ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

24

 

гр.Варна,  14    .01.2015 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на тринадесети декември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ   

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

         Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 631/14г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по частни жалби, подадени от пълномощниците на И.Г.М., на О.Л.Н. и на А.Л.Н. против определение № 3247/7.11.2014 г., с което е спряно производството по гр.д.№ 3688/2013 г. на Окръжен съд-Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна.

         По всяка от частните жалби е подаден писмен отговор със становище за правилност на обжалваното определение.

         Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. След като прецени доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

         Предявен е иск от представляващия „Боляри” ЕАД - Варна срещу И.Г.М., О.Л.Н. и А.Л.Н. за заплащане на сумата от 303439.43 лева – имуществени вреди, с правно основание чл.45 от ЗЗД.

В обстоятелствената част на исковата молба – л.7 от т.1 на делото ищецът сочи произхода на твърдяните имуществени вреди – „изготвяне, подписване и използване на неистински документи”, с цел да бъде прехвърлено несъществуващо вземане. В съдебно заседание на 23.10.2014 г. – л.260 от т.2 на делото, пълномощникът на ищцовото дружество прави уточнение: „Твърдим, че противоправните действия представляват изготвяне на неистински документи, … описани в исковата молба на стр.2 има описателна част”. В същото с.з. е направено искане за извършване на справка във ВРС за образувано НОХД № 4215/14 г. срещу А.Н. за престъпление по чл.310 от НК с предмет един от сочените в исковата молба документи и за спиране на производството по висящото гражданско дело.

За да постанови обжалваното определение, първоинстанционният съд – след справка с обвинителен акт по п.д.№ 593/14 г., е приел, че е налице основание за спиране на производството по делото, доколкото претенцията по него е за солидарно осъждане на всички ответници.

Настоящата инстанция приема, че е налице преюдициалност по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК – решението по разглежданото наказателно дело би имало значение за правилното решаване на висящия спор между страните. С оглед на това, обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Наведените в частните жалби доводи за допуснати процесуални нарушения по хода на делото не могат да бъдат разглеждани в настоящото производство.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3247/7.11.2014 г., с което е спряно производството по гр.д.№ 3688/13 г. на Окръжен съд-Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.