ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

609

 

Гр.Варна, 25.10.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на  25 октомври 2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. №  634 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е след частичната отмяна от ВКС с определение № 417 ОТ 11.09.2017 г. по ч.гр.д. № 1392/2017 г. на определение № 774/27.12.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 634/2016 г. на Варненския апелативен съд, в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Н.К.К. срещу определение № 2601/31.10.2016 г. на Окръжен съд Варна, постановено по гр.д. № 39/2013 г., частна жалба с вх.№ 32315/22.11.2016 г. и делото е върнато на апелативния съд за разглеждането й съобразно дадените в мотивите на определението от ВКС указания.

С оглед задължителните указания на ВКС и приетото, че с частната жалба на Н.К.К. в спорната й част са упражнени права на „Вандом“ ООД в несъстоятелност (определението на ВнАС е отменено само в частта, с която е оставена без разглеждане в спорната й част частната жалба на Н.К.) и предвид констатираната от настоящата инстанция липса на обоснована от жалбоподателя възможност да действа от името и за сметка на дружеството, съдът на осн. чл. 101 от ГПК е дал указания на „Вандом“ ООД в несъстоятелност, чрез постоянния синдик Е.Т. (действащ считано от 01.08.2017 г. съгласно решение № 526/24.07.2017 г. по т.д. 968/2014 г. на ВОС) в едноседмичен срок от получаване на съобщението, с писмена молба до съда, да заяви дали потвърждава извършените от името на дружеството действия по подаване на частна жалба от Н.К. с вх.№ 32315/22.11.2016 г. срещу определение № 2601/31.10.2016 г. по гр.д. № 39/2013 г. на ВОС и да  приподпише жалбата. С молба вх.№ 5982 от 16.10.2017 г., синдикът, в съответствие с разрешението на съда по несъстоятелността в определение № 3215/12.10.2017 г. по т.д. № 968/2014 г. на ВОС, е потвърдил действията по подаване на частната жалба от лице без представителна власт за „Вандом“ ООД в несъстоятелност.

Частната жалба на „Вандом“ ООД в несъстоятелност е против определение № 2601/31.10.2016 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което на осн. чл. 129 от ГПК е прекратено производството по делото по предявените от „Вандом“ ООД в несъстоятелност искове, предмет на делото.

„Варнаком” ЕООД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата по съображения за недопустимостта й, евентуално по такива за нейната неоснователност, като е молил за оставянето й без разглеждане, евентуално – за потвърждаване на обжалваното определение.

Ответникът Д.А. не е подал писмен отговор на частната жалба.

Въпросът за допустимостта на частната жалба е разрешен със задължителното за настоящата инстанция отменително определение на ВКС.

По основателността на частната жалба:

С определение № 2364 от 04.10.2016 г., Варненският окръжен съд е оставил без движение исковата молба на „Вандом” ООД в несъстоятелност по предявения иск по чл. 108 от ЗС,  като е задължил ищеца „Вандом” ООД в несъстоятелност, представляван от синдика Е.Т., в едноседмичен срок от получаване на съобщението да заяви дали поддържа предявения иск по чл. 108 от ЗС, да изложи фактически твърдения обосноваващи правото му на иск, или поддържа направения отказ от иска. С обжалваното определение, след като е изложил мотиви за липсата на отстраняване нередовността по исковата молба на „Вандом” ООД в несъстоятелност, за която с предходното определение е дал указания, окръжният съд е прекратил производството по делото, включително и по установителните исковете на дружеството срещу Д.С.А. за нищожност на упълномощителната сделка по чл.26 от ЗЗД и за недействителност на договора за продажба по чл. 42 от ЗЗД. По отношение на исковете за недействителност и за нищожност, предявени от дружеството, съдът не е давал указания с предходното определение за поправяне на нередовности, поради което и не е имал основание да прекрати производството по делото, поради непоправяне на нередовностите на исковата молба в тази част. Указания са дадени само по отношение на исковата молба в частта по иска по чл. 108 от ЗС. Тези указания, обаче не са били редовно връчени на дружеството – ищец. Съобщението е било пратено на дружеството чрез синдика Е.Т., който видно от отбелязването на 19.10.2016 г. е отказал да получи съобщението, предвид прекратените му правомощия като синдик на дружеството. От приложеното по делото определение № 627 от 21.07.2016 г. по т.д. № 968/2014 г. на ВОС, се установява, че след спиране на производството по несъстоятелност на осн. чл. 632, ал.5, вр. ал.1-4 и чл. 629 б ТЗ, съдът е освободил назначения постоянен синдик Е.Т., а последният е назначен отново за постоянен синдик с определение № 526 от 24.07.2017 г. по търговското дело, след възобновяване на производството по несъстоятелност. Т.е. към датата на получаване на съобщението за поправяне на нередовностите в исковата молба по отношение на иска по чл. 108 от ЗС (19.10.2016 г.), Е.Т. не е представлявал дружеството –ищец. Затова и предвид, че  указанията на съда не са били редовно връчени на дружеството – ищец, окръжният съд не е имал основание да прекрати производството по делото и по иска по чл. 108 от ЗС на основание чл.129 от ГПК - непоправяне на нередовностите на исковата молба.

С оглед изложените съображения, обжалваното определение следва да бъде отменено и в частта, с която производството е било прекратено и по предявените от „Вандом” ООД в несъстоятелност искове.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2601/31.10.2016 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд по предявените от „Вандом” ООД в несъстоятелност срещу Д.С.А. искове за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К.В. в качеството си управител и представляващ „Вандом” ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД;  за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е недействителен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД, както и по иска на „Вандом” ООД в несъстоятелност срещу „Варнаком” ЕООД по чл. 108 от ЗС срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че дружеството е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на ответника да предаде владението му и ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на производството съобразно мотивите на настоящото определение.

 

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: