О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   №    3      /07.01.2015 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на седми януари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                       ПЕНКА ХРИСТОВА

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 628 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, именувана „възражение”, на П.И.Г. от гр.Варна, в качеството му на длъжник по изпълнението, срещу определение № 3032/17.10.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2211/2014 година, с което е оставена без разглеждане подадената от него молба - възражение за  преразглеждане на определение № 2717/17.09.2014 година, с което съдът е прекратил производството по делото поради недопустимост на подадената преди това жалба срещу действия на ЧСИ с рег.№ 715 в КЧСИ по изп.д.№ 601/2012 година. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, а по подразбиране се прави искане за отмяната му и за отмяна и на определението за прекратява на производството по делото.

Насрещната страна М.В.Д. от гр.Варна, взискател по изпълнението, не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

С определение № 2717/17.09.2014 година, постановено по в.гр.д.№ 2211/2014 година, ВОС е прекратил производството по подадената преди това от същото лице жалба срещу действията на ЧСИ по горепосоченото изп.д., тъй-като е приел, че тя е недопустима. Това определение е връчено лично на жалбоподателя на 23.09.2014 година, без да бъде обжалвано и то е влязло в сила на 30.09.2014 година. Подадената след това молба-възражение с вх.№ 27512/01.10.2014 година на ВОС-л.24, допълнена и уточнена с отговор с вх.№ 28656/13.10.2014 година, е за оттегляне на определение № 2717/17.09.2014 година. Произнасяйки се по тях, с обжалваното определение № 3032/17.10.2014 година ВОС е оставил без разглеждане това искане, тъй-като е приел, че определение № 2717/17.09.2014 година е акт на правораздаване и подлежи на инстанционен съдебен контрол, а не е от категорията актове, които може на основание чл.253 от ГПК сам да отмени или измени. Този извод на ВОС се споделя изцяло от ВАпС, поради което следва да се приеме, че частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди, като  правилно.

Водим от горното, ВАпС

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3032/17.10.2014 година на Варненския окръжен съд, постановен по в. гр.д.№ 2211/ 2014 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.