ОПРЕДЕЛЕНИЕ

831

_03_.12.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _03_.12. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 628 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ДВЕ ЧАСТНИ ЖАЛБИ срещу определение  № 2961/17.08.2015 год. на ОС ВАРНА по в.гр.д. 2340/2015 год., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Т.” ООД ЕИК 103310293 със седалище и адрес на управление в град Варна – ул. Д-р П. № 66, представлявано от Г.С. – П. и Т.П., против постановление за възлагане, касаещо имот с идентификатор 10135.1501.1126.2 по КК на град Варна, постановено от частен съдебен изпълнител С. Д. по изп.д. № 20127180403191, и жалбата на Я.А.П. ЕГН **********, срещу действията, извършени от частен съдебен изпълнител С.Д.по изп.д. № 20127180403191, изразяващи се в опис на недвижимо имущество от 20.08.2014 г. и постановление за обявяване на публична продан на имотите на жалбоподателите за периода от 23.06.2015 г. – 23.07.2015 г.

Първата жалба е подадена от подадена от Я.А.П., ЕГН **********,***, в качестото й на ипотекарен гарант по изпълнителното дело. С нея се атакува изводът на съда, че има СПН по подадената от нея жалба срещу действията на ЧСИ, като се твърди, че тя не е обжалвала извършения опис и насрочената публична продан. На второ място са изложени съображения предимно по съществото на спора, относно незаконосъобразносттта на описа и публичната продан: твърди се, че дружеството «Т.» ООД не е единствен собственик на продаваемия имот; че г-жа П. не е вписана като собственик при описа и постановлението за възлагане, че е налице разлика в квадратурата на имота; че публичната продан не е обявена съобразно действителните права на собствениците; неправилно е определена първоначалната цена при наддаването; изложени са и редица процесуални нарушения, касаещи действията от ПДИ до изготвяне на постановление за възлагане. От тях се твърди, че се извлича ненадлежно наддаване при извършване на публичната продан. Иска се разглеждане на спора по същество, след отмяна на прекратителното опредление. 

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна – Ю.Б. АД, която не е изразила становище.

Втората жалба е подадена от «Т.» ООД, гр. Варна, ЕИК 103310293, срещу определението в частта, с която е прекратено производството срещу жалбата на дружеството срещу същите действия на ЧСИ. В жалбата са изложени подобни доводи за незаконосъобразност на определението и за допустимост на жалбата срещу постановлението за възлагане, така както те се твърдят и в жалбата пред ОС.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалби на: на „Т.”ООД е против постановление за възлагане, касаещо имот с идентификатор 10135.1501.1126.2 по КК на град Варна, от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ С.Данова по изп.д. № 20127180403191, като в жалбата е излагат следните съображения: 1/ при изготвяне на описа и обявяване на имотите – предмет на публичната продан – не са съобразени действителните права на собственост на длъжника по делото; 2/ не е редовно връчено уведомлението за изготвеното постановление за възлагане; 3/ за купувачи на процесния имот са обявени две лица; 4/ нарушение са процесуалните правила по обявяването на публичната продан, тъй като имотът не е описан коректно; 5/ ЧСИ не е спазил процедурата по член 487, алинея 4 от ГПК, като не е обявено времето,  през което недвижимият имот може да бъде преглеждан от лицата, желаещи да участват в търга; 6/ нарушена е процедурата по уведомяване на длъжника „Т.”ООД, тъй като дружеството се управлява и представлява само заедно от двете лица, а не уведомлението не е подписано от двамата; 7/ за извършения на 20.08.2014 г. опис на имота е вписано, че е присъствала Г. П., но без да е отбелязано в какво качество. Поради изложеното се моли постановлението за възлагане да бъде отменено като незаконосъобразно.

Жалбата на Я.П.. е против действия на ЧСИ С.Д., извършени по изпълнителното дело, и изразяващи се в насрочване на публична продан за времето от 23.06.2015 г. до 23.07.2015 г., извършен опис на 20.08.2014 г., като се излагат съображения за незаконосъобразност на посочените действия, тъй като жалбоподателката не е уведомена надлежно за описа – не й е връчена покана за доброволно изпълнение, не е спазена процедурата по надлежно уведомяване на длъжника „Т.”ООД, ЧСИ не е съобразил правата на собственост, които жалбоподателката има. На основание член 438 от ГПК в жалбата е направено искане за спиране на изпълнителното производство до приключване на настоящия спор.

В срока по член 436, алинея 2 от  ГПК пред ОС са постъпили писмени отговори от взискателя „Ю.Б.” АД и на двете жалби, в които е изложено становище за неоснователност и недопустимост на жалбите.

Съобразно нормата на член 436, алинея 3 от ГПК към преписката са приложени обяснения на съдебния изпълнител, в които е описана хронологията на извършените от него изпълнителни действия и е изразено становище за недопустимост на жалбите и неоснователност на наведените оплаквания.

Видно от приложеното изпълнително дело, същото е образувано по молба на „Ю. И Еф Джи Б.”АД въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 9608/2012 г. по описа на ВРС, срещу Г.Я.С.-П., Т.Я.П., „Т.”ООД, представлявано от същите ФЛ, и ЕТ „Т.-л.-Г. С.”, представляван от Г.Я.С., за сумата от 249 027,16 евро, представляваща неиздължена главница по договор за банков кредит от 06.06.2007 г., договорна лихва в размер на 18 421,52 евро; такси в размер на 30,96 евро, 10 462,88 лева разноски, представляващи държавна такса; 6 817,73 лева разноски, представляващи адвокатско възнаграждение. По делото като ипотекарен длъжник е конституирана и Я. А. П..

По отношение на жалбите пред ОС е без значение, че е прекратено производството по предходни жалби на същите страни срещу същите действия на ЧСИ.  Без значение е и предмета на разглеждане по в.гр.д. № 1640 по описа за 2015 г. на гражданско отделение е била и жалба вх. № 3700 от 02.04.2015 г. на „Теора” ООД, включително с наведени в нея доводи против постановление за възлагане от 30.04.2015 г., касаещо имот с идентификатор 10135.1501.1126.2 по КК на град Варна, която жалба е била оставена без разглеждане като недопустима – по това дело не е формирана СПН, която да препятства разглеждане на настоящата жалба, тъй като няма произнасяне по съществото на спора.

По отношение на качеството Я.П., в което е подала жалбата, то тя като ипотекарен гарант е приравнена по права на длъжника в изпълнителния процес и може да атакува действия, които може да атакуват и длъжниците, с изключение на насочване на изпълнението към несеквестируем имот. В жалбата на г-жа П. не се съдържа нито едно от основанията, които правят допустима жалба на длъжник срещу действия на ЧСИ в хипотезите на чл. 435 ГПК.

Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК. ГПК стеснява обхвата на правото на жалба на длъжника срещу действията на съдебния изпълнител до няколко лимитативно изброени хипотези в чл. 435 ГПК, давайки му право на обезщетение за вреди от всяко друго нарушение на процедурата по исков ред.

В качеството си длъжници Я.П. и «Т.» ООД са обжалвали постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведат като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане в хипотезите на чл. 489 – 492 ГПК.

В жалбите се сочи като основно нарушение ненадлежното връчване на ПДИ, неточното индивидуализиране на продаваемия имот и правата на лицата върху него от ЧСИ още в описа, което водело и до неправилно опредлена първоначална цена, ненадлежно разгласяване на проданта. Твърдение на тези факти, до каквото и да води то, не представлява твърдение, което да се подведе под нормата на чл. 435 ал.3 ГПК. Формалното посочване на изрази, синонимни на ненадлежно наддаване, не представляват твърдения за правно релевантни факти, въз основа на които се извежда правното основание на искането на страната. По останалите оплаквания в жалбите срещу действия на ЧСИ изобщо липсва предвидена възможност за обжалване по реда на чл. 435 ГПК.

Жалбите срещу действията на ЧСИ са били недопустими пред ОС, поради което и жалбите срещу прекратителното определение на ОС са неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Водим от горното, съдът

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2961/17.08.2015 год. на ОС ВАРНА по в.гр.д. 2340/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: