ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

15

Гр.Варна, 08.01.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 08 януари 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Славов

      ЧЛЕНОВЕ: М.Дончева

            П. Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 632 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност, повдигнат от Разградския районен съд с определение № 3218/17.12.2014 г., постановено по гр.д. № 572 по описа на съда за 2014 г. за определяне на съда, компетентен да разгледа молбата с вх. № 4693 от 05.12.2014 г. на С.Х.Х., подадена чрез пълномощника й адв. Емилия Събева от АК Разград, за издаване на изпълнителен лист по решение № 148 от 26.11.2014 г. по в.гр.д. № 270/2014 г. по описа на окръжен съд Разград.

Апелативен съд – Варна, като се запозна с доказателствата по делото, намира, че компетентен да разгледа молбата е Разградския окръжен съд, поради следните съображения:

С решение № 148 от 26.11.2014 г., постановено по в.гр.д. № 270/2014 г., Разградският окръжен съд е потвърдил решение № 226/15.08.2014 г. по гр.д. № 572/2014 г. по описа на Разградския районен съд в частта, с която ответникът ЗК„ Уника” АД е бил осъден да заплати на ищеца С.Х. сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди на осн. чл. 226 КЗ вр. с чл. 45 от ЗЗД , ведно със законната лихва от датата на деликта 28.07.2013 г. до окончателното й изплащане. Окръжният съд е отменил решението на първата инстанция в частта на осъждането по чл. 226 от КЗ за горницата над 500 лв. до 5 001 лв. и за тази част е отхвърлил иска. С решението си въззивната инстанция е отменила и осъждането на ответника за разноските на другата страна за адвокатско възнаграждение  за горницата над 300 лв. до 580,05 лв. и разноските за горницата над 240 лв. до 390,01 лв., като е присъдила разноски в полза на ответника от 80 лв. и 580 лв.

В срока за обжалване на въззивното решение е постъпила молба от ищеца С.Х. за издаване на изпълнителен лист относно присъдените суми и разноски.

С разпореждане от 15.12.2014 г., окръжният съд е приел молбата за издаване на изпълнителен лист за разноските за преждевременно подадена, а в частта за издаване на изпълнителен лист за главницата е изложил съображения, че компетентен да се произнесе е районния съд, на когото е изпратил молбата. Последният, като е преценил, че не е родово компетентен да разгледа молбата, е повдигнал спора за подсъдността й пред апелативния съд.

Според разпоредбата на чл.404, т.1 ГПК на предварително изпълнение подлежат „осъдителните решения на въззивните съдилища”. Т.е. осъдителното решение на въззивната инстанция, макар и невлязло в сила, подлежи на принудително изпълнение. Характер на такова осъдително решение на въззивния съд има и решението, с което е потвърдено осъдителното решение на първата инстанция.

Компетентността на съда, дължащ произнасяне по молбата за издаване на изпълнителния лист, е уредена в разпоредбата на чл. 405, ал.2 от ГПК, където изрично е предвидено, че ако актът подлежи на незабавно изпълнение, молбата се подава до съда, който е постановил решението. В случая, доколкото въззивното осъдително решение подлежи на незабавно изпълнение, компетентен да се произнесе по молбата за издаване на изпълнителен лист е въззивния съд – окръжен съд Разград. Именно на последния молбата следва да бъде изпратена за произнасяне.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

По повдигнатия от Разградския районен съд, с определение № 3218/17.12.2014 г., постановено по гр.д. № 572 по описа на съда за 2014 г., спор за подсъдност, ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК за родово компетентен да разгледа молбата за издаване на изпълнителен лист с вх. № 4693 от 05.12.2014 г. на С.Х.Х., подадена чрез пълномощника й адв. Емилия Събева от АК Разград - Разградския окръжен съд, на когото молбата да се изпрати за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: