ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22

16.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 630 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.А.Д. от гр. Силистра, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 246/01.11.2016 год. на ОС Силистра по ч.гр.д. 262/2016 год., с което е прекратено производството по подадената от него жалба срещу  връчване на ПДИ и налагане на възбрана по изп.д. 201623420100305 на ДСИ при СИС на СРС. В жалбата се излага, че се атакува всъщност отказът да се прекрати изпълнителното дело, тъй като задължението е напълно погасено.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна в изпълнителния процес, И.П.Ж., който не е изразилстановище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба срещу действията ДСИ, изразяващи се във връчване на прозивока за доброволно изпълнение и налагане на възбрана върху недвижим имот. Искането в петитума на жалбата е да се отменят действията на ДСИ и да се прекрати изпълнителното производство. Жалбата е подадена от длъжника в процеса.

Взискателят И.П.Ж. е изразил становище ЗА НЕДОПУСТИМОСТ, ЕВЕНТУАЛНО НЕОСНОВАТЕЛНОСТ на жалбата.

С постановеното определение ОС Силистра е прекратил производството по жалбата.

В качеството си на длъжник жалбоподателят има право на жалба срещу лимитативно посочените в чл. 435, ал.2 ГПК действия на ЧСИ, а именно: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, по ал.2 на чл. 435 ГПК, или в хипотезата по ал.3, касаеща публичната продан – ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна.

Релевантни към тези хипотези твърденията в жалбата няма.  

В чл. 435 ГПК не е предвидено по този ред да се атакуват други действия на СИ, защита срещу такива действия длъжникът може да получи в исков процес.

Жалбата е неоснователна, а обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 246/01.11.2016 год. на ОС Силистра по ч.гр.д. 262/2016 год.

Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: