РЕШЕНИЕ

21

Гр. Варна, 18.02.2015 год.

В името на народа

                                        

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

СЕКРЕТАР Ю.К.,

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 629 по описа за 2014 година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 41/07.11.2014 год. по гр.д. 183/2014 год. на ОС Търговище, подадена от А.И.Х. ***, с което са ОТХВЪРЛЕНИ ПРЕДЯВЕНИТЕ ОТ него и от брат му М.И.Х. ИСКОВЕ срещу И.Г.И. ***, за сумата от 45000 лв., претендирана от всеки от ищците, като обезщетение за неимуществени вреди, вследствие смъртта на брат им Б.И.А., причинена от ответника при ПТП, ведно със з аконната лихва от датата на увреждането, на осн. чл. 45 ЗЗД. Жалбата на М.И.Х. е върната като просрочена с влязло в сила разпореждане.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и необосновано, постановено при съществени процесуални нарушения. Изложени са подробни съображения по същество и е направено искане за отмяна на първоинстанционното решение и уважаване на предявените искове.

Срещу тази жалба не е постъпил писмен отговор от насрещната страна И.Г.И. ***, не е изразено сатонвище и в с.з.

         Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Пред ОС е са предявени искове по чл. 45 от ЗЗД за сумата от 90 000 лева, за вреди от смъртта на брата на ищците, починал в резултат на ПТП на 23.09.2011 год., причинено от ответника. Претендира се и обезщетение за забава от настъпването на ПТП. В исковата молба се излага, че починалият бил най-малкият от тримата братя и ищците му били единствените близки роднини, с което се обосновават и исковете.

Ответникът в законния срок не е подал писмен отговор, не се е явил и в с.з.

По делото фактическата обстановка по родствената връзка между ищците и въззивници и починалия при ПТП, както и по причиняването на ПТП от ответника не е била обект на спор. По делото са представени и писмени доказателства в тази насока – удостоверение за наследници и присъда № 32 от 05.07. 2012 г. на ТОС. Не е било обект на спор, че починалият Б. А. не  е бил женен, не е имал деца, родителите му са били починали и живеел заедно с братята си – двамата ищци, в една къща. Поддържал ги повече Б., защото останалите не били много добре със здравето. Това била и причината ищците и въззивници в производство да преживеят тежко смъртта на брат си, тъй като предимно той работел.

Въззивниците, обаче нямат материално-правна легитимация да претендират вреди от смъртта на брат си, тъй като са негови роднини по съребрена линия. За пострадали по смисъла на ЗЗД от непозволено увреждане при смърт на дадено лице трайната и задължителна съдебна практика приема роднините по права линия – възходяща и низходяща, съпрузите – юридически и фактически. В този смисъл е и съдебната практика, на която се е позовал и ОС: ППВС № 5 от 24.11. 1969 г., ППВС № 4 – 25.05. 1961 г., ППВС № 2 – 30.11. 1984 г., Р № 223 – 12.07. 2011 г. на ВКС по гр.д. № 900/2010 г. на 3-то ГО – докл.Таня Митова, О № 369 от 09.03. 2011 г. на ВКС по гр.д. № 1259/2010 г. на 4-то ГО.

         Исковете са неоснователни и подлежат на отхвърляне.

Предвид изложеното, не са налице твърдяните отменителни основания във въззивната жалба. Решението следва да бъде потвърдено.

         Водим от горното, съдът

 

                                     Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 41/07.11.2014 год. по гр.д. 183/2014 год. на ОС Търговище.

Решението подлежи на касационно обжалване В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ ПРЕД ВКС ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 280 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: