ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

13

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 10.01.2017 година в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. по № 631/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.“, представляван от Г.Я.С.-П. чрез процесуалния представител адв. Р.Д. срещу определение № 1948/08.08.2016 год по в.гр.д. № 1414/2016 год на ВОС, г.о., с което е потвърдено разпореждането на ЧСИ Станимира Костова-Данова- рег.№ 718, от 05.03.2016 год за връщане на жалба вх.№ 3891/25.03.2016 год срещу Постановление за възлагане на недвижим имот с идентификатор № 10135.1501.1126.2 от 30.04.2015 год по изп.д. № 20127180403191. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Жалби срещу същото определение са подадени и от Т.Я.П., Г.Я.С.-П. и „Теора“ ООД, представлявано заедно от управителите Т.Я.П., Г.Я.С.-П..

Отговор на жалбите не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба, на ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.“ е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Производството е образувано по жалба от ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.“ срещу постановление от 05.03.2016 год на ЧСИ Станимира Костова-Данова- рег.№ 718, от 05.03.2016 год за връщане на жалба вх.№ 3891/25.03.2016 год като просрочена.

Както се установява от приложеното копие на изпълнителното дело, на публична продан е бил изнесен недвижим имот, собственост на „Теора“ ООД – също длъжник по изпълнението. Както правилно е съобразил съставът на ВОС, въпреки множеството длъжници, между всеки от тях и взискателя съществуват отделни процесуални правоотношения. С изнасянето на публична продан на имот, собственост на един от длъжниците, не се засяга правната сфера на останалите, затова те нямат правен интерес да обжалват действията на ЧСИ във връзка с проданта. Разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК регламентира правната възможност на длъжника да обжалва постановлението за възлагане при посочените в нея предпоставки. От тълкуването на тази правна норма следва изводът, че правен интерес от обжалване има само длъжникът, върху чийто имот е насочена проданта.

Правилни са също изводите на съда относно пропускането на срока за обжалване. Съгласно чл. 436 ал.1 от ГПК жалба срещу действията на ЧСИ се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала или е била призована, а в останалите случаи – от съобщенито. В случая постановлението за възлагане е съобщено на длъжника и собственик на продадения имот - „Теора“ ООД, което е упражнило правото си на жалба в друго производство, приключило с влязъл в сила акт. Що се отнася до останалите длъжници, съдебният изпълнител няма задължението изрично да ги уведомява за извършването на публичната продан. За нея те се считат уведомени на осн. чл. 484 ал.3 и 4 от ГПК. Затова следва да се приеме, че срокът за обжалване на постановлението за възлагане по отношение на жалбоподателя е изтекъл.

По изложените мотиви определението, с което е потвърдено разпореждането на ЧСИ за връщане на жалбата срещу постановлението за възлагане, подадена от ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.“ е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбите срещу това определение, подадени от Т.Я.П., Г.Я.С.-П. и „Теора“ ООД, представлявано заедно от управителите Т.Я.П., Г.Я.С.-П., са НЕДОПУСТИМИ поради липса на правен интерес. Актът на ЧСИ, с който е върната жалбата на ЕТ „Терра-Лекс-Г.С.“ не е засегнал техни процесуални права, поради което и те не са го обжалвали пред ВОС, респ. и постановеното определение не е насочено срещу тях. Поради това  тези страни не са легитимирани да обжалват това определение. Затова техните жалби следва да се оставят без разглеждане, а производството по тях- да се прекрати.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1948/08.08.2016 год по в.гр.д. № 1414/2016 год на ВОС, г.о.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Т.Я.П., Г.Я.С.-П. и „Теора“ ООД, представлявано заедно от управителите Т.Я.П., Г.Я.С.-П. срещу същото определение и ПРЕКРАТЯВА производството по тях.

Определението в прекратителната му част може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.