О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

36

 

гр.Варна, 23.01.2017 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание на двадесети януари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 633 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е образувано по частна жалба, подадена от О.К. П. и Л.С. П., двамата от гр.Варна срещу определение № 2633/2.11.2016 г. по в гр.д.№ 2065/16 г. на Окръжен съд – Варна, с което са оставени без разглеждане жалби с вх. № 88851/11.07.2016г. /подадена до ВОС с вх. № 18667/29.06.2016г./ и  вх.№ 8347/29.06.2016г. срещу действия на ЧСИ С. Д., рег.№718, район на действие – район на ВОС, извършени по изпълнително дело № 2014780400508, изразяващи се в насрочване на нова публична продан, начина на определяне на пазарна цена и определяне на нова пазарна стойност на недвижими имоти, предмет на изпълнение. Оплакванията са за необоснованост и неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закони, с молба за отмяна и за връщане на делото за ново произнасяне от съда.

Становище по частната жалба не е подадено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Безспорно е по делото, че изп.д. № 2014780400508 е образувано по молба на “Обединена българска банка” АД  срещу “Европа”ООД за заплащане на сума в размер на 200 000лв., ведно със законна лихва, считано от 20.02.2014 г. и 6 940лв. – разноски.  Като длъжници са конституирани  О.К.П. и Л.С.П., които за обезпечаване на посоченото по-горе вземане са учредили договорна ипотека върху свои имоти, подробно описани в нея.

В това им качество те са уведомени за предприетите действия по принудително изпълнение върху имотите,като опис е извършен на 29.05.2014 г., а проведените две публични продани са обявени за нестанали поради липса на наддавателни предложения. Взискателят е поискал определяне на нова пазарна оценка и насрочване на нова публична продан - също обявена за нестанала с протокол от 17.07.2015г.

Жалбоподателите имат процесуалното качество на длъжници в изпълнителното производство. Разпоредбата на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК изчерпателно изброява подлежащите на обжалване действия, в чийто обхват не попадат нито извършване на оценка и определяне на цената за публична продан, нито насрочването на публична продан. Неспазването на разпоредбите на чл.494, ал.2 и чл.485 от ГПК, сочено в жалбите също е извън обхвата на съдебния контрол. В тях не се съдържат твърдения за нарушения във връзка с действията по нададването по проведената публична продан, още повече, че тя е обявена за нестанала поради липсата на наддавателни предложения. Предвид изложеното, правилен е извода за недопустимост на подадените жалби, като съдът е изложил мотиви и по искането за спиране на производството по изпълнителното дело.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2633/2.11.2016 г. по в гр.д.№ 2065/16 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.