекратено поради липса на представителна власт за адв. Х.. Правят се оплаквания за неправилност на обжалваните съдебни актове и се иска от апелативната инстанция да ги отмени и да върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявената искова молба.

Производството е едностранно - не е конституиран посочения в исковата молба ответник и на него не са му връчвани съдебни книжа.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение , а по съществото на спора приема следното.

Прекратяването на производството по делото с определение № 1524/26.05.2014 година и връщането на частната жалба срещу това определение с определение № 2978/14.10.2014 година ВОС е извършил единствено поради липса към този момент на представителна власт за адв. Р.Х. от представляваното лице К.И..

Въззивният съд, в изпълнение на задължението си и по  чл.235, ал.3 от ГПК, е длъжен при постановяване на своя съдебен акт да съобрази и настъпилите до настоящия момент факти, които са от значение за правилното решаване на спора. В случая към настоящия момент е налице влязло в сила решение на съда за поставяне на ищцата под пълно запрещение, на нея и е назначен по надлежния ред настойник, който от своя страна е упълномощил адв. Р.Х. да представлява запретеното лице, като е одобрил и всички процесуални действия извършени по делото от процесуалния представител преди това. Отстранявайки този порок, пред настоящата инстанция частната жалба се явява допустима и редовна, а разгледана по същество и основателна, поради което обжалваното определение за връщане на частна жалба с вх.№ 17404/16.06.2014 година следва да се отмени, а делото да се върне на ВОС, за да администрира по надлежния ред същата частна жалба

Водим от горното, ВАпС

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2978/14.10.2014 година на Варненския окръжен съд, постановен по гр.д.№ 918/2014 година и връща делото на същия съд за администриране на ч.ж. с вх.№ 17404/16.06.2014 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                               2.