Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

168

 

гр.Варна, 13.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на тринадесети декември, двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д.Джамбазова ч.гр.дело № 632/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пърлномощника на Х.П.С. от гр.Шумен срещу решение № 169/5.09.2018 г. по в.гр.д.№ 277/18 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е оставена без уважение жалбата му срещу протокол за разпределение от 02.07.2018 г. по изп.д. № 20138760400805 на ЧСИ Д. З. с рег. № 876 на КЧСИ и район на действие ШОС. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за даване на указания на ЧСИ да извърши исканото прихващане.

В подаден писмен отговор пълномощникът на „УниКредит Булбанк“ АД изразява становище за правилност на решението и за неоснователност на подадената частна жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производство пред Окръжен съд – Шумен е по реда на чл. 463, вр. с чл. 278 от ГПК по жалба на Х.П.С. срещу протокол за разпределение от 02.07.2018г., предявен на 16.07.2018г.  по изп. дело № 20138760400805 по описа на ЧСИ Д. З. с рег. № 876 на КЧСИ и район на действие ШОС.

От доказателствата по изп.дело № 20138760400805 на ЧСИ Д. З., рег.№ 876 се установява, че делото е образувано по молба на „УниКредит Булбанк” АД срещу А. И. С., Н.Ш.И. и “Цитрон” ООД по изпълнителен лист от 13.06.2013 г., издаден по гр.д.№ 618/2013 г. на ШРС за сумата от 248832.79 лв. – главница, 30014.90лв. - договорна лихва, законната лихва, считано от 05.03.2013 г. и разноски в размер на 9463.13лв.

Безспорно е качеството на жалбоподателя на присъединен взискател  за вземане по изпълнителни листи от 28.02.2014 г. и от 04.03.2014 г. В качеството си на наддавач по проведена публична продан за периода от 04.11.2017 г. – 04.12.2017 г. на описания в протокола недвижим имот, на основание чл. 493, т.2 от ГПК той е обявен за купучав, при цена 42801.00 лв.

С протокол за разпределение от 02.07.2018 г., предмет на настоящото обжалване, ЧСИ е разпределил суми за разноски по принудителното изпълнение, вкл. и по т.26 от ТТР към ЗЧСИ  /т.1 – 135,54 лв., т. 2- 1 803,11 лв. и т.3 – 460.00 лв. от разпределението/; за данък върху имота по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД за Община Шумен – 1161,90 лв. и за вземането на първоначалния взискател и ипотекарен кредитор, ползващ се с привилегията по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД „УниКредит Булбанк” АД – 39240,45 лв., като не е определил сума за присъединения взискател и жалбоподател Х.П.С..

Фактът, че по изпълнителното дело са присъединени много взискателителя е определил извършването на разпределение на получената при публичната продан сума и прилагането на разпоредбата на чл. 460 от ГПК. Видно от разпределителния протокол, от събраната сума при публичната продан на процесния имот са отредени суми за вземания, ползващи се с право на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗЗД - за сторените разноски по изпълнението, за вземането на Община - Шумен относно данъка върху продадения имот, както и за вземането на ипотекарния кредитор – „УниКредит Булбанк” АД.  По изпълнителното дело не са налице данни, вземането на жалбоподателя Х.П.С., да се ползва с някоя от привилегиите по чл.136 от ЗЗД, който има качество на хирографарен кредитор.  

Чл.461 от ГПК предвижда възможност взискателят, на който е възложена вещта да прихване от дължимата срещу стойността й сума, такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност. Това право не е абсолютно, а се прилага само, ако вземането на другите взискатели не се ползва с правата по чл.136, ал.1 от ЗЗД. Правилен е извода на съда, че прихващането като способ за погасяване на насрещни вземания в изпълнителния процес може да се извърши само със съразмерната част по смисъла на  чл.461 от ГПК, а не с всяко непогасено вземане.

Тъй като получената при разпределянето сума от 42801.00 лв. е недостатъчна да покрие привилегированите вземания, не може да бъде извършено прихващане на вземането на присъединения взискател Х.П.С., който е хирографарен кредитор, а като вземането му не е с предимство пред останалите вземания, нито се явява в конкуренция с вземания от последния ред.

Постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 169/5.09.2018 г. по в.гр.д.№ 277/18 г. на Окръжен съд – Шумен.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                   2.