ОПРЕДЕЛЕНИЕ

835

_07_.12.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _07_.12. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 634 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Е.О.И., срещу определение № 3279/18.09.2015 г. по В.гр.д. 2028/2014 год. на ВОС, с което е ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ на Национално бюро по правна помощ, гр. София, 150 лв., изплатена като адвокатско възнаграждение за особено представителство на детето Д.Е.О.  по същото гр.д., на осн. чл. 81 вр. чл. 78, ал.7 ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че за защита на интересите на малолетно дете не следва да се заплаща от неговия баща. Конституиране на особения представител било служебно задължение на съда. Правната помощ била за детето, поради което не следвало да ги плаща родителя.

Копия от ЧЖ са връчени на насрещните страни в процеса, които не са изразили становища.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по въззивна жалба на Е. Исмоил срещу решение № 95/18.07.2014 год. по гр.д. 207/2-14 год. на РС Девня, с което е отхвърлена предявената от него молба за налагане на мерки за защита на малолетното дете Д. по реда на чл.5, ал.2 ЗЗНД. По тази жалба е постановено въззивно решение, с което решението на РС Девня е потвърдено.

С определение №2454/22.08.2014 год. от въззивния съд е предоставена правна помощ на малолетното дете Д.Е.О. под формата на процесуално представителство. С решение на председателя на НБПП е определено възнаграждение на особения представител в размер на 150 лв.

С атакуваното определение заплащането на това възнаграждение е възложено на иницииралия производството Е.И., на осн. чл. 81 вр. чл. 78, ал.7 ГПК.

Отговорността за разноски в гражданския процес се носи от страната, чието искане е отхвърлено. Производството е инициирано от Е.И., неговата молба за защита е наложила извършване на процесуалните действия на съда, съдът не ги е предприел самоволно. След като молбата на г-н И., който е страна в производството на собствено основание, е оставена без уважение, той следва да понесе и всички предизвикани от неговата молба разноски в процеса.

 Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3279/18.09.2015 г. по В.гр.д. 2028/2014 год. на ВОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: