О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                 №   136        /28.02.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                       ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 63 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Дружба 4” ООД гр. Игнатиево, Варненска област, в качеството му на длъжник по изп.д.№ 113/2010 година по описа на ЧСИ с рег.№ 719 в КЧСИ, срещу определение № 3630/27.11.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 3311/2013 година, с което производството е било прекратено на основание чл.299 от ГПК. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени и да се произнесе по съществото на оплакванията на жалбоподателя, съдържащи се в жалбата му до ЧСИ с вх.№ 1658/18.09.2013 година.

Насрещната страна „Провадинвест” ООД гр.Варна, в качеството му на взискател по изпълнението, оспорва частната жалба и моли апелативната инстанция да потвърди обжалваното определение, като му присъди направените разноски за адвокатска защита.

Частната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

От служебно извършената справка се установява, че с влязло в сила определение № 3629/27.11.2013 година, постановено по в.гр.д.№ 3310/2013 година, а не по в.гр.д.№ 3074/2013 година) ВОС се е произнесъл по  горепосочената жалба, като е приел, че тя е недопустима, тъй-като посочените в жалбата основания за незаконосъобразност на постановлението на ЧСИ не попада в нито една от хипотезите по чл.435, ал.2 от ГПК, т.е. за длъжника - жалбоподател не е възникнало право на жалба и оплакванията в нея ние подлежат на разглеждане по същество. Тези съображения се споделят изцяло от апелативната инстанция, поради което само на това основание съдебното производство подлежи на прекратяване.

С обжалваното определение е прекратено повторното производство по същата жалба на основание чл.299 от ГПК.

Доколкото е налице спор за собственост, то длъжникът или кооперациите-негови съдружници могат да предявят съответния иск, който може да бъде обезпечен и чрез спиране на принудителното изпълнение.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

При този изход на делото въззивникът следва да понесе разноските на въззиваемата страна, които са в размер на 400 лева адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3630/27.11.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 3311/2013 година.

ОСЪЖДА „Дружба 4” ООД гр. Игнатиево, Варненска област, с ЕИК 103145607 да заплати на „Провадинвест” ООД гр.Варна, с ЕИК 103797095 разноски по делото в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                            2.