Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

гр. Варна, 24.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

СЕКРЕТАР Ю.К.;

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 629 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на КОНПИ, срещу решение № 35/19.10.2016 год. по гр.д. 247/2015 год. на ОС Разград, с което са отхвърлени исковете от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАД 131463734, с адрес за призоваване гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 17, ет. 1 против Н.Р.Б., ЕГН **********, Г.И.Х., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, и „РУЖ ДИЛ” ЕООД, с. Ясеновец, ЕИК 116585040 за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество в размер на 535 624, 12 лв., както следва: АПАРТАМЕНТ № 41, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград на ул. Свети Климент № 34, вх.Б, ет.5 със застроена площ от 67.42 кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня, и сервизни помещения, заедно с прилежащото му избено помещение № 26, с полезна площ от 12.61 кв.м., както и 1.82 кв.м. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху земята при граници на апартамента: ляво-асансьор, дясно - жилище №42, горе жилище №45, долу- жилище №37 и при граници на избеното помещение: избено помещение №52, горе - избени помещения на приземен етаж, коридор, придобит с нотариален акт № 144, том 11, рег.№ 10670, дело № 1386 от 12.12. 2005 г. /Акт №106, том 17 от 12.12.2005 г. на СВ -Разград/; 7/8 идеални части от урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май № 3 с площ от 520 кв.м., за който по одобрения със заповед № 344/1976г. план на с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград е отреден парцел ІІІ-644 в квартал 39, при граници: улица, парцел IV-644,645, парцел ХІІІ-648, парцел П-644, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв. м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 40 кв.м., придобит с нотариален акт № 184, том 6, per. № 11104, дело № 1028 от 03.12.2008 г. /Акт № 18, том 19, дело № 4290 от 03.12.2008 г. на СВ - Разград/; -            23/36 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване пасище- мера с площ от 4.997 дка, четвърта категория в местността „Под къщата", представляващ имот № 036003 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000293- дървопроизводствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 036002- пасище, мера, имот № 00150- местен път на община Самуил и имот № 036004. ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 7.303 дка, четвърта категория в местността „Екинлик Овасъ", представляващ имот № 050005 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000178 - полски път на община Самуил, имот № 000132- полски път на община Самуил, имот № 050001- нива на „Елана - фонд за земеделска земя" АДСИЦ и имот № 050006- нива на „Адванс терафонд" АДСИЦ.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 14.194 дка, пета категория в местността „Даралък", представляващ имот № 057014 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 057002 -друга производствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 057007- нива на „ Бордони" ЕООД, имот № 057013- нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000267- полски път на община Самуил и имот № 057015- нива, придобити с нотариален акт № 180, том IX, per. № 8714, дело № 1099 от 2009 г. /Акт№ 174, том 7 от 30.12.2009 г. на СВ -Исперих/; Сумата в размер на 5 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Дунав № 33, с площ от 958 кв.м., за който е отреден парцел ХІІІ-648 в квартал 39, продаден с нотариален акт № 143, том 6, per. № 9473, дело № 828 от 11.09.2008 г. /Акт № 122, том 13, дело №3072 от 11.09.2008 г. на СВ – Разград; сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка Опел, модел Зафира, рег.№ РР9343АМ, № на рама W0L0TGF751K027184, № на двигател Y20DTH17A01312, дата на първа регистрация 04.11.2002 г., придобит с договор от 12.03.2007 г.; Сумата в размер на 15 000 евро, равняващи се на 29 337,45 лв., представляваща направена на 01.06.2008 г. вноска по депозитна сметка в евро № BG12FINV91502003622404 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Н.Р.Б.; Сумата в размер на 5 305 евро, равняващи се на 10 375,68 лв., ведно с натрупаните лихви представляваща направени вноски по депозит „Комфорт" в евро BG52BUIN80162433151401 в Алианц Банк България, БЦ Разград, с титуляр Н. Р. Б.; Сумата в размер на 276 537,37 лв. представляваща разлика между общия размер на получени по системата за бързи преводи WESTERN UNION и MONEY GRAM с незаконен произход и трансформираното имущество в периода от 2007 г.- 2012 г., от Н.Р. Бозаджиев; -Сумата в размер на 5 000 лв. представляваща левовата равностойност на дружествените дялове в „РУЖ ДИЛ" ЕООД, ЕИК 116585040, собственост на Г.И.Х.; Сумата в размер на 2 561,19 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка в лева BG84FINV91501004347575 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр_Г. И. Х.; Сумата в размер на 73,61 евро, равняващи се на 143,97 лв.представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG77FINV91501004366519 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 1 387,13 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка с кредитна карта в лева BG95FINV915010BGNOSMQI в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG17FINV91502003622411 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 5 149,50 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка в лева BG 95 IORT73791032629900 в „Инвестбанк" АД, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 600 евро, равняващи се на 1 173,50 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG 77 IORT73791432629900 в „Инвестбанк" АД, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 6 276.87 лв. представляваща направени вноски по депозитна сметка в лева BG 40 CRBA9898403070002743 в „Алфа Банка" АД офис Разград, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 6 000 лв. представляваща направени вноски по спестовна сметка в лева BG 61 CRBA98982030068891 в „Алфа Банка" АД офис Разград, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 5 305 евро, равняващи се на 10 375,68 лв., ведно с натрупаните лихви представляваща направени вноски по депозит „Комфорт" в евро BG63BUIN80162433147905 в Алианц Банк България, БЦ Разград, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 100 евро, равняващи се на 195,58 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG21BUIN80161433147919 в Алианц Банк България, БЦ Разград, с титуляр Г. И. Х.; Сумата в размер на 17 793,60 лв., представляваща допълнителна вноска, намалена с размера на разпределените дивиденти в търговското дружеството „РУЖ ДИЛ" ЕООД, ЕИК 116585040; Поземлен имот с площ от 6 642 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVI / петдесет и шест римско/ - смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, ул. Стефан Караджа №1, общ. Разград, обл. Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, парцел № XXXVIII и парцел № XXXVII и имот № LVII, заедно с построения в него самостоятелен обект - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 235 кв.м. Имотът е придобит с нотариален акт № 9, том 8, рег.№ 11619, дело № 1050 от 17.10. 2008г. /Акт №11, том 16, дело 3632 от 2008г. на СВ -Разград/ и е собственост на „Руж-Дил" ЕООД, ЕИК 116585040 - със седалище и адрес на управление с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май №3, представлявано от Г.И.Х.;   Поземлен имот с площ от 5 920 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVII / петдесет и седем римско/- смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, имот № LVI и имот № LVI1I, заедно с построените в него самостоятелни обекти - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 233 кв.м., едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 215 кв.м. и битова сграда, работилница, склад, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 547 кв.м., собственост на „Руж Дил" ЕООД, ЕИК 116585040.; и е осъдена Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАД 131463734, да заплати на Г.И.Х. на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК разноските по делото в размер на 6 000  лева.

Във въззивната жалба се излага, че решението е неправилно, незаконосъобразно, необосновано. Твърди се, че СА НАЛИЦЕ предпоставките за уважаване на исковете. Оспорва се изводът на съда, че имуществото не е в значителен размер. Прави се анализ на доказателствата. Иска се отмяна на решението и уважаване на претенцията.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещните страни Н.Р.Б. и Г.И.Х., лично и като управител на „РУЖ ДИЛ“ ЕООД, ЕИК 116585040, с. Ясеновец, обл. Разград, в които се оспорва жалбата и се поддържа искане за отхвърлянето й.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

   Производство пред ОС е по чл. 74 и сл. от ЗОПДНПИ.             Депозирано е мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу Н.Р.Б., Г.И..Х. и „РУЖ ДИЛ” ЕООД с. Ясеновец с правно основание чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ с цена на иска 535 624,12 лв.

   В искането се твърди, че с Решение № 267/ 01. 07. 2015 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура Разград с рег. № 656/ 30. 12. 2013 г. с вх. № ТД04ВА/УВ-163/21. 01. 2014 г.  за привличане в качеството на обвиняем с Постановление от 18. 12. 2013 г. на  Н.Р.Б. за това, че през периода от 01. 01. 2008 г. до 30. 04. 2013 г. в гр. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление – на шест пъти в качеството си на данъчно задължено местно физическо лице е избегнала установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери 52 317, 29 лв. – престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК, както и за това, че за времето от 26. 09. 08 г. до 30. 09. 2011 г. , действайки в условията на продължавано престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание – молби-декларации за получаване на месечни помощи за дете, подадени пред служители на Д „СП” Разград е получила без правно основание за същия период чуждо движимо имущество- пари в общ размер на 2300 лв., собственост на Д „СП” Разград с намерение да го присвои- престъпление по чл. 212, ал.1, пр. 1 от НК . Престъпленията попадат в обхвата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ.  С Протокол № ТД 04ВА/УВ-1785/ 23. 01. 2014 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Н.Б.. Иска се отнемане в полза на държавата имущество на стойност 535 624, 12 лв., представляващо незаконно придобито имущество от Н.Б., Ю. Х. и „РУЖ ДИЛ” ЕООД, представлявано от Г.Х., подробно описано по-горе

               В хода на проверката пред КОНПИ ответниците не са представили декларация по чл. 57 или възражение и доказателства по чл. 60 от ЗОПДНПИ. В срока и по реда на чл. 131 от ГПК ответниците пред ОС са депозирали писмен отговор на иска. Направили са възражения за липсата на обстоятелства, обуславящи отнемане на посоченото от КОНПИ имущество, както и възражения, относно  начина на оценяване на имуществото, приходите и разходите. С ревизионен акт № 171400204/ 08. 05. 14 г. и Ревизионен доклад № 1400204/ 28. 03. 14 г. на НАП и Присъда по нохд № 406/ 13 г. по описа на РОС е прието, че получените парични средства от трети лица в размер на 320 239, 95 лв. се определят като доходи от други източници по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ. Твърдяли са, че получените суми се явяват доходи, а не имущество, както твърди Комисията и че щом ответницата е осъдена за неподаване на данъчна декларация за заплащане на данъци върху тях, то те се явяват доходи. Получените парични средства по системата за бързи преводи WESTERN UNION и MONEY GRAM са получени на основание дарение и заеми. Останалите суми са получени от трети лица, дарени по повод сватба, кръщенета и други семейни събития. Твърди се, че не е налице и „значително несъответствие” между имуществото и нетния доход, според §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ. Молят за отхвърляне на иска. В съдебно заседание, чрез процесуалните си представители поддържат становището, заявено с отговора на исковата молба.

С Решение 267/01.07.2015 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Окръжна прокуратура - Разград с per. № 656/13/30.12.2013 г. с вх.№ ТД04ВА/УВ-163/21.01.2014 г. и постановление за привличане на обвиняем от 18.12.2013 г. на лицето Н.Б. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. ал.1, т.1, пр.1 и пр.2 и по чл. 212, ал.1, пр.1 от НК по досъдебно производство № 299/2012 г. по описа на ОД на МВР- Разград, пр. пр. № 656/2013 г. по описа на Окръжна прокуратура Разград, за това че през периода от 01.01.2008 г. до 30.04.2013 г. в Разград, действайки в условията на продължавано престъпление - на шест пъти в качеството си на данъчно задължено местно физическо лице е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери 52 317, 29 лева - престъпление по чл.255, ал.З във вр. с ал.1, т.1, пр. 1 и пр.2 от НК. Както и за това, че за времето от 26.09.2008 г. до 30.09.2011 г. в гр. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание - молби декларации за получаване на месечни помощи за дете подадени пред служители на дирекция „Социално подпомагане"- гр. Разград е получила без правно основание за периода 26.09.2008 г. до 30.09.2011 г., чуждо движимо имущество­пари в общ размер на 2 300 /две хиляди и триста/ лева, собственост на Дирекция „Социално подпомагане"- гр. Разград с намерение да го присвои престъпление по чл.212, ал.1, пр.1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1 т. 18 от ЗОПДНПИ.

С Присъда № 19/ 26. 03. 2014 г. по нохд № 406/ 14 г. по описа на РОС Н.Б. е била призната за виновна в това, че за времето от 01.01.2008 г. до 30.04.2013 г. в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения, като не е подала годишна данъчна декларация, изискуема по чл. 50 от ЗДДФЛ - за 2007 г. данъчни задължения в размер на 39, 064, 88 лв., за 2008 г. данъчни задължения в размер на 4226, 20 лв., за 2009 г. данъчни задължения в размер на 3711, 37 лв., за 2010 г. данъчни задължения в размер на 3 766, 85 лв., за 2011 г. данъчни задължения в размер на 1414,48 лв., и за 2012 г. данъчни задължения в размер на 133, 51 лв. като общо данъчните задължения са в особено големи размери – 52 317, 29 лв. – престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и е осъдена на лишаване от свобода за срок от три години, чието изпълнение е отложено за срок от три години. Със същата присъда Б. е призната за виновна и за това, че за времето от 26. 09. 08 г. до 30. 09. 11 г. в гр. Разград, действайки в условията на продължавано престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание за получаване на месечни помощи за дете  до завършване на средно образование, изискуема по чл. 7 от ЗСПД и чл. 17 от ППЗСПД и молба - декларация за получаване на целева помощ за ученици, изискуема по чл. 10а от ЗСПД е получила без правно основание чуждо движимо имущество – пари в общ размер на 2300 лв. , собственост на Агенция са социално подпомагане –Д „СП” гр. Разград с намерение да го присвои, като до приключване на съдебното следствие получената парична сума е върната, с което е осъществен състава на чл. 212б, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 212, ал. 1, пр. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и е осъдена на 1 год. и 4 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Определено е общо наказание на осн. чл. 23 НК лишаване от свобода от три години, изпълнението на което е отложено по чл. 66 от НК за срок от три години.

            Проверката пред КОНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Н.Б. е започнала на 24. 01. 2014 г., с период 24. 01. 2004 г. до 24. 01. 2014 г.

От справка в НБД „Население" №ТД04ВА/УВ-164/22.01.2014 г. се установява, че Н.Б. е омъжена за Г.Х. /акт за граждански брак №11/03.10.1995 г./, има две деца.

            Н.Б. има провоспособност на ЕТ с фирма „Вени- Н.Б.", ЕИК 200536391. Г.Х., съпругът й, е едноличен собственик и управител на „РУЖ ДИЛ" ЕООД, ЕИК 116585040 - регистрирано с Решение №1 от 17.01.2007 г. по фирмено дело №37/2007 г. по описа на Разградски окръжен съд. Търговското дружеството е със седалище и адрес на управление с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май № 3 и размер на капитала 5 000 лева.

            С нот. акт № 144, том 11, рег.№ 10670, дело № 1386 от 12.12. 2005 г. /Акт №106, том 17 от 12.12.2005 г. на СВ -Разград/ съпрузите Х. и Б. са придобили чрез покупко-продажба недвижим имот, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, а именно: самостоятелен обект в жилищна сграда АПАРТАМЕНТ № 41 на ул. Свети Климент № 34, вх.Б, ет.5 със застроена площ от 67.42 кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня, и сервизни помещения, заедно с прилежащото му избено помещение № 26, с полезна площ от 12.61 кв.м., както и 1.82 кв.м. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху земята при граници на апартамента: ляво-асансьор, дясно - жилище № 42, горе жилище № 45, долу- жилище № 37 и при граници на избеното помещение: избено помещение № 52, горе - избени помещения на приземен етаж, коридор за сумата от 40 000 лв., от които купувачите са заплатили 1 000 лв. авансово в брой на 18.11.2005 г., сумата в размер на 7 000 лв. при подписване на нотариалния акт, а останалата част от продажната цена в размер на 32 000 лв.  е посочено, че ще бъдат заплатени с кредитни средства от „Обединена българска банка" АД. Данъчната оценка на имота е 5 089.30 лв. Върху имота с молба до Служба по вписванията при Районен съд - Разград от 12.12.2005 г. е вписана законна ипотека в полза на „Обединена българска банка" АД за обезпечаване вземането на същата по отпуснат кредит на проверяваното лице и съпруга й в размер на 32 000 лв. Цената, посочена в документа за собственост в размер на 40 000 лв. е действително уговорената цена между страните и същата е равна на пазарната стойност на имота към момента на придобиване.

През проверявания период Г.Х. /Г.Б./ е придобил следните имоти в режим на СИО с Б.:

С нотариален акт № 3, том 6, per. № 6056, дело № 856 от 24.10.2007 г. /Акт № 94, том 18, дело №4170 от 24.10.2007 г. на СВ - Разград/ е закупил урегулиран поземлен имот - дворно място, находящо се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Дунав №33, урегулиран с площ от 958 кв.м. за който е отреден парцел ХШ-648 в квартал 39, при граници: от североизток - парцел П-644, ІІІ-644, от югоизток- парцел XIV-646, от югозапад- улица и северозапад - парцел VII-649 за сумата от 1 000 лв., при данъчна оценка на имота 2 640.20 лв.

 С нотариален акт № 143, том 6, per. № 9473, дело № 828 от 11.09.2008 г. /Акт № 122, том 13, дело №3072 от 11.09.2008 г. на СВ - Разград Г.Г.Б. и Н.Р.Б. продават гореописания имот за сумата от 2 700 лв.

Сумата от продажбата на имота в размер на 5 200 лв., представляваща пазарната му стойност към момента на отчуждаване, и се претендира като  подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т.2 във вр. чл. 62 във вр. с чл. 72 от ЗОПДНПИ, тъй като Г.Х. не е разполагал със законни средства за придобиването му.

С нотариален акт № 184, том 6, per. № 11104, дело № 1028 от 03.12.2008 г. /Акт №18, том 19, дело № 4290 от 03.12.2008 г. на СВ – Разград Г. Б. /Г.Х./ е закупил следния недвижим имот, находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май № 3: 7/8 идеални части от урегулиран поземлен имот с площ от 520 кв.м., за който по одобрения със заповед №344/1976г. по плана на с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград е отреден парцел ІІІ-644 в квартал 39, при граници:улица, парцел IV-644,645, парцел ХІІІ-648, парцел ІІ-644, заедно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 105 кв. м. и второстепенна сграда със застроена площ от 40 кв.м. за сумата от 3 300 лв., при данъчната оценка на имота- 3 668.30 лв. Пазарната стойност на целия имот е 9 000 лв., на 7/8 идеални части от имота е 7 875 лв. Към настоящия момент е 8 000 лв.

С нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 79, том 4, рег.№ 7923, дело №515 от 17.12.2008 г. върху гореописаният имот е учредена договорна ипотека във връзка с отпуснат кредит от „Уникредит Булбанк" в размер на 25 500 евро в полза на „Руж- Дил" ЕООД.

С нот. акт № 180, том IX, per. № 8714, дело № 1099 от 2009 г. /Акт № 174, том 7 от 30.12.2009 г. на СВ - Исперих/ Г. Х. с името Г.Б. е закупил от следните имоти 17/36 идеални части: поземлен имот с начин на трайно ползване пасище- мера с площ от 4.997 дка, четвърта категория в местността „Под къщата", представляващ имот № 036003 по плана за земеразделяне на с. Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000293-дървопроизводствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 036002- пасище, мера, имот № 00150- местен път на община Самуил и имот № 036004; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 7.303 дка, четвърта категория в местността „Екинлик Овасъ", представляващ имот № 050005 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000178 - полски път на община Самуил, имот № 000132- полски път на община Самуил, имот № 050001- нива на „Елана - фонд за земеделска земя" АДСИЦ и имот № 050006- нива на „Адванс терафонд" АДСИЦ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 14.194 дка, пета категория в местността „Даралък", представляващ имот № 057014 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 057002 - друга производствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 057007- нива на „ Бордони" ЕООД, имот № 057013- нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000267- полски път на община Самуил и имот № 057015- нива общо за сумата от 1 082.90 лв. Общата данъчна оценка на продаваните идеални части от недвижимите имоти е и 1 082.90 лв.

Пазарната стойност на целите имоти към момента на придобиване е 7 392 лв., на 17/36 идеални части от имотите е 3 490 лв. Пазарната стойност на 17/36   идеални части от имотите към настоящия момент е 4 000 лв.

С нот. акт № 187, том VII per. № 8660, дело № 1147 от 2010 г. /Акт № 86, том 7, дело 1397 от 30.12.2010 г. на СВ - Исперих/  Г.Х. е закупил 6/36 идеални части от следните имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване пасище- мера с площ от 4.998 дка, четвърта категория в местността „Под къщата", представляващ имот № 036003 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ 29218, при граници и съседи: имот № 000293­дървопроизводствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 036002- пасище, мера, имот № 00150- местен път на община Самуил и имот № 036004; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 7.303 дка, четвърта категория в местността „Екинлик Овасъ", представляващ имот № 050005 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000178- полски път на община Самуил, имот № 000132- полски път на община Самуил, имот № 050001- нива на „Елана- фонд за земеделска земя" АДСИЦ и имот № 050006- нива на „Адванс терафонд" АДСИЦ.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- нива с площ от 14.194 дка, пета категория в местността „Даралък", представляващ имот № 057014 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот №057002- друга производствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 057007-нива на „ Бордони „ ЕООД, имот № 057013- нива на Държавен поземлен фонд , имот № 000267- полски път на община Самуил и имот №057015-нива.

Описаните по-горе имоти са продадени за сумата от 359 лв. Общата им данъчна оценка е 359 лв. Пазарната стойност на целите имоти към момента на придобиване е 7 392 лв., на 6/36 идеални части от имотите е 1 232 лв. Пазарната стойност на 6/36  идеални части от имотите към настоящия момент е 2 000 лв.

През проверявания период са извършени следните безвъзмездни сделки с имущество, придобито през проверявания период от Г.Х.:

С нот. акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно
владение и наследство № 139, том 6, рег.№ 9452, дело № 825 от 10.09.2008 г.
/Акт №136, том 13, дело №3089 от 10.09.2008 г. на СВ - Разград/ Д. Х. А., 2. Г. Г. Б./Г.Х./, Р.Г.Б., С.Г.Б., са признати за съсобственици по давностно владение и наследство с права: 5/8 идеални части за първата от тях и по 1/8 идеална част за последните трима върху поземлен имот - дворно място, находящо се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май №3 с площ от 520 кв.м., съставляващ парцел Ш-644 в квартал 39, ведно с построените в същия поземлен имот масивна жилищна сграда със застроена площ от 105 кв.м. и второстепенна сграда със застроена площ от 40 кв.м. Данъчната оценка на имота е 3668.30 лв.

С нот. акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том 4, рег.№ 7923, дело № 515 от 2008 г. /Акт №59, том 5, дело 4540 от 17.12.2008 г. на СВ -Разград/ върху гореописания имот е учредена договорна ипотека. Кредитополучател е „Руж Дил" ЕООД, а кредитът е отпуснат за инвестиционни цели в размер на 25 000 евро.

С нот. акт за дарение № 169, том IX, рег.№ 8672, дело № 1088 от 28.12.2009 г. /Акт №146, том 7, дело 130 от 2009 г. на СВ -Разград/ Р. Н.Х. /баща на проверяваното лице/ дарява на Г.Б. собствените си 1/6 идеални части от следните свои собствени недвижими имоти: Поземлен имот с начин на трайно ползване - пасище, мера с площ от 4.997 дка, четвърта категория в местността „Под Къшата", представляващ имот № 036003 по плана за земеразделяне на село Желязковец, община Самуил, област Разград, с ЕКАТТЕ 29218.; Поземлен имот с начин на трайно ползване -нива с площ от 7. 303 дка, четвърта категория в местността „ Екинлик Овасъ", представляващ имот № 050005 по плана за земеразделяне на село Желязковец, община Самуил, област Разград, с ЕКАТТЕ 29218.; Поземлен имот с начин на трайно ползване —нива с площ от 14.194 дка, пета категория в местността „Даралък", представляващ имот№ 057014 по плана за земеразделяне на село Желязковец, община Самуил, област Разград, с ЕКАТТЕ 29218.

С Договор за наем вписан в Служба по вписванията Разград на 03.07.2009 г., вх. per. № 2832, том 3, № 229, сключен между Г.Х. под името Г. Б., действащ в качеството си на собственик и управител на „Руж - Дил" ЕООД, като наемодател и Н.Р.Б. – наемател, наемодателят предоставя на наемателя имот находящ се в с. Ясеновец, община Разград, обл. Разград, ул. Стефан Караджа: Поземлен имот с площ от 15 318 кв.м., съставляващ парцел VII от квартал 21 по плана на с. Ясеновец, ведно с построената в имота Битова сграда и работилница-склад, представляващи масивна сграда със застроена площ от 235 кв.м. Наемната цена е 50 лв. месечно. Съгласно чл.1, ал.2 от договора описаните недвижими имоти ще се използват от наемателя за развиване на селскостопанска дейност, като земеделски производител. Договорът се сключва за срок от 5 години. Извършен е следния разход за плащане на наем от проверяваното лице: за 2009 г. 300 лв., за 2010 г.- 600 лв., за 2011 г. 600 лв., за 2012 г.- 600 лв., за 2013 г.- 600 лв. Сумата в размер на 2 700 лв., представляваща плащане на наем и е призната като разход от КОНПИ.

Следните недвижими имоти са придобити от търговското дружество „Руж Дил" ЕООД, ЕИК 116585040, чийто собственик на капитала е Г.Х.:

С нот. акт № 9, том 8, рег.№ 11619, дело № 1050 от 17.10.2008 г.  „Руж Дил" ЕООД, ЕИК 116585040, чрез своя собственик, управител и представител Г.Х. е закупило поземлен имот с площ 15 318 квадратни метра, съставляващ урегулиран парцел №VII от квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, ул. Стефан Караджа №1, общ. Разград, обл. Разград, при граници: изток- път, юг-парцел №XLVII, парцел LII, парцел № XLV и път, от запад- парцел № XXXVIII и парцел № XXXVII и от север -път до парцел №VI, заедно с построените в същия поземлен имот селскостопански обекти: 1. Конюшна -кобили майки- представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ от 546 кв.м.; 2. Конюшна -кобили майки- представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ от 547 кв.м.; 3. Пепиниерна - представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ от 233 кв.м.; 4. Навес, представляващ едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 215 кв.м.; 5. Битова сграда, работилница, склад, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 235 кв.м. за сумата от 69 089,60 лв. Данъчната оценка на имота е 69 089,60 лв. Със заповед № 66 /18.01.2011 г. на Кмета на Община Разград е одобрено изменение на плана за регулация и застрояване на квартал 21 по плана на с. Ясеновец, с ЕКАТТЕ 87624, община Разград, като от гореописаният придобит от дружеството от парцел VII са образувани  три нови урегулирани поземлени имоти с № № LVI , LVII  и LVIII, както следва:             Поземлен имот с площ от 2 552 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVIII - смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, имот № LVII и имот № XLVII, заедно с построения в него самостоятелен обект - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 546 кв.м.; Поземлен имот с площ от 6 642 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVI / петдесет и шест римско/ - смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, ул. Стефан Караджа №1, общ. Разград, обл. Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, парцел № XXXVIII и парцел № XXXVII и имот № LVII, заедно с построения в него самостоятелен обект - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 235 кв.м.; Поземлен имот с площ от 5 920 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVII / петдесет и седем римско/- смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, имот № LVI и имот № LVIII, заедно с построените в него самостоятелни обекти - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 233 кв.м., едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 215 кв.м. и битова сграда, работилница, склад, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 547 кв.м. Общата пазарна стойност на имотите към настоящия момент е 50 000 лв.

С нот. акт № 63, том 1, рег.№ 369, дело № 24 от 06.02. 2012 г. „Руж Дил" ЕООД, продава следните си недвижими имоти находящи се в село Ясеновец, община Разград, ул. Стефан Караджа №1, а именно:  Поземлен имот с площ от 2 552 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVIII - смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, имот № LVII и имот № XLVII, заедно с построения в него самостоятелен обект - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 546 кв.м., за сумата от 18 520 лв. Данъчната оценка на имота е 32 668,50 лв.

Сумата в размер на 18 520 лв. получена от продажбата на част от имота от търговското дружество не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е послужила за погасяване на отпуснатия кредит.

Останалите два имота, формирани след изменението на плана за регулация и застрояване на квартал 21 по плана на с. Ясеновец, с ЕКАТТЕ 87624, община Разград, а именно парцели с №№ LVI / петдесет и шест римско/ и LVII /петдесет и седем римско/, заедно с построените в тях сгради: 1. Пепиниерна - представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ от 233 кв.м., 2. Навес, представляващ едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 215 кв.м., 3. Битова сграда, работилница, склад, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 235 кв.м. и 4. битова сграда, работилница, склад, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 547 кв.м., се претедират от КОНПИ. Пазарната стойност на наличната част от имота към настоящия момент е 50 000 лв.

Г.Х. е придобил следните МПС:

Лек автомобил, марка”Мерцедес”, модел 207 Д, рег.№ РР9597АС, № на рама 30137118197742, дата на първа регистрация 10.08.1981 г., придобит от Г.Х., съгл. Митническа декларация от 27.01.2003 г. /преди проверявания период/ за сумата от 1 780 лв. На 17.02.2010 г. е прекратена регистрацията на описаното МПС.

Пазарната стойност към датаа на отчисляването е 700 лв.Сумата в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към момента на отчисляване, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период.

Лек автомобил, марка „Опел”, модел „Зафира”, рег.№ РР9343АМ, № на рама W0L0TGF751K027184, № на двигател Y20DTH17A01312, дата на първа регистрация 04.11.2002 г., придобит с договор от 12.03.2007 г. за сумата от 6 400 лв. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба от 17.10.2013 г. за сумата от 2 500 лв.Пазарната стойност към дата на придобиване е 6 400 лв.Пазарната стойност към дата на отчуждаване е 5 000 лв. Автомобилът е придобит преди проверявания период, следователно сумата от отчуждаването може да се приеме за приход в имуществото на въззиваемите.

С писмо изх. 567/26.02.2014 г. на ТД на НАП -Варна, офис Разград за ответницата Б. и нейния съпруг е получена следната данъчна, осигурителна информация и издадени ревизионни актове, както следва:

Данъчна информация за Н.Б.:

Няма данни за подадени годишни данъчни декларации от същата за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. За 2009 г. е подадена годишна данъчна декларация с вх. № 1700006651/30.04.2010 г. по чл.50 от ЗДДФЛ с декларирани доходи от земеделска дейност в общ размер 5 388 лв.

Осигурителна информация за проверяваното лице по код 01 : За периода от 2004 г. до юли 2005 г. вкл. - няма данни. За периода от 01.08.2005 г. до 31.12.2005 г. с осигурителен доход по код 01- за работници или служители осигурени за всички осигурени социални рискове чрез един осигурител "Дама пика -Галина Генова" ЕООД,ЕИК 116563084 в размер на 2 222,45 лв. За периода от 2006 г., 2007 г., 2008 г. до юни 2009 г. вкл. - няма данни.

Осигурителна информация за проверяваното лице по код 13: За периода от 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г. с осигурителен доход по код 13- за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители чрез един осигурител ЕТ "Н.Р.Б.", ЕИК 200536391 в размер на 373,04 лв., деклариран в ГДД. За периода от 01.01.2010 г. до 28.02.2010 г. с осигурителен доход по код 13 - за регистрирани земеделски производители и тюнопроизводители чрез един осигурител ЕТ "Н.Р.Б.", в размер на 480 лв.;

За 2011 г., 2012 г., 2013 г.- няма данни.Общият размер на осигурителния доход и по ГДД на проверяваното лице е в общ размер на 8 090,45 лв.

Данъчна информация за Г.Х. /Г.Б./: За проверявания период няма данни за подадени годишни данъчни декларации от Г.Х..

Осигурителна информация за Г.Х. по код 01: За периода от 01.01.2004 г. до 31.07.2005 г. вкл. - няма данни; За периода от 01.08.2005 г. до 31.10.2005 г. вкл. с осигурителен доход по код 01 - за работници или служители осигурени за всички осигурени социални рискове при един осигурител "А. Толумов" ЕООД, ЕИК 116507981 в размер на 834,78 лв.; За 2007 г. до август 2008 г. вкл. - няма данни:

Осигурителна информация за Г.Х. по код 12: За периода от 01.09.2008 г. до 31.12. 2008 г., с осигурителен доход по код 12- самоосигуряващо се лице чрез осигурител "Руж Дил" ЕООД в размер на 868,57 лв.; За 2009 г. с осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез осигурител "Руж Дил" ЕООД, в размер на 3 120 лв.; За 2010 г. с осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез осигурител "Руж Дил"ЕООД, в размер на 5 040 лв.; За 2011 г. с осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез осигурител "Руж Дил"ЕООД, в размер на 5 040 лв.; За 2012 г. с осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез осигурител "Руж Дил"ЕООД, в размер на 5 040 лв.; За 2013 г. с осигурителен доход по код 12- самоосигуряващо се лице чрез осигурител "Руж Дил"ЕООД, в размер на 5 040 лв.

Извършени са следните данъчни ревизии:

От писмо изх.№ 1879/04.08.2014 г. на ТД на НАП -Варна, офис Разград е видно, че са извършени данъчни ревизии на Н.Б. и нейния съпруг Г.Х..

В ревизионен акт № 171400204/08.05.2014 г., издаден на Н.Б., ведно с ревизионен доклад №1400204/28.03.2014 г. е констатирано следното:

Ревизиран период от 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г.:

Ревизията установява, че Н.Б. е получател на парични средства, преведени по системата за бързи преводи /WESTERN UNION и MONEY GRAM/, квалифицирани от ревизията, като „други доходи с неустановен произход" по смисъла на чл.10, т.6 и чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, които предвид системния им характер не могат да бъдат определени, като инцидентни и имат характер на доходи от дейност, която се извършва редовно и по занятие от ревизираното лице, но от източник, който не е изрично посочен в ЗДДФЛ. За периода от 2007 г. до 2012 г., преведените парични средства са разпределени по години, както следва:

-  за 2007 г. са преведени 91 556 евро; 2 627.35 щ. долара и 5 388.06 лв., или общо в левова равностойност - 182 969.43 лв.;

-  за 2008 г. - 23 087,22 евро; 60 щ. долара или общо в левова равностойност - 45 234,94 лв.;

-  за 2009 г. са преведени 19 779,04 евро; 747 щ. долара или общо в левова равностойност -

39       697,96 лв.;

- за 2010 г. са преведени 20 594 евро; 400 щ. долара или общо в левова равностойност -

40       893,25 лв.;

-  за 2011 г. са преведени 7 861 евро или общо в левова равностойност 15 374,78 лв.;

-  за 2012 г. са преведени 1 842 евро или общо в левова равностойност 3 602,64 лв.

В ревизионния доклад № 1400204/28.03.2014 г. е установено, че Н.Б. покрива разходите си за живот за ревизирания период 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г. с получените парични преводи от различни физически лица от чужбина, които са квалифицирани от ревизията, като „други доходи с неустановен произход", се отразят в разход на проверяваното лице.

Общият размер на получените парични преводи от чужбина е в размер на 330 261,57 лв. и разпределени по години, както следва:

-за 2007 г. - 182 969,43 лв., от които 9 600 лв. е преобразувано имущество /в недвижимо имущество - 5 000 лв. и разход за погасителни вноски по кредити - 4 600 лв./ и остатък 173 369,43 лв., представляващи парични преводи с неустановен произход;

-за 2008 г. - 45 234,94 лв., от които 12 495 лв. е преобразувано имущество /в недвижимо имущество - 7 875 лв. и разход за погасителни вноски по кредити - 4 620 лв./ и остатък 32 739,94 лв. представляващи парични преводи с неустановен произход;

-за 2009 г. - 39 697,96 лв. / вкл. 15 216,87 лв. - е преобразувано имущество /в недвижимо имущество - 3 490 лв., вноски по банкови сметки 6 276,87 лв. и разход за погасителни вноски по кредити - 5 450 лв./ и остатък 24 481,09 лв. представляващи парични преводи с неустановен произход;

-за 2010 г. - 40 893,25 лв. / вкл. 7 339 лв. е преобразувано имущество /в недвижимо имущество - 1 232 лв., вноски по банкови сметки 2 055 лв. и разход за погасителни вноски по кредити - 4 052 лв./ и остатък 33 554,25 лв. представляващи парични преводи с неустановен произход;

-за 2011 г. -17 128,35 лв. / вкл. 6 608,33 лв. - е преобразувано имущество /вноски по банкови сметки 50 лв. и разход за погасителни вноски по кредити - 6 558,33 лв./ и остатък 10 520,02 лв. представляващи парични преводи с неустановен произход;

-за 2012 г. - 4 337,64 лв. / вкл. 2 465 лв. е преобразувано имущество / разход за погасителни вноски по кредити - 2 465 лв./ и остатък 1 872,64 лв. представляващи парични преводи с неустановен произход;

Общият размер на преобразуваното имущество за периода от 2007 г. - 2012 г. е 53 724,20 лв.

КОНПИ претендира отнемане на сумата в размер на 276 537,37 лв. представляваща разлика между общия размер на преведените средства по WESTERN UNION и MONEY GRAM с неустановен произход и трансформираното имущество в периода от 2007 г. - 2012 г., в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.

Сумата в размер 53 724,20 лв., е преобразувано имущество /недвижимо имущество и суми по банкови сметки/, което също е предмет на отнемане в полза на държавата.

В Ревизионния акт са установени задължения за внасяне в размер общо на 57 593,41 лв. и просрочените лихви към тях в размер общо на 34 856,57 лв., както следва по периоди:

  -За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 43 209,66 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 29 244.78 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 79,20 лв., ведно с лихви в размер на 3,60 лв.;

-  За периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 4 514,85 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 2 374,77 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 86,40 лв., ведно с лихви в размер на 2,22 лв.;

            За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 3952,15 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 1 631,92 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 92,24 лв., ведно с лихви в размер на 0,62 лв.;

-          За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 4059,33 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 1 257,18 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 206,40 лв., ведно с лихви в размер на 4,22 лв.;

-  За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 1 517,32 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 312,70 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 201,60лв., ведно с лихви в размер на 32,70 лв.;

-  За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 340,10 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 35,22 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 201,60 лв., ведно с лихви в размер на 28,39 лв.;

-   За периода 01.01.2013 г. до 31.08.2013 г. - вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице -134,40 лв. ведно с лихви в размер на 6,59 лв.

В ревизионен акт № 171400203/08.05.2014 г. , издаден на Г.Х., ведно с ревизионен доклад №1400203/31.03.2014 г. е констатирано следното:

Ревизиран период от 01.01.2007 г. до 31.08.2013 г.:

Ревизията е  установила, че Г.Х. е получател на суми, преведени по системата MONEY GRAM, квалифицирани от ревизията, като „други доходи с неустановен произход" по смисъла на чл.10, т.6 и чл.35, т.6 от ЗДДФЛ. От общият размер на получените парични преводи -3 488,57 лв.,разпределени по години, както следва:

За 2011 г. получени парични преводи в размер на 2 753,57 лв.

За 2012 г. получени парични преводи в размер на 735 лв.

В ревизионния доклад № 1400203/31.03.2014г. е установено, че паричните средства получени от Г.Х. и неговата съпруга Н.Б.. са били разполагаеми за издръжка на домакинството на Г.Х. и същият е имал достатъчно разполагаеми средства в брой за захранване на банкови сметки, депозити и финансиране дейността на контролираното от него дружество „ Руж- Дил" ЕООД.

Установени са задължения за внасяне в размер общо на 3 021,76 лв. и просрочените лихви към тях в размер общо на 678,79 лв., разпределени по периоди, както следва:

-  За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 0 лв. вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 79,20лв., ведно с лихви в размер на 3,60 лв.;

-  За периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 195,58 лв., ведно с лихва в размер на 102,93 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 109,71 лв., ведно с лихви в размер на 1,86 лв.;

-  За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 0 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 249,60 лв. ведно с лихви в размер на 0,01 лв.;

-  За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 0 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 403,20 ведно с лихви в размер на 0,11 лв.;

-  За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 2 753,76 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 568,28 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 403,20 лв., ведно с лихви в размер на 0,64 лв.;

-  За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне в размер на 73 лв., ведно с лихва за внасяне в размер на 7,58 лв., както и вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице на основание чл.40, ал.5 от 330 за внасяне в размер на 403,20 лв., ведно с лихви в размер на 3,69 лв.;

-  За периода 01.01.2007 г. до 31.12.2012 г.- вноски за здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице -1 244 ,91 лв. ведно с лихви в размер на 9,91 лв.

С решение № 1975/18.07.2014 г. по ч.г.д.№1258/2014г. по описа на Районен съд Разград е разкрита банкова тайна, относно банкови сметки на ответниците Н.Б. и съпругът й Г.Х..

От писмо изх. № И-17478/07.11.2014 г. на „Първа инвестиционна банка" АД се установява:

-  разплащателна сметка в евро BG49FINV91501003850692 с титуляр Н.Б. е открита на 09.03.2009 г. и активна към момента на извършване на проверката. С откриване на сметката е направена касова вноска в размер на 20 евро, равняващи се на 39,12 лв. За проверявания период няма други постъпления на парични средства, само са начислени такси за банково обслужване на сметката в общ размер на 25,86 евро, равняващи се на 50,58 лв. Крайното салдо е отрицателно в размер на 5,86 евро, равняващи се на 11,46 лв., поради начислени такси за банково обслужване и недостиг на парични средства по сметката.

-  разплащателна сметка в лева BG12FINV91501003850679 с титуляр Н.Б. е открита на 09.03.2009 г. и активна към момента на извършване на проверката. С откриване на сметката е направена касова вноска в размер на 20 лв. За проверявания период няма други постъпления на парични средства, само са начислени такси за банково обслужване на сметката в общ размер на 55,45 лв. Крайното салдо е в отрицателно размер на 35,45 лв., поради начислени такси за банково обслужване и недостиг на парични средства по сметката.

- депозитна сметка в евро BG12FINV91502003622404 при условията на едногодишен срочен депозит с титуляр Н.Р.Б. е открита на 01.06.2008 г. и закрита на 17.10.2008 г. В деня на откриване на сметката е внесена сумата от 15 000 евро, равняващи се на 29 337,45 лв. На 17.10.2008 г. сумата от 15 000 евро е преведена по друга сметка. Крайното салдо е 0 лв.

Сумата, внесена от ответницата Б. в размер на 15 000 евро, равняващи се на 29 337,45 лв. , според КОНПИ подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като проверяваното лице не е разполагало със законен източник на средства за внасянето им.

- разплащателна сметка в лева BG84FINV91501004347575, в „Първа Инвестиционна Банка" АД с титуляр Г.Х. е открита на 15.01.2010 г. и активна към момента на извършване на проверката. През проверявания период постъпленията по сметката са в общ размер на 2 561,19 лв., разпределени по години, както следва: за 2010 г. - 2 055 лв., за 2012 г.- 50 лв., за 2013 г.- 348,10 лв. за 2014 г.- 108,09 лв. От постъпленията по сметката сумата 2 453,10 лв. е изразходвана за погасяване на задължения по кредитна карта, удържани такси за банково обслужване и теглени суми чрез ПОС. Крайното салдо е 108,09 лв.

Сумата, внесена от Г.Х. в размер на 2 561,19 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е разполагал със законен източник на средства за внасянето им.

- разплащателна сметка в евро BG77FINV91501004366519 в „Първа Инвестиционна Банка" АД на Г.Х. е открита на 30.03.2010 г. и активна към момента на извършване на проверката. През 2010 г. са направени касови вноски в общ размер на 73,61 евро, равняващи се на 143,97 лв. От постъпленията по сметката са преведени 38 евро, равняващи се на 74,32 лв. по сметка BG95FINV915010BGNOSMQI и след превалутиране са погасявани задължения по кредитна карта. За проверявания период са удържани такси за банково обслужване на сметката в размер на 20,54 евро, равняващи се на 40,17 лв. Крайното салдо по сметката към 28.12.2013 г. е 15,78 евро, равняващи се на 30,86 лв.

Сумата, внесена от Г.Х. в размер на 73,61 евро, равняващи се на 143,97 лв., се претендира от КОНПИ за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е разполагал със законен източник на средства за внасянето им.

- разплащателна сметка с кредитна карта в лева BG95FINV915010BGNOSMQI, в „Първа Инвестиционна Банка" АД с титуляр Г.Х. е открита на 30.11.2010 г. и активна към момента на извършване на проверката /21.01.2014 т.1. За периода постъпленията по сметката са в общ размер на 1 461,45 лв. /вкл.74,32 лв. -трансформирани средства от BG77FINV91501004366519 и касови вноски 1 387,13 лв./ От сметката са извършени разходи за проверявания период в общ размер на 1 695,78 лв., разпределени за погасяване на задължения по кредитна карта в общ размер на 1 280,33 лв. /за 2011 г.- 625,33 лв., за 2012 г.- 515 лв., за 2013 г.- 130 лв., за 2014 г. - 10,00 лв./ и такси за банково обслужване - 415,45 лв. Крайното салдо по сметката е в отрицателен размер на 234,33 лв., представляващи начислени, но непогасени такси за банково обслужване.

Трансформираните парични средства през проверявания период от разплащателна сметка в евро BG77FINV91501004366519 в общ размер на 74,32 лв. не подлежат на отнемане, тъй като те се претендират за отнемане по гореописаната разплащателна сметка.

Сумата, внесена от Г.Х. в размер на 1 387,13 лв. се претендира за отнемане в полза на Държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е разполагал със законен източник на средства за внасянето им.

- разплащателна сметка в евро BG17FINV91502003622411, открита на 19.06.2008 г. и закрита на 17.10.2008 г. в „Първа Инвестиционна Банка" АД с титуляр Г.Х.. В деня на откриване на сметката е внесена сумата от 15 000 евро, равняващи се на 29 337,45 лв., и на 29.08.2008 г. са внесени още 5 000 евро, равняващи се на 9 779,15 лв. На 17.10.2008 г. при закриване на сметката от натрупаните 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв. е изтеглена сумата в размер на 1 284,69 евро, равняваща се на 2 512,64 лв. и е извършен превод по друга сметка в размер на 18 715,31 евро, равняващи се на 36 603,96 лв.

Сумата, внесена от съпруга на проверяваното лице в размер на 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв. се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като съпругът на Н. Б. не е разполагал със законен източник на средства за внасянето им.

От писмо изх. № 9142-4985/01.09.2014 г. на „Инвестбанк" АД се установява:

- разплащателна сметка в лева BG 95 IORT73791032629900, открита на 06.06.2013 г. в Инвестбанк, с титуляр Г.Х. и активна към момента на извършване на проверката. Постъпленията по сметката са в общ размер на 5 149,50 лв./ вкл.на 11.06.2013 г. касова вноска от трето лице в размер на 431,50 лв. и на 12.07.2013 г. извършен превод от трето лице в размер на 4 718 лв. с основание - плащане по договор/. От средствата по сметката своевременно са изтеглени от титуляра сумата от 5 131,95 лв. Крайното салдо към 21.12.2013 г. е 17,55 лв.

Сумата в размер на 5 149,50 представляваща извършени вноски и превод по сметка от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като са незаконно придобити, според твърденията на ищеца.

- разплащателна сметка в евро BG 77 IORT73791432629900 в „Инвестбанк” АД с титуляр Г.Х., открита на 06.06.2013 г. В деня на откриването на сметката е направена касова вноска от трето лице в размер на 600 евро, равняващи се на 1 173,50 лв. На 07.06.2013 г. сумата в размер на 598,57 евро е изтеглена от титуляра на сметката вкл. начислени такси. Крайното салдо към 12.12.2013 г. е 1,43 евро, равняващи на 2,80 лв.

Сумата в размер на 600 евро, равняващи се на 1 173,50 лв., представляваща извършени вноски по сметката от трето лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като са незаконно придобити, според твърденията на КОНПИ.

От писмо изх. № 304-3312/08.08.2014 г. на „Обединена българска банка" АД се
установява:

- разплащателна сметка в лева № BG80 UBBS80021072825317, в „Обединена българска банка" АД с титуляр Н.Б., открита на 12.12.2005 г. и активна към момента на извършване на проверката. На 14.12.2005 г. са усвоени два кредита в общ размер 37 000 лв., от които 32 000 лв. са преведени на продавача на недвижим имот описан в нотариален акт № 144, том 11, рег.№ 10670, дело № 1386 от 12.12. 2005 г.на раздел "недвижими имоти". Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща потребителски кредит е използвана от банката за удържани такси за управление на кредита, др.такси и месечни погасителни вноски на главници и лихви за период от една година. В периода до 2013 г. направените регулярни вноски по сметката са в размери, съответстващи на месечните погасителни вноски по кредита. На 17.05.2013 г. е усвоен потребителски кредит в размер на 1 000 лв.Общият размер на вноските за погасяване на двата кредита е 36 755 лв., разпределени по години както следва: за 2006 г.- 4 745 лв., за 2007 г.- 4 600 лв., за 2008 г. - 4 620 лв., за 2009 - 5 450 лв., за 2010 г. - 4 052 лв., за 2011 г.- 5 933 лв., за 2012 г.- 1 950 лв., за 2013 г.- 5 005 лв., за 2014г.- 400 лв.

Сумите, представляващи извършени вноски по сметката, не се претендират за отнемане, тъй като се иска отнемане на имота, придобит с получения кредит от ОББ, като не са установени законови средства за погасяването на тези вноски според КОНПИ.

От писмо изх. № 4602/1175/01.08.2014 г. на „Юробанк България" АД се установява:

- разплащателна сметка BG95 BPBI 7949 1099 3518 01 открита на 28.09.2004 г. с титуляр Н. Р. Б. с последно движение по сметката до 21.05.2007 г. За периода постъпленията са в общ размер на 1 132 лв. разпределени по години, както следва: за 2004 г.- 108 лв., за 2005 г.- 360 лв., за 2006 г.- 398 лв., за 2007 г. - 266 лв., представляващи преводи за социални помощи, които регулярно са теглени от лицето.

Сумата, представляваща преводи за социални помощи е с установен законен произход и не подлежи на отнемане в полза на държавата, според твърденията на КОНПИ.

От писмо изх. № 54458/22.10.2014 г. на „ Алфа Банка" АД се установява:

- депозитна сметка в лева BG 20 CRBA98984030016405 при условията на тримесечен срочен депозит, открита на 19.01.2009 г. и закрита на 27.07.2009 г. в „ Алфа Банка" АД офис Разград с титуляр Г.Х.. С откриване на сметката са внесени 6 000 лв. и до нейното закриване са начислени лихви в размер на 277,03 лв. При закриване на сметката сумата е изтеглена от титуляра.

Сумата в размер на 6 277,03 лв„ представляваща главница, ведно с начислени лихви по депозита не подлежи на отнемане, тъй като на същата дата е открита нова депозитна сметка BG 40 CRBA9898403070002743 със същата сума, която се претендира за отнемане.

- депозитна сметка в лева BG 40 CRBA9898403070002743 в „Алфа Банка" АД офис Разград с титуляр Г. Х. при условията на едногодишен срочен депозит с прогресивен лихвен процент, открита 27.07.2009 г. и закрита на 26.11.2009 г. В деня на откриване на депозита, титуляра е внесъл сумата от 6 276,87 лв., представляваща размера на средствата от закриване на предходната депозитна сметка. На 26.11.2009 г. сумата от 6 276,87 лв. е изтеглена и сметката е закрита.

Сумата, внесена от съпруга на проверяваното лице в размер на 6 276.87 лв. се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като Г.Х. не е разполагал със законен източник на средства за внасянето им.

- спестовна сметка в лева BG 61 CRBA98982030068891, в офис Разград с титуляр Г.Х., открита на 19.01.2009 г. С откриване на сметката са касово внесени 6 000 лв. На 26.11.2009 г., титулярът е изтеглил от сметката си сумата от 5 200 лв. През 2010 г. периодично са теглени суми в общ размер на 1 232,19 лв. За периода 2009 г.- 2010 г. няма други вноски или преводи по сметката, единствено за периода са начислените лихви.

Сумата, внесена от съпруга на проверяваното лице, в размер на 6 000 лв. се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.

От писмо изх. № 3700-1934/13.08.2014 г. на „Алианц Банк България" АД се
установява:

- депозит „Комфорт" в евро BG52BUIN80162433151401 сключен за 6 месеца, в „Алианц Банк България”, БЦ Разград с титуляр Н.Б., открита на 12.02.2007 г. и закрита на 12.08.2008 г. На датата на откриване е постъпила сумата от 5 000 евро, равняващи се на 9 779, 15 лв. През проверявания период са начислени лихви в размер на 305 евро, равняващи се на 596, 53 лв. На 12.08.2008 г. е изтеглена общата сума, ведно с лихвите - 5 305 евро, равняващи се на 10 375, 67 лв.

Сумата, внесена от проверяваното лице, в размер на 5 305 евро, равняващи се на 10 375, 68 лв. ведно с натрупаните лихви, се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.

- депозит „Комфорт" сключен за 6 месеца в евро BG63BUIN80162433147905 в „Алианц Банк България”, БЦ Разград с титуляр Г.Х., открит на 12.02.2007 г. и закрит на 12.08.2008 г. На датата на откриване на сметката касово са внесени 5 000 евро, равняващи се на 9 779, 15 лв. На 12.08.2008 г. е изтеглена сумата ведно с лихвите - 5 305 евро,равняващи се на 10 375, 67 лв. и сметката е закрита.

Сумата, внесена от съпруга на проверяваното лице, в размер на 5 305 евро, равняващи се на 10 375,68 лв. ведно с натрупаните лихви, се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.

- разплащателна сметка в евро BG21BUIN80161433147919 в „Алианц Банк България”, БЦ Разград с титуляр Г.И.Х./ Г.Г.Б./, открита на 15.01.2007 г. и закрита на 27.07.2010 г. През проверявания период по сметката са внесени 100 евро, равняващи се на 195,58 лева/ вкл. на 12.02.2007 г. - 50 евро,равняващи се на 97,79 лв. и на 16.05.2007 г. - 50 евро,равняващи се на 97,79 лв./ От постъпленията са изтеглени 77 евро и удържани такси за банково обслужване в размер на 23 евро до закриване на сметката.

Сумата, внесена от съпруга на проверяваното лице в размер на 100 евро, равняващи се на 195,58 лв., се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 4, във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.

За издръжка за семейство, по данни на НСИ, са необходими минимални средства за семейство с четири лица за периода от 23.01.2004 г. до 28.04.2013г./навършване на пълнолетие на дете/ и издръжка на три лица за периода от 29.04.2013 г. до 23.01.2014 г. , са както следва: за 2004 г.- 6 979 лв.; за 2005 г.- 7 623 лв.; за 2006 г.- 8 738 лв.; за 2007 г.- 8 766 лв.; за 2008 г.- 10 099 лв.; за 2009 г.- 10 248 лв.; за 2010 г.- 11 651 лв.; за 2011 г.- 10 200 лв.; за 2012 г.- 11 819 лв.; за 2013 г.- 10 929,40 лв.; за 2014 г.- 1 089,25 лв. Общият разход за издръжка на семейството е 98 141,65 лв.

Въззиваемите и ответници в процеса са осъществили и разходи за задгранични пътувания. От писмо изх. № 12873/24.02.2014г. сектор КИАД на ОД на МВР се установява, че: Н. Б. е пътувала от 09.01.2008 г. до 22.01.2008 г. през ГКПП Русе Дунав мост. Дневни пари за 14 дни - 490 евро, квартирни за 13 дни - 1 690 евро. Общо разходи за пътуване - 2 180 евро или 4 263,70 лв.;  за пътуване на Н. Б. от 18.04.2011 г. до 18.04.2011 г. през ГКПП Капитан Петко Войвода са извършени разходи за дневни пари за 1 ден - 35 евро. Общо разходи за пътуване - 35 евро или 68,45 лв.; за пътуване на Н. Б. от 21.04.2011 г. до 21.04.2011 г. през ГКПП Капитан Петко Войвода, при дневни пари за 1 ден - 35 евро,  общо разходите за пътуване са 35 евро или 68,45 лв.; за пътуване на Н.Б. от 06.07.2011 г. до 06.07.2011 г. през ГКПП Русе Дунав мост, разходите са 35 евро или 68,45 лв.; За пътуване на Г.Х.  от 09.01.2008 г. до 22.01.2008 г. през ГКПП Русе Дунав мост, разходите са дневни пари за 14 дни - 490 евро, квартирни за 13 дни -1690 евро; общо разходи за пътуване - 2 180 евро или 4 263,70 лв.; за пътуване на Г.Х. от 18.04.2011 г. до 18.04.2008 г. през ГКПП Капитан Петко Войвода разходите са 35 евро или 68,45 лв.; за пътуване на Г.Х. от 21.04.2011 г. до 21.04.2011 г. през ГКПП Капитан Петко Войвода, разходите са 35 евро или 68,45 лв.; за пътуване на Г.Х. от 06.07.2011 г. до 06.07.2011 г. през ГКПП Русе Дунав мост, разходите са 68,45 лв.; за пътуване на Г.Х. от 15.07.2011 г. до 15.07.2011         г. през ГКПП Капитан Петко Войвода, разходите са 35 евро или 68,45 лв.; за пътуване на Г. Х. от 31.03.2012 г. до 31.03.2012      г. през ГКПП Капитан Петко Войвода, разходите са 35 евро или 68,45 лв.; за пътуване на Г.Х.  от 28.05.2013 г. до 30.05.2013 г. през ГКПП Русе Дунав мост, разходите са дневни пари за 3 дни - 105 евро, квартирни за 2 дни– 260 евро, общо 365 евро или 713,87 лв.

Общият разход за задгранични пътувания е 9 857,32 лв.

Разходите за платени публичноправни задължения - данъци, такси, глоби:

       От писмо изх. № 37-00-16-1/04.04.2014 г. на Община - Разград се установява, че Н.Б. и  Г.Х. са заплатили през проверявания период данъци и такси в следните размери: за 2004 г. - 92,85 лв., за 2005 г. - 123,30 лв., за 2006 г. - 64,06 лв., за 2007 г. -215,70 лв., за 2008 г. - 161,12 лв., за 2009 г. - 132,91 лв., за 2010 г. - 119,73 лв., за 2011 г. - 36,38 лв., за 2012 г. - 47,73 лв., за 2013 г. - 38,88 лв. Размерът на платените данъци и такси не превишават предвидените по данни на НСИ разходи.

По отношение на търговското дружество „Руж Дил" ЕООД, ЕИК 116585040, регистрирано на 17.01.2007 г. с капитал 5 000 лв., се установява следното от доказателствата по делото:

-    За финансовата 2008 г. е подадена ГДД с вх. № 1700И0000804/14.03.2009 г. по чл.92 от ЗКПО с отчетена текуща загуба в размер на 2 502,12 лева. През годината дружеството е закупило с нотариален акт № 9, том 8, рег.№ 11619, дело № 1050 от 17.10.2008 г., недвижими имоти и с нотариален акт № 63, том 1, рег.№ 369, дело № 24 от 06.02. 2012 г. е продало един недвижим имот.

В счетоводния баланс на дружеството са заведени придобитите през годината ДМА в общ размер на 70 000 лв. / вкл. земи - 24 000 лв. и ДМА в процес на изграждане - 46 000 лв./. Имотът е отразен в справката за дълготрайни материални активи, като земя и сгради в процес на изграждане на дружеството за 2008 г. В годишните отчетни документи в група "В" - задължения към финансови предприятия над една година е отразен отпуснатия инвестиционен кредит от „Уникредит Булбанк" в размер на 25 500 евро, равняващи се на 48 895,75 лв. в полза на „Руж- Дил" ЕООД въз основа на договор № 022-0100-614 от 10.12.2008 г.

От отчета на паричните потоци към годишния финансов отчет за 2008 г. е видно, че постъпленията на парични средства към търговското дружество са в общ размер на 124 000 лв. /вкл. допълнителна вноска от едноличния собственик в размер на 74 000 лв., като източник за придобиване на гореописаните недвижими имоти и 50 000 лв. от предоставени заеми за срок до 1 год./.

От събраната банкова информация на дружеството се установява, че чрез две сметки открити в „Първа Инвестиционна Банка" АД е платена сумата на придобития имот от 74 000 лв., както следва: срочен депозит в евро BG12FINV91502003622404 с титуляр Н.Р.Б. и разплащателна сметка в евро BG17FTNV91502003622411 с титуляр Г.Х..

-  За финансовата 2009 г. е подадена ГДД, вх. № 1700И0001792/09.03.2010 г. по чл.92 от ЗКПО, в която са декларирани извънредни приходи /т.е. предоставени аванси/ в размер на 44 391,51 лв. и разходи свързани с контрагенти на дружеството в размер 8 653,68 лв. с отчетена текуща счетоводна печалба в размер на 35 737,83 лв. и непокрита загуба от предходната година 2 000 лв. В счетоводния баланс на дружеството за 2009 г. са отразени дълготрайни материални активи / ДМА/ в общ размер на 77 000 лв./ вкл. земи - 24 000 лв, сгради - 46 000 лв. и машини -7 000 лв./ От групата на задължения до 1 г. към финансовите институции е видно, че през годината е изплатен кредит в размер на 5 000 лв. т.е. кредитни задължения в края на годината в размер на 45 000 лв.

От отчета на паричните потоци към годишния финансов отчет е видно, че са изплатени от дружеството 31 000 лв., представляващи частично върнати парични средства на собственика от предоставени допълнителни вноски през предходната година.

През годината е сключен договор за наем вписан в Служба по вписванията Разград на 03.07.2009 г. между Г.Б. в качеството си на собственик и управител на „Руж-Дил" ЕООД - наемодател и Н.Р.Б. - наемател. Съгласно договора, наемодателят предоставя на наемателя имот находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Стефан Караджа - поземлен имот с площ от 15 318 кв.м в с. Ясеновец, ведно с построената в имота битова сграда и работилница-склад. Наемната месечна цена е 50 лв. Съгласно чл.1, ал.2 от договора описаните недвижими имоти ще се използват от наемателя за развиване на селскостопанска дейност, като земеделски производител. Договорът се сключва за срок от 5 години. Извършен е разход за плащане на наем от проверяваното лице през годината в размер на 300 лв.

- За финансовата 2010 г. е подадена ГДД с вх. № 1700И0004076/29.03.2011г. по чл.92 от ЗКПО, в която са декларирани приходи в размер на 4 807, 80 лв. и разходи свързани с контрагенти на дружеството в размер 12 534, 72 лв. с отчетена счетоводна загуба в размер на 7 726, 92 лв.

В счетоводния баланс на дружеството са отразени само начислените амортизационни отчисления за годината на заведените ДМА т.е. в общ размер на 73 000 лв./ вкл. земи - 23 000 лв, сгради - 44 000 лв. и машини - 6 000 лв. Няма придобити други недвижими имоти и МПС през годината. В раздел „натрупана печалба от минали години" е отразена неразпределена печалба в размер на 30 000 лв., както и задълженията по банковия кредит намаляват на 39 000 лв.

От отчета на паричните потоци към годишния финансов отчет за 2010 г. е видно, че търговското дружество е получило допълнителна вноска от едноличния собственик в размер на 7 000 лв. Същата е включена в разходната част на икономическия анализ на физическото лице.

По сключения договор за наем на недвижим имот е извършен разход за плащане от проверяваното лице през 2010 г. в размер на 600 лв.

-За финансовата 2011 г. е подадена ГДД с вх. № 1700И0006844/27.03.2012 г. по чл.92 от ЗКПО, в която са декларирани приходи в размер на 1 734,14 лв. и разходи свързани с контрагенти на дружеството в размер 11 791, 48 лв. с отчетена счетоводна загуба в размер на 10 057, 34 лв.

От отчета на паричните потоци към годишния финансов отчет за 2011 г. е видно, че търговското дружество е получило допълнителна вноска от едноличния собственик в размер на 12 000 лв. Сумата от допълнителната вноска общо в размер на 12 000 лева, предоставена от едноличния собственик на дружеството е включена в разходната част на икономическия анализ на физическото лице.

По сключения договор за наем на недвижим имот е извършен разход за плащане от проверяваното лице през 2011 г. в размер на 600 лв.

-За финансовата 2012 г. е подадена ГДД с вх. № 1700И0009755/17.03.2013 г. по чл. 92 от ЗКПО, в която са декларирани приходи в размер на 28 454, 25 лв. и разходи свързани с контрагенти на дружеството в размер 32 290, 06 лв. с отчетена счетоводна загуба в размер на 3 835, 81 лв. Няма придобити недвижими имоти и МПС през годината.

По сключения договор за наем на недвижим имот е извършен разход за плащане от проверяваното лице през 2011 г. в размер на 600 лв.

От счетоводния баланс е видно, че задълженията по банковия кредит намаляват на 30 000 лв.

През годината е отчужден част от придобитият през 2008 г. недвижим имот описан в н. а. №63, том 1, рег.№ 369, дело № 24 от 06.02. 2012 г. за сумата от 18 520 лв. Сумата от продажбата е отчетена в постъпления, свързани с ДМА в отчета за паричните потоци, както и в справката за ДМА са отчетени като излезли през периода.

От отчета на паричните потоци към годишния финансов отчет за 2012 г. е видно, че търговското дружество е получило допълнителна вноска от едноличния собственик в размер на 10 000 лв., както и 19 000 лв. са върнати на собственика от предоставени допълнителни вноски от предходни години

-          За финансовата 2013 г. е подадена ГДД с вх. № 1700И0009755/17.03.2013г. по чл. 92 от ЗКПО, в която са декларирани приходи в размер на 33 982, 32 лв. и разходи свързани с контрагенти на дружеството в размер 25 760, 99 лв. с отчетена счетоводна печалба в размер на 8 221, 33 лв. Няма придобити недвижими имоти и МПС през годината

По сключения договор за наем на недвижим имот е извършен разход за плащане от проверяваното лице през 2011 г. в размер на 600 лв. От счетоводния баланс е видно, че задълженията по банковия кредит намаляват на 25 000 лв.

От отчета на паричните потоци към годишния финансов отчет за 2013 г. е видно, че търговското дружество е получило допълнителна вноска от едноличния собственик в размер на 22 000 лв.  Г.Х. не е разполагал със законни средства за предоставяне на тези вноски в дружеството, сумата от 22 000 лв. е отразена като разход на лицето. През периода са платени 4 206, 40 лв., представляващи разпределени дивиденти.

Сумата, внесена от Г.Х. в размер 17 793, 60 лв., допълнителна вноска в дружеството, представляваща намалена с размера на разпределените дивиденти, се претендира за отнемане в полза на държавата на основание чл. 72, във вр. с чл. 63 ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ.

От писмо изх. № 0890-49-009941/087/ЗВИ/ИКМ/447735 от 16.02.2015 г. на „УниКредит Булбанк"АД се установява, че Руж- Дил" ЕООД е титуляр на следните банкови сметки:

разплащателна сметка BG67 UNCR 7000 1512 9313 38 в лева, открита на 19.12.2008 г. и активна към момента на извършване на проверката. През проверявания период общия размер на постъпленията са 115 851,89 лв./вкл. превод по фактура от „ОЛИМП"ООД - 18 520 лв.; превалутирана сума от усвоения валутен кредит- 37 160, 77 лв. и касови вноски- 60 171, 89 лв., / разпределени по години, както следва: за 2008 г. - 1 501, 50 лв.; за 2009 г. - 76 070, 78 лв./ вкл. на 19.01.2009 г. - превод от сметка BG07 UNCR 7000 1512 6605 27 в евро чрез превалутиране в левова равностойност 37 160, 77 лв./; за 2010 г. - 4 357, 74 лв.; за 2011 г. - 2 760 лв.; за 2012 г. - 19 940, 44 лв. за 2013 г. - 8 491, 43 лв. и 2014 г. - 700 лв. Извършените плащания /преводи от сметката през периода са в общ размер на 115 832, 50 лв. вкл. данъчни и осигурителни вноски към НАП и НОИ,такси за банково обслужване, както наемни месечни вноски на отдадения имот под наем в с. Ясеновец, общ. Разград. Крайното салдо към момента на извършване на проверката е 19, 39 лв.

разплащателна сметка BG07 UNCR 7000 1512 6605 27 в евро, открита на 15.12.2008 г. и активна към момента на извършване на проверката. През проверявания период общия размер на постъпленията са 47 027, 25 евро, равняващи се на 91 977, 30 лв./вкл. усвоен инвестиционен кредит на дружеството в размер на 25 500 евро, равняващи се на 49 873, 67 лв., разрешен на 18.12.2008 г.; трансформирани средства от сметка BG67 UNCR 7000 1512 9313 38 в размер на 1 812, 85 евро, равняващи се на 3 545, 63 лв. и касови вноски в размер на 19 714, 40 евро, равняващи се на 38 558, 02 лв./ От сметката са разходвани парични средства в общ размер на 47 017, 51 евро, равняващи се на 91 958, 26 лв. /вкл. 37 160, 77 лв. - средства от усвоения кредит са преведени /трансформирани/ по сметка BG67 UNCR 7000 1512 9313 38, както и направени месечни погасителни вноски по кредита и такси за банково обслужване - 54 797, 49 лв. Крайното салдо е в размер на 19, 06 евро, равняващи се на 37,28 лв.

Имуществото на дружеството и капиталът му се претендират от КОНПИ за отнемане.

 

Според твърденията на КОНПИ е налице начително несъотвествие между придобитото имущество и приходите и разходите на проверяваните лица.

            По делото е назначена съдебно - техническа експертиза да установи пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на иска към момента на придобиването им и към момента на отчуждаването им от ответниците. Според заключението на назначената по делото експертиза, пазарната стойност на недвижим имот - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Дунав № 33, с площ от 958 кв.м., за който е отреден парцел ХІІІ-648 в квартал 39, продаден с нотариален акт № 143, том 6, per. № 9473, дело № 828 от 11.09.2008 г. /Акт № 122, том 13, дело №3072 от 11.09.2008 г. на СВ – Разград към 24. 10. 2007 г.,  когато е придобите в размер на 7 664 лв. , а към момента на отчуждаването 11. 09. 2008 г. е 9 580 лв. Пазарната стойност на недвижим имот - Поземлен имот, находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май № 3 с площ от 520 кв.м., за който по одобрения със заповед № 344/1976г. план на с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград е отреден парцел ІІІ-644 в квартал 39, при граници: улица, парцел IV-644,645, парцел ХІІІ-648, парцел П-644, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв. м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 40 кв.м., придобит с нотариален акт № 184, том 6, per. № 11104, дело № 1028 от 03.12.2008 г. /Акт № 18, том 19, дело № 4290 от 03.12.2008 г. на СВ - Разград/ възлиза общо на 10 850 лв. Към 03. 12. 2008 г. пазарната стойност на 7/8 идеални части от имота възлиза на 9 493, 75 лв. Пазарната стойност на 17/36 идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване пасище- мера с площ от 4.997 дка, четвърта категория в местността „Под къщата", представляващ имот № 036003 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000293- дървопроизводствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 036002- пасище, мера, имот № 00150- местен път на община Самуил и имот № 036004 е 436, 63 лв.; на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 7.303 дка, четвърта категория в местността „Екинлик Овасъ", представляващ имот № 050005 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000178 - полски път на община Самуил, имот № 000132- полски път на община Самуил, имот № 050001- нива на „Елана - фонд за земеделска земя" АДСИЦ и имот № 050006- нива на „Адванс терафонд" АДСИЦ е в размер на 1 069, 08 лв.; на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 14.194 дка, пета категория в местността „Даралък", представляващ имот № 057014 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 057002 -друга производствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 057007- нива на „ Бордони" ЕООД, имот № 057013- нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000267- полски път на община Самуил и имот № 057015- нива, придобити с нотариален акт № 180, том IX, per. № 8714, дело № 1099 от 2009 г. /Акт№ 174, том 7 от 30.12.2009 г. на СВ -Исперих/ е в размер на 1 038, 92 лв. Пазарната стойност на 6/ 36 идеални части от същите имоти  към 31. 12. 2010 г. е в размер на, съответно : 154, 11 лв., 377, 32 лв. и 366, 68 лв.

По делото е назначена и представено заключение от съдебно - счетоводна експертиза в два варианта.

Имуществото, придобито от въззиваемите в проверявания период, е общо в размер на 524 360, 95 лв., според първи вариант и в размер на 555 954, 44 лв. , според втори вариант. Размерът на несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците за процесния период от 24. 01. 04 г. до 24. 01. 14 г. е отрицателна величина - 649 524, 28 лв. според първия вариант, изчислен с величина на валутни преводи, отразени в ревизионни актове № 171400204/ 08. 05.14г. и № 171400203/ 08. 05.14г. Според втория вариант на заключението, изчислен с величина на валутни преводи, установени от експертизата по приложените документи и извлечения от базата данни на Western Union, приложени към ревизионния доклад и от данните от досъдебното производство, касаещи периоди извън тези по ревизионните актове,  размера на несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците е - 681 117, 77 лв.

Във вариант, поставен от Б. и Х., след приспадане на сумите, получени от парични преводи от трети лица и прибавени към нетния доход, нетният доход е в размер на 262 475, 73 лв. , имуществото е в размер на 168 315, 38 лв. Несъответствието между имуществото и нетния доход по техни твърдения е в размер на 94 160, 35 лв.

Заключението по пера относно приходите и разходите на въззиваемите е следното: Доходите от трудови и приравнени на тях правоотношения, граждански договори,обезщетения, приходите от продажба на дружествени дялове в търговски дружества и други за периода от 24. 01. 2004 г. до 24. 01. 2014 г. след приспадането на направените осигурителни вноски и подоходни данъци е 12 634, 46 лева. Приходите от продажба на имущество са в размер на 12 080 лв. Размерът на усвоените кредити от съпрузите през процесния период е 37 800 лв. Общо доходите, приходите или източниците на финансиране за проверявания период са в размер на 62 514, 46 лв. Обичайните разходи за издръжка на домакинството, съобразно с броя на членовете на  семейството на Н.Б., на база статистическите показатели  са 118 010, 57 лв. Разходите за задгранични пътувания на Б. и членовете на семейството й са в размер на 9 788, 93 лв. Остойностени са, съгл. Приложение № 2 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като са изчислени и „квартирни” за периодите на престой в чужбина над един ден.  Размерът общо на обичайните и извънредните разходи са в размер на 187 677, 79 лв

Нетния доход, отразен от така посочените приходи и разходи е отрицателна величина с превишение на разходите и възлиза за целия период на – 125 163, 33 лв.

 Разходите за придобиване на недвижими имоти, МПС и дружествени дялове са в размер на 7200 , 49 лв.  по пазарни цена към датата на придобиване.  Сумата на получените парични преводи чрез Western Union и MoneyGram от трети лица е в размер на 356 045, 57 лв., според първи вариант и 387 639, 06 лв., според втори вариант. Разходите за вноски, направени от ответниците по банкови сметки са 36 255 лв.

По делото са събрани гласни доказателства, като според показанията на всички свидетели през 90-те години и след 2000 г. Г.Х. работел периодично в Австрия и Германия. Работел по около 3 месеца, печелел по 2 000 – 2 500 евро и се завръщал в страната. След престой от три месеца, отново заминавал да работи там. Занимавал се със строителство, работел и като ел. техник в Австрия. Там си купил  кола и бус. Бащата на Г. също му дал 20 златни монети.  Братът на Г. живеел в Австрия и му дарил 100 000 лв., когато направил „сюнет” на детето си и го кръстил на брат си. На сюнета семейството получило дарение от гостите общо от около 18 - 20 000 лв. Г. получавал пари в заем от различни лица, включително и от свидетелите, защото му трябвали за строежа на къщата му, след което връщал дадените в заем суми.

За уважаването на исковете на КОНПИ следва да се установи предпоставката за законност на проверката на КОНПИ, а именно повдигнато обвинение в престъпление сред посочените в закона – такава безспорно е налице, предвид привлечането на г-жа Б. в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ.  

На второ място следва да се установи незаконно придобито имущество, по смисъла на чл. 62 от същия закон и на чл. 1, ал. 2 от закона, в който е заложена презумпцията, че за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. В случай, че се установи незаконно придобито имущество, следваща предпоставка за отнемането му е наличие на значително несъответсвие между стойността на имуществото и нетния доход на проверяваното лице/лица.

Общо доходите, приходите или източниците на финансиране, според заключенията на ССЕ са в размер на 62 514, 46 лв. Имуществото, за което не е установен законен източник за придобиване, според заключението на ССЕ е размер на  555 954, 44 лв. - втори вариант, който съдът кредитира. Първият вариант на заключението е изготвено  само въз основа на данните и документи от ревизионни актове № 171400204/ 08. 05.14 г. и № 171400203/ 08. 05.14 г. , които обхващат период от  01.01.2007 г. до 31.08.2013 г., докато заключението във втори вариант е по – пълно  и всестранно, тъй като е изготвено  на база величина на валутни преводи, установени по приложените документи и извлечения от базата данни на Western Union, приложени към ревизионния доклад и от данните от досъдебното производство, касаещи периоди извън тези по ревизионните актове и с корекция на грешки, допуснати в ревизионното производство. В този случай, предвид заключението на експертизата във втори вариант, несъответствието между нетния доход и имуществото е в размер на - 681 117, 77 лв.

Основният спорен въпрос във въззивната жалба, който разрешава спора налице ли е значително несъответствие по смисъла на §1, т.7 от Закона, е представлява ли сумата 387 639, 06 лв. , която ответницата е получила чрез системата Western union и MoneyGram от трети лица от различни държави, законен източник на средства. Съобразно §1, т. 4 от ДР  на ЗОПДНПИ, "Доходи, приходи и източници на финансиране" са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране.“. Законни са всички приходи, за които страната може да докаже основание за получаването им, или както е прието от ВКС в Определение № 560 от 23.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1964/2016 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Светла Д., това е „собственост с незаконен произход, който не може да бъде оправдан с правно допустимите средства за увеличаване на индивидуалното богатство“.  Както е прието в мотивите на решение № 13 от 13.10.2012 г. по конституционно дело 6/2012 г. на Конституционния съд на РБ, цитирано от ВКС, на изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Значително несъответствие по смисъла на закона е налице, когато то не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, следователно по метода на изключването следва да се приеме, че произходът на забогатяването е незаконен. Страната може да докаже всякакви неизброени източници на доход в §1, т.4 ЗОПДНПИ, като свободната стопанска инициатива, упражняването на свободна професия, възнаграждението за законно положен труд, наследяването и др., стига те да са правно допустими.

В случая е налице твърдение за извършени дарения и дадени заеми по отношение на сумите, преведени от различни лица в полза на въззиваемите от няколко чужди държави, но няма конкретно доказан допустим източник на доход за нито един от тези преводи. Свидетелските показания полаган труд в чужбина от Г.Х., за дадени дарения на сватба и сюнет, не касаят процесния период. Разпоредбата на  чл. 35, т. 6 ЗДДФЛ не е приложима към настоящия специален закон, поради което и облагането на доход по смисъла на тази разпоредба с данък не доказава законния му произход.

По отношение на разходите за задгранични пътувания, при положение, че страните не са доказали друго,следва да се определят разходи по Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, която не намира директно приложение в случая, но също кто данните на НСИ дава индикация за необходимите разходи при пътувания в чужбина. Ето защо, сумата от 9 788, 93 лв. следва да се включи в разходната част на анализа.

Налага се изводът, че при отрицателен нетен доход е налице значително несъответствие по смисъла на §1, т.7 от ЗОПДНПИ между нетния доход, който е отрицателната величина – 125163,33 лв. и стойността на придобитото имущество в проверявания период – 555854,44 лв., или несъответствието е в размер на - 681 117, 77 лв., значително над минималния размер от 250000 лв.

Налице са всички предпоставки за уважаване на предявените претенции, включително по отношение на качеството на Г.Х. на съпруг на лицето, срещу което е повдигнато обвинение в престъпление и качеството му на контролиращ ЮЛ.

Претенциите на КОНПИ следва да бъдат уважени изцяло.

Предвид несъвпадане на изводите на въззивната инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да се отмени, и вместо него да се постанови друг, с който тези претенции да се уважат.

На осн. чл. 78, ал. 1, ал.6 и ал.8 от ГПК вр. чл. 78, ал.2 ЗОДНПИ с оглед изхода на спора, въззиваемите следва да заплатят на КОНПИ разноските по делото в размер на 1000 лв. за възнаграждение на вещи лица, 160 лв. за публикация в ДВ, и по 300 лв. за всяка инстанция юрисконсултско възнаграждение, или общо 1760 лв., както и дължимата д.т. в полза на Държавата, по сметка на ВАпС за двете инстанции – 21424,96 лв. за първа инстанция и 10712,48 лв. за втората инстанция или общо 32137,44 лв. д.т. при цена на исковете 536624,12 лв.

Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ решение № 35/19.10.2016 год. по гр.д. 247/2015 год. на ОС Разград; И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по исковете от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАД 131463734, с адрес за призоваване гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 17, ет. 1, против Н.Р.Б., ЕГН **********, Г.И.Х., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, и „РУЖ ДИЛ” ЕООД, с. Ясеновец, ЕИК 116585040, СЛЕДНОТО ИМУЩЕСТВО при цена на исковете общо 535624,12 лв.:

І. ОТ Н.Р.Б. и Г.И.Х., на основание чл. 63, ал.2, т.2 вр. чл. 62 ЗОПДНПИ, както следва: АПАРТАМЕНТ № 41, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград на ул. Свети Климент № 34, вх.Б, ет.5 със застроена площ от 67.42 кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня, и сервизни помещения, заедно с прилежащото му избено помещение № 26, с полезна площ от 12.61 кв.м., както и 1.82 кв.м. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху земята при граници на апартамента: ляво-асансьор, дясно - жилище №42, горе жилище №45, долу- жилище №37 и при граници на избеното помещение: избено помещение №52, горе - избени помещения на приземен етаж, коридор, придобит с нотариален акт № 144, том 11, рег.№ 10670, дело № 1386 от 12.12. 2005 г. /Акт №106, том 17 от 12.12.2005 г. на СВ -Разград/;

7/8 идеални части от урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май № 3 с площ от 520 кв.м., за който по одобрения със заповед № 344/1976г. план на с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград е отреден парцел ІІІ-644 в квартал 39, при граници: улица, парцел IV-644,645, парцел ХІІІ-648, парцел П-644, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв. м. и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 40 кв.м., придобит с нотариален акт № 184, том 6, per. № 11104, дело № 1028 от 03.12.2008 г. /Акт № 18, том 19, дело № 4290 от 03.12.2008 г. на СВ - Разград/;

-          23/36 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване пасище- мера с площ от 4.997 дка, четвърта категория в местността „Под къщата", представляващ имот № 036003 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000293- дървопроизводствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 036002- пасище, мера, имот № 00150- местен път на община Самуил и имот № 036004. ;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 7.303 дка, четвърта категория в местността „Екинлик Овасъ", представляващ имот № 050005 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 000178 - полски път на община Самуил, имот № 000132- полски път на община Самуил, имот № 050001- нива на „Елана - фонд за земеделска земя" АДСИЦ и имот № 050006- нива на „Адванс терафонд" АДСИЦ.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - нива с площ от 14.194 дка, пета категория в местността „Даралък", представляващ имот № 057014 по плана за земеразделяне на село Железковец, общ. Самуил, обл. Разград, ЕКАТТЕ29218, при граници и съседи: имот № 057002 -друга производствена площ на Държавен поземлен фонд, имот № 057007- нива на „ Бордони" ЕООД, имот № 057013- нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000267- полски път на община Самуил и имот № 057015- нива, придобити с нотариален акт № 180, том IX, per. № 8714, дело № 1099 от 2009 г. /Акт№ 174, том 7 от 30.12.2009 г. на СВ -Исперих/;

ІІ. От същите лица на основание чл. 72 вр. чл. 63, ал.2, т.2 вр. чл. 62 ЗОПДИНП:

Сумата в размер на 5 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Дунав № 33, с площ от 958 кв.м., за който е отреден парцел ХІІІ-648 в квартал 39, продаден с нотариален акт № 143, том 6, per. № 9473, дело № 828 от 11.09.2008 г. /Акт № 122, том 13, дело №3072 от 11.09.2008 г. на СВ – Разград;

сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка Опел, модел Зафира, рег.№ РР9343АМ, № на рама W0L0TGF751K027184, № на двигател Y20DTH17A01312, дата на първа регистрация 04.11.2002 г., придобит с договор от 12.03.2007 г.;

ІІІ. Само от Н.Р.Б., на осн. чл. 72, вр. чл. 63, ал.2, т.1 вр. чл. 62 ЗОПДНПИ:

Сумата в размер на 15 000 евро, равняващи се на 29 337,45 лв., представляваща направена на 01.06.2008 г. вноска по депозитна сметка в евро № BG12FINV91502003622404 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Н.Р.Б.;

Сумата в размер на 5 305 евро, равняващи се на 10 375,68 лв., ведно с натрупаните лихви представляваща направени вноски по депозит „Комфорт" в евро BG52BUIN80162433151401 в Алианц Банк България, БЦ Разград, с титуляр Н. Р. Б.;

Сумата в размер на 276 537,37 лв. представляваща разлика между общия размер на получени по системата за бързи преводи WESTERN UNION и MONEY GRAM с незаконен произход и трансформираното имущество в периода от 2007 г.- 2012 г.,

ІV. от Г.И.Х., на осн. чл. 63, ал. 2, т.4 вр. чл. 62 ЗОПДНПИ;

-Сумата в размер на 5 000 лв. представляваща левовата равностойност на дружествените дялове в „РУЖ ДИЛ" ЕООД, ЕИК 116585040, собственост на Г.И.Х.;

V. от Г.И.Х., на осн. чл. 72, вр. чл. 63, ал.2, т.4 вр. чл. 62 ЗОПДНПИ:

Сумата в размер на 2 561,19 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в лева BG84FINV91501004347575 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 73,61 евро, равняващи се на 143,97 лв.представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG77FINV91501004366519 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 1 387,13 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка с кредитна карта в лева BG95FINV915010BGNOSMQI в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG17FINV91502003622411 в „Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 5 149,50 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в лева BG 95 IORT73791032629900 в „Инвестбанк" АД, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 600 евро, равняващи се на 1 173,50 лв. представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG 77 IORT73791432629900 в „Инвестбанк" АД, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 6 276.87 лв., представляваща направени вноски по депозитна сметка в лева BG 40 CRBA9898403070002743 в „Алфа Банка" АД офис Разград, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща направени вноски по спестовна сметка в лева BG 61 CRBA98982030068891 в „Алфа Банка" АД офис Разград, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 5 305 евро, равняващи се на 10 375,68 лв., ведно с натрупаните лихви представляваща направени вноски по депозит „Комфорт" в евро BG63BUIN80162433147905 в Алианц Банк България, БЦ Разград, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 100 евро, равняващи се на 195,58 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в евро BG21BUIN80161433147919 в Алианц Банк България, БЦ Разград, с титуляр Г. И. Х.;

Сумата в размер на 17 793,60 лв., представляваща допълнителна вноска, намалена с размера на разпределените дивиденти в търговското дружеството „РУЖ ДИЛ" ЕООД, ЕИК 116585040, контролирано и управлявано от Г.И.Х.;

VІ. От „РУЖ ДИЛ" ЕООД, ЕИК 116585040, със седалище и адрес на управление с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май №3контролирано и управлявано от Г.И.Х., на осн. чл. 66, ал.2 вр. чл. 63, ал.2, т.4 вр. чл. 62 ЗОПДНПИ:

Поземлен имот с площ от 6 642 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVI / петдесет и шест римско/ - смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, ул. Стефан Караджа №1, общ. Разград, обл. Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, парцел № XXXVIII и парцел № XXXVII и имот № LVII, заедно с построения в него самостоятелен обект - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 235 кв.м. Имотът е придобит с нотариален акт № 9, том 8, рег.№ 11619, дело № 1050 от 17.10. 2008г. /Акт №11, том 16, дело 3632 от 2008г. на СВ -Разград/ и е собственост на „Руж-Дил" ЕООД, ЕИК 116585040 - със седалище и адрес на управление с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград, ул. Първи май №3, представлявано от Г.И.Х.;   

Поземлен имот с площ от 5 920 кв. м. представляващ урегулиран имот № LVII / петдесет и седем римско/- смесено предназначение в квартал 21, по плана на село Ясеновец, община Разград, одобрен със заповед № 66/2011 г. на кмета на община Разград, при граници: улици от двете страни, имот № LVI и имот № LVI1I, заедно с построените в него самостоятелни обекти - едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ от 233 кв.м., едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 215 кв.м. и битова сграда, работилница, склад, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 547 кв.м. , собственост на „Руж Дил" ЕООД, ЕИК 116585040.

ОСЪЖДА Н.Р.Б., ЕГН **********, Г.И.Х., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на КОНПИ солидарно разноски за двете инстанции в размер на 1760 лв., на осн. чл. 78, ал.2 ЗОПДНПИ

ОСЪЖДА Н.Р.Б., ЕГН **********, Г.И.Х., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***,  ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно в полза на Държавата, по сметка на ВАпС,  дължимата д.т. за двете инстанции в размер на 32137,44 лв., на осн. чл. 78, ал.2 ЗОПДНПИ.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: