О П Р Е Д Е Л Е Н И Е - №834

 

Гр. Варна, _07_.12.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __07__ декември през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

                   ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 632 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 122  ГПК, образувано  след повдигане на СПОР за подсъдност от ВОС с определение № 3978/23.11.2015 год. по гр.д. 3134/2015 год. на ВОС между ВОС и ВРС по искове за собственост върху земеделски имоти, образувани първоначално в гр.д. 8873/2015 год. на ВРС, ХІV с-в, което с определение  от 29.10.2015 год. е прекратено и изпратено по подсъдност на ВОС.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Пред ВРС по гр.д. 8873/2015 год. са предявени искове от Е.К.К. и още седем физически лица срещу М.Н.С., за установяване на правото им на собственост върху девет земеделски имота, като наследници на Иван Найденов Найденов, евентуално по давност. Най-високата данъчна оценка за отделен имот е 33876,50 лв., т.е. не надвишава 50000 лв. Общата цена на исковете е над 50000 лв.

РС е сумирал данъчните оценки и е определил обща цена на иска, а ОС е приел, че са обективно и субективно съединени няколко иска, всеки с цена под 50000 лв.

ВАпС намира, че са предявени обективно и субективно съединени искове за съществуване на право на собственост върху девет земеделски имота, т.е. всеки ищец претендира да се установи правото му на собственост върху ид.ч. от всеки недвижим имот. Цената на всеки отделен иск не надвишава 50000 лв., съобразно представените данъчни оценки, следователно делото е родово подсъдно на РС.

Ето защо, ВАпС намира, че родово компетентен да се произнесе по МОЛБАТА на този етап в процеса Е РС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ на осн. чл. 122 ГПК между ВОС и ВРС, с определение № 3978/23.11.2015 год. по гр.д. 3134/2015 год. на ВОС, по искове за собственост върху земеделски имоти, образувани първоначално в гр.д. 8873/2015 год. на ВРС, ХІV с-в, определя за компетентен РС Варна, на когото да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ОС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: