Р Е Ш Е Н И Е

18

гр. Варна, 12.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на тринадесети януари през две хиляди и шестнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

 ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 630 по описа за 2015-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ЛОЗНИЦА” ЕАД, ЕИК 116044266, гр. Лозница, срещу решение № 33/06.10.2015 г. по гр.д. 94/2015 год. на ОС - Разград, с което са отхвърлени предявените от същото дружество искове срещу В.Д.О. ЕГН **********, ЗА заплащане на сумата от 60000 лв. на осн. чл. 45 ЗЗД, представляваща обезщетение за нанесените имуществени вреди на дружеството чрез неправомерно разпореждане с парични средства в същия размер, от които 10000 лв. на «Деними 2007» ЕООД, 25000 лв. на М. Н. К. от 22.04.2010 год. с РКО №1; 5000 лв. на М.Н.К. с РКО №2/22.04.2010 год.; 10000 лв. на М. К. с РКО №3/20.04.2010 год.; още 10000 лв. на М. К. с РКО 4/20.04.2010 год., ведно със законната лихво от 18373,80 лв., считано от датата за забава на всяко плащане до завеждане на иска; присъдени са и разноски в полза на насрещната страна.

Твърди се в жалбата, че решението е необосновано и незаконосъобразно. Оспорват се доводите на съда, че ответникът не е пасивно легитимиран да отговаря за вреди, които са нанесени от управляващите дружеството в същия период, чиито нареждания той е изпълнявал. Твърди се, че ответникът по иска е извършил противоправно деяние – наредил е парите, въпреки забраната на управляващите холдинга, от които е част дружеството – въззивник. Иска се отмяна на решението, уважаване на исковете и присъждане на разноски в размер на 14743 лв. за двете инстанции.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна В.Д.О. ЕГН **********,*** който жалбата се оспорва и се поддържат доводите на ОС. Изложени са подробно фактически твърдения и правни изводи в подкрепа на тезата на страната за липса на фактическия състав по чл. 45 ЗЗД. Иска се потвърждаване на решението и присъждане на разноски за въззивната инстанция.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Пред ОС е предявен иск от Топлофикация-Лозница” ЕАД гр. Лозница срещу В.О. по чл. 45 ЗЗД за обезщетение за вреди от действията на г-н О. като управител на дружеството. Ищецът твърди, че на 14. 12. 09 г. е избран нов Съвет на директорите на дружеството в състава, на който е бил избран за член и негов изпълнителен член „Група технология на металите- А. Б. холдинг” АД, представляван в Съвета на директорите от В.О., който е представлявал ищцовото дружество от 13. 04. 09 г. до 30. 11. 10 г.  Твърди се, че в този период г-н О. се е разпоредил с парични средства, извършвайки плащания без основание и без разпореждане от собствениците или управляващите на ищцовото дружество, към трети лица в общ размер на 60 000 лв., от които : 10 000 лв. на „Деними 2007” ЕООД, 25 000 лв. на М. Н. К. на 22. 04. 10 г. с РКО № 1; 5 000 лв. на М. К. с РКО № 2/ 22. 04. 10 г.; 10 000 лв. на М. К. с РКО № 3/ 20. 04. 10 г.; 10 000 лв. на М. К. с РКО № 4/ 04. 05. 10 г.  Към датата на получаване на тези суми „Деними 2007” ЕООД и М. К. не са имали взаимоотношения с ищеца.  Претендира се по чл. 45 от ЗЗД заплащане на сумата 60 000 лв., представляваща претърпяна имуществена вреда, ведно със законната лихва на осн. чл. 86 ЗЗД в общ размер на 18 373, 80 лв. , считано от датата на забавата за всяко едно плащане, както и законната лихва от датата на завеждане на иска.

Пред ОС в срок по чл. 131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника О., в който исковете са оспорени, без да се оспорва факта на разпореждане на средствата, така както е описано в исковата молба. Твърденията са, че на 18. 01. 10 г. г-н О. бил уведомен от Изп. директор на „Арма” АД гр. Лозница и от представител на „Група технология на металите- А. Б. холдинг” АД, че чрез сключен на 18. 01. 10 г. договор за покупко-продажба  на акции, „Деними 2007” ООД е станало 100% собственик на капитала на „Топлофикация-Лозница” АД. Указано му било да изпълнява разпорежданията на новия собственик на капитала, който поема управлението. Твърди се, че разпореждането е било извършено със съгласието на Изп. директор на „Арма” АД и на  „Група технология на металите- А. Б. холдинг” АД. За същата сума, която ищецът претендира по настоящото дело М. К. и Н. Х., като представители на „Деними 2007” ООД били осъдени да я заплатят на ищцовото дружество по т. д. № 3181/ 12 г. по описа на СГС. За събирането на сумата било образувано и изп. дело № 20118390400173 по описа на ЧСИ И. М.-К., рег. № 839, с което се обосновава довод за недопустимост на претенциите.

Ищцовото еднолично АД „Топлофикация – Лозница” ЕАД гр. Лозница е с едноличен собственик на капитала „Арма” АД.

С протоколно решение от 14. 12. 2009 г.  Съветът на директорите на „Арма” АД е избрал нов Съвет на директорите /СД/ на „Топлофикация – Лозница” ЕАД  в състав „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД, „Алуинженеринг” ООД, „Метал Технолоджи Груп” АД.  На проведено заседание на Съвета на директорите на „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД е прието решение дружеството да участва в съвета на директорите на „Топлофикация – Лозница” АД и да се представлява в работата на съвета от В.Д.О. на базата на взетите от „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД решения и съобразно дадените указания. Според приложения Протокол от 14. 12. 2009 г. на заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация – Лозница” ЕАД  за Изпълнителен  директор е избран „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД с представител в СД  ответника В.О..

С Решение на СД на „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД, прието на 30. 11. 2010 г. В.О. е освободен като физическо лице, представляващо ЮЛ в СД на „Топлофикация – Лозница” ЕАД.

По делото не е било спорно разпореждането с парични средства, описано в исковата молба, от В.О.:

с вносна бележка № 376/ 13. 04. 2010 г. е превел на „ Деними 2007” ЕООД сумата 10 000 лв. с вписано основание „захранване на сметка”;

С РКО № 1/ 22. 04. 10 г. е изплатил в брой на М. К. сумата 25 000 лв. за „Сл. аванс”;

С РКО № 2/22. 04. 10 г. изплатил на М. К. сумата 5 000 лв.,

с РКО № 3/ 30. 04. 10 г. изплатил на М. К. 10 000 лв. за „Сл. аванс”,

с РКО № 4/ 04. 05. 10 г. изплатил на М. К. сумата 10 000 лв. за „Сл. аванс”.

Спорно по делото е било противоправно ли е било поведението на г-н О. при изплащане на описаните средства.

С Докладна записка до финансовия директор на „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД В.О. е докладвал за изплатените суми с посочените по-горе РКО на „Деними 2007” ЕООД и М. К. На 10. 09. 10 г. г-н О. е направил допълнение към доклад отново до финансовия директор на „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД, че по нареждане на М. К. съоръженията на „ Топлофикация – Лозница” ЕАД са били нарязани  и продадени на друга фирма. Всички пари от продажбата на скраб в размер на 50 000 лв. по нареждане на М. К. са били внесени по сметка на „Деними 2007” ЕООД и изплатени в брой на М. К.

Видно е от представените по делото писмени доказателства, че на 18. 01. 2010 г. е сключен Договор за покупко-продажба на 194 851 бр. акции, представляващи 100% от капитала на „Топлофикация – Лозница” ЕАД между „Арма” АД, като продавач и „Деними 2007” ООД като купувач. Страните по договора са уговорили в чл. 4, че цената ще бъде платена на части, а именно – 38 250 лв. в тримесечен срок от сключване на договора, а сумата 36 750 лв. в шестмесечен срок, като според чл. 5 собствеността върху акциите се прехвърля в 30- дневен срок от окончателно изплащане на цената на акциите чрез джиросване на временното удостоверение, което замества акциите.

Видно е от Заповед № 3/ 22. 03. 2010 г. на управителите на „Деними 2007” ООД М. М. К. и Н. К. Х., с която „Деними 2007” ООД в качеството си на собственик на капитала на „Топлофикация – Лозница” ЕАД е наредило на г-н В.О.  да извърши необходимите действия по демонтаж и разчистване на негодни съоръжения и подготовка за монтаж и инсталиране на газов когенератор. Представен е Приемо-предавателен протокол от 01. 03. 2010 г. между  „Топлофикация – Лозница” ЕАД, представлявано от прокурист К. Н. К., за предаване на машини, сгради и инвентар, и специална комисия. Приложен е и Протокол от 01. 04. 2010 г. за приемане на счетоводна документация на ищеца, предадена от „ЕЛС” АД гр. Варна, обхващаща периода от 01. 02. 2007 г. до 31. 03. 2010 г. и получена от Рукие Горелска – представител на „Арма” АД и Н. О. – представител на „Деними”.

Видно е от Временно удостоверение № 001 за 194 851 акции от капитала на  „Топлофикация – Лозница”  ЕАД, че е било извършено прехвърлянето им чрез продажба от Агенцията за приватизация на „Арма” АД, Алонж № 001 към временното удостоверение, джиросано с Джиро за залог от 07. 02. 2011 г., в полза на „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД, Книга на акционерите.

По делото са събрани гласни доказателства относно извършените разпореждания: разпитани са като свидетели Н. М. - работил като „инспектор – качество” през 2010 г.  в „Арма” АД,  Асен Асенов, шофьор в „Деними 2007” ООД, посочени от ответника и свидетелите А. П. – Финансов директор на „Група технология на металите- А. Б. холдинг” АД и Р. М.– Гл. счетоводител на „Група технология на металите- А. Б. холдинг” АД.  Според свидетеля М. през 2010 г., поради промяна на собствеността, той е участвал в комисия, назначена със заповед от Директора на „Арма” АД за предаване на активите на „Топлофикация – Лозница” ЕАД на  „Деними 2007” ООД. Св. М. бил представител на „Арма” АД, а другите двама членове били представители на „Деними 2007” ООД. Според свидетеля Асенов през 2010 г. охраната на „Топлофикация – Лозница” ЕАД се осъществявала от „Деними 2007” ООД. В присъствието на комисия, член на която бил и св. М., както и в присъствието на г-н О., св. А. пренасял имущество - компютри, папки и др. от сграда, собственост на ищцовото ЕАД, в друга, която била собственост на „Деними 2007”.  Началник му бил г-н О. и свидетелят изпълнявал неговите нареждания. Св. П. твърди, че сделката за покупко-продажба на акции между „Арма” АД и „Деними 2007” ООД не се е състояла, договорът бил развален, тъй като купувачът не платил цената. При сключването на договора за покупко-продажба на акции присъствал и г-н В. О.. Същият бил назначен по предложение на управителя на „Деними 2007” ООД М. К. със задача да опази имуществото на „Топлофикация – Лозница” ЕАД, докато сделката приключи. Ответникът бил предупреден, тъй като бил представител на „Група технология на металите- Ангел Балевски холдинг” АД, да не изпълнява други указания освен на холдинга, да не изпълнява нареждания на „Деними 2007” ООД, докато не приключи сделката. Когато свидетелят узнал, че се извършват действия на разпореждане с имуществото на въззивното ЕАД, помолил ответника да опише случилото се. Ответникът изготвил два доклада, в които описал  действията на разпореждане с имуществото на въззивното ЕАД, след което бил сменен като представител на „Група технология на металите – А. Б. холдинг” АД в СД.

Видно е от приложеното т. д. № 3181/ 2012 г. по описа на СГС, че същото е образувано по искова молба на „Арма” АД /в несъстоятелност/ против „Деними 2007” ООД, М. Н. К., М. М. К., Н. К. Х., „Армтрейдинг” ЕООД, „Енергострой – 2003” ЕООД и „Денистрейд” ЕООД, за сумата от 65 000 лв.,  претендирана в условията на солидарност посочените ответници по запис на заповед, издаден на 26. 04. 2010 г. от „Деними 2007” ООД и авалиран от другите ответници, законната лихва и разноски, за което била издадена заповед за незабавно изпълнение по ч. гр. д. № 3897/ 2011 г. по описа на СРС. По делото е изследвано каузално правоотношение между „Арма” АД и „Деними 2007” ООД, във връзка с което е издаден записа на заповед, включващо и сключения между тях Договор на 18. 01. 2010 г.  за продажба на 100 % от капитала на „Топлофикация - Лозница” ЕАД. Във връзка с това правоотношение на страните, по посоченото търговско дело ищцовото ЕАД е твърдяло извършено нарушение на задължението за опазване на имуществото на „Топлофикация – Лозница” ЕАД от страна на „Деними 2007” ООД, от което са претърпяни имуществени вреди под формата на липси, за което имущество е установено, че е било продадено за скрап, като получената в резултат на това цена била предадена на ответниците по т.д. С постановеното по делото Решение № 1755/ 2013 г. , съдът е уважил иска частично, като е  признато за установено, че ответниците – „Деними 2007” ООД, като главен длъжник, а останалите, като авалисти по записа на заповед, дължат на ЕАД сумата 61 2000 лв., а до първоначално предявения размер искът е отхвърлен, като недоказан.  По делото са представил като писмени доказателства същите РКО, които са описани и в настоящата ИМ, докладните записки на В.О. и протокол от 08. 02. 2010 г. от комисия.  Въз основа на влязлото в сила решение на съда е издаден изпълнителен лист и е образувано изп. дело № 20118390400173/ 2011 г. на ЧСИ М. – К., рег. № 839, преобразувано под № 20158680400325 по описа на ЧСИ М. с рег. № 868 на НК, което е изискано и приложено към настоящото дело.

Не е налице идентичност в предмета и страните по цитираното търговско дело и настоящия процес, поради което и не може да се приеме възражението за недопустимост на производството по делото, с оглед на СПН.

По отношение на основателността на претенцията по чл. 45 ЗЗД, то следваше да се докаже фактическият състав за уважаване на този иск – противоправно поведение на ищеца, вина /която в случая се предполага/, настъпила вреда, причинно-следствена връзка между противоправното поведение и вредата.

По делото не е доказано противоправно поведение на г-н О., а именно твърдяното разпореждане с парични средства без основание.

Господин О. е бил представител в Съвета на дикректорите на въззивното ЕАД на „Група Технология на металите – А. Б. Холдинг” АД, член на СД на ЕАД и Изпълнителен директор от 14. 12. 2009 г. , с правомощията по  чл. 234, ал. 1 от ТЗ /когато член на съвета на директорите е юридическо лице, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета/.

По делото е доказано, че действията на г-н О. са били по разпореждане на представляваното от него ЮЛ, а не негови лични решения в качеството му на физическо лице. Той е действал със съзнанието за промяна в собствеността на въззивното ЕАД и е съдействал на новите собственици, съобразно създадената за това огрганизация и със съдействието на други представители на собственика на капитала. Едва след неизпълнението на задълженията на заплащане на цената от «Деними 2007» ООД е осъществена намеса за прекратяване на разпорежданията с имущество на въззивното ЕАД. За действията на г-н О. като представляващ ЮЛ, гражданска отговорност носи самото ЮЛ и то по друг ред и на друго основание. По отношение на неговите лични действия, ако са в изпълнение на разпореждания на ЮЛ, те биха обосновали отговорност по чл. 45 ЗЗД само, ако бяха злоумишлени и извършени в негов собствен интерес от името на представляваното от него ЮЛ. Такава хипотеза не се твърди и не се доказва по делото. Неговите лични действия биха обосновали отговорност по чл. 45 ЗЗД и ако той е извършил действия в нарушение на правомощията, кото са му били дадени.

Във въззивната жалба се твърди, че г-н О. е действал въпреки изричната забрана от страна на органите на представлявното от него ЮЛ да извършва разпореждане с парични средства на ЕАД в полза на новите собственици на капитала. За наличие на такава забрана са събрани показанията само на един свидетел и те не се подкрепат от никое от останалите събрани по делото доказателства, които потвърждават тезата на г-н О., че разпорежданията, които са му били дадени и е изпълнявал, са били в обратната насока – че е налице смяна на собствеността и следва да съдейства пълно на новия собственик на «Топлофикация Лозница» ЕАД. В тази насока са събраните писмени доказателства по делото и показанията на другите свидетели.

В резултат на посочените в исковата молба разпореждания действително са настъпили вреди за въззивника. Но не се доказва г-н О. да е действал противоправно и виновно. Отделно от това, по делото се установи, че сумата, с която е намаляло имуществото на въззивното ЕАД, е предмет на влязло в сила съдебно решение и на изпълнителен процес срещу лицата, получили парите.

Исковете по чл. 45, ал.1 ЗЗД са неоснователни, неоснователен се явява и искът по чл. 86 ЗЗД за обезщетение за забава на главницата.

Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Въззивникът ЕАД следва да заплати на г-н О. разноски за въззивната инстанция в размер на 3000 лв. за адвокатски хонорар.

Воден от изложеното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 33/06.10.2015 г. по гр.д. 94/2015 год. на ОС - Разград.

ОСЪЖДА „ТОПЛОФИКАЦИЯ ЛОЗНИЦА” ЕАД, ЕИК 116044266, гр. Лозница, ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.О., ЕГН **********,***, сумата от 3000 лв. разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: