ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

791/10.12.2018

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно гр. дело № 631/18г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

            Образувано е по въззивна жалба на Д.Е.К. и А.Ж.К., чрез процесуалния им представител адв. А. против решение № 171/13.07.2018г. на ОС – Добрич, постановено по гр.д. № 394/2018г. с което е отхвърлен предявения от въззивниците против Прокуратурата на Република България иск за заплащане на сумата от 80 000 лева, претендирана като част от сумата от 146 222.98 лева – обезщетение за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи от нереализирана законна лихва за периода 02.09.2011г. – 13.10.2014г. върху парични средства в лева и чуждестранна валута на обща стойност 455 756 лева, незаконно иззети и държани като веществени доказателства по образувано срещу Д.Е.К. ДП № 50/2010г. на ТЗ „БОП“ – Добрич, на основание чл.49 ЗЗД и въззивниците са осъдени да заплатят юрисконсулско възнаграждение в размер на 150 лева.

            В жалбата са изложени оплаквания за неправилност и необоснованост на обжалваното решение, основани на доводи за допуснати процесуални нарушение вр. доклада по чл.146 ГПК, разглеждането на делото, събирането и обсъждането на доказателствата, както и за направата на изводи в противоречие с разпоредби на НПК и материалния закон. Наведени са и оплаквания относно присъдените в полза на ответната страна разноски, като се твърди, че поради липсата на представен списък по чл.80 ГПК такива не е следвало да бъдат присъждани.

Иска се от съда да постанови акт, с който да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което предявеният частичен иск да бъде уважен, ведно с присъждане на разноски.

Във въззивната жалба е направено и искане за отвод на конкретно посочени съдии, сред които е и председателят на настоящия състав. Основанието за отвода е твърдение за предубеденост, предвид обстоятелството, че същият е участвал в постановяването на определение по в.ч.гр.д. № 574/2014г. по описа на АпС – Варна.

Настоящият състав, намира, че преди да се произнесе по предварителните въпроси по чл.267 ГПК дължи произнасяне по възражението за отвод.

Предмет на разглеждане по в.ч.гр.д. № 574/2014г. по описа на АпС е била частна жалба на въззивника Д. против определение на ОС – Добрич, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск по ЗОПДНПИ /отм./. Предмета на този спор и разрешаването му не обуславя предубеденост и безпристрастност по см. на чл.22 т.6 ГПК при разглеждането на настоящото дело. Поради това и искането за отвод на с-я Джамбазова следва да се остави без уважение.

При преценка редовността на настоящото производство и като взе предвид изложените в жалбата оплаквания относно възложените в тежест на въззивниците разноски, съдът намира, че по същество това съставлява искане за изменение на обжалваното решение в частта му за разноските. Актът на първоинстанционния съд относно разноските не подлежи на самостоятелно обжалване, поради което при евентуално потвърждаване на решението въззивният съд не може да разглежда за първи път възраженията за недължимост на присъдените разноски.

Ето защо, следва да се приеме, че е налице сезиране по см. на чл.248 ГПК, по което компетентен да се произнесе е ОС - Добрич.

Това налага настоящото производство да бъде прекратено и делото върнато на първостепенния съд са предприемане на следващите се процесуални действия, след изпълнение на които въззивната инстанция ще може да се произнесе по депозираната жалба.

         Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на въззивниците за отвод на с-я Диана Джамбазова.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 631 по описа на АпС - Варна за 2018г. и ВРЪЩА делото на ОС - Добрич за произнасяне по искането на въззивниците за изменение на обжалваното решение в частта му за разноските, на основание чл.248 ГПК.

 

След изпълнение на горното делото да се върне на АпС за произнасяне по жалбата.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.