ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

16

 

Гр.Варна,08.01.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 08.01.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 634 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 634/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Е.В.Ю., в качеството на представляващ „Александър Велики” ЕООД, подадена чрез пълномощника адв. П.В. ***, против определение № 3065/23.10.2014 г., постановено по в.гр.д. № 2405/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството с вх. № 14377/05.08.2014 г. срещу действия на частния съдебен изпълнител З. Д., рег.№ 808 по изп.дело № 20148080401232/2014 г., изразяващи се в налагане на възбрана, опис и оценка на всички имоти, посочени в издадена обезпечителна заповед по гр.д. № № 17760/2007 г. на СРС и производството пред окръжния съд е прекратено.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, като е молил за отмяната му и за разрешаване на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по същество с отмяна на обжалваните действия. В жалбата си е изложил съображения, идентични с тези по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител.

Насрещната страна – „Де Же” ЕООД, представлявано от управителя К.Й., с писмения си отговор, подаден чрез адв. М.Т., е оспорил жалбата и е молил за потвърждаване на обжалваното определение на окръжния съд.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят „Александър Велики” ЕООД е длъжник по изпълнителното дело № 1232/2014 г. по описа на Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев, образувано по молба на взискателя „Де Же” ЕООД за принудително събиране на парични вземания по издаден в негова полза срещу длъжника изпълнителен лист по гр.д. № 42/2009 г. по описа на Добричкия окръжен съд. По молба на взискателя, по изпълнителното дело са били наложени възбрани върху недвижим имот на длъжника и върху имоти, понастоящем собственост на трети лица, придобили собствеността след налагането на възбрана върху същите по обезпечителна заповед от 08.08.2007 г., издадена в производство по обезпечаване на бъдещ иск по гр.д. №  17760/2007 г. по описа на СРС. Съдебният изпълнител е извършил и опис на възбранените имоти.

Жалбата на длъжника пред окръжния съд е била насочена срещу действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в налагане на възбрани върху недвижими имоти по изпълнителното дело, опис и оценка на същите, като е поискано и спиране на изпълнението до произнасяне по жалбата.

В новия ГПК е въведен изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани. Т.е. вместо генералната възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/ е въведен т.н. „ексклузивен” подход, установен в разпоредбите на чл. 435, чл. 463 и чл. 503 от ГПК, където са визирани конкретните действия и откази на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, както и лицата, разполагащи с право на жалба за всяко от тях.  Така поотделно са посочени действията, допустими за обжалване от взискател, длъжник, съпруг на длъжника, трето лице и лице, внесло задатък. Обжалването на всички останали действия и от лица, които не разполагат с такова право, е недопустимо.

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, поради което той може да обжалва действията на съдебния изпълнител в изрично посочените в разпоредбата на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК хипотези и в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 ГПК. Подлежащите на обжалване от длъжника действия на съдебния изпълнител са визирани в разпоредбите на чл. 435, ал.2 ГПК – постановлението за глоба и насрочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ  или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, а според ал.3 - постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. На обжалване подлежи и разпределението съгласно чл. 462 ГПК.

Обжалваните в случая от длъжника действия – възбрана, опис и оценка на недвижими имоти /включително разгледани като действия по насочване на изпълнението върху недвижим имот и доколкото не се твърди несеквестируемост/ изобщо не попадат в посочените хипотези на закона и затова не подлежат на обжалване. Именно поради необжалваемостта на тези действия и с оглед наведените оплаквания за незаконосъобразност на действията на съдебния изпълнител, те не могат да бъдат разглеждани, поради което и правилно окръжния съд е преценил жалбата на длъжника срещу тях за недопустима,  върнал е същата и е прекратил производството по делото.

Определението на окръжния съд е правилно и следва да бъде потвърдено, поради което Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3065/23.10.2014 г., постановено по в.гр.д. № 2405/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: