ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

774

 

Гр.Варна,27.12.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на  27.12.2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. №  634 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.К.В. и Н.К.К., подадена чрез пълномощника им адв. П.С., против определение № 2601/31.10.2016 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което на осн. чл. 129 от ГПК е прекратено производството по делото, поради непоправяне в срок на нередовности в исковата молба.

Жалбоподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, като са молили за неговата отмяна и връщането му на окръжния съд за продължаване на производството.

„Варнаком” ЕООД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата по съображения за недопустимостта й, евентуално по такива за нейната неоснователност, като е молил за оставянето й без разглеждане, евентуално – за потвърждаване на обжалваното определение.

Ответникът Д.А. не е подал писмен отговор на частната жалба.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, доводите на жалбоподателя и възраженията на ответника, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, но същата е недопустима в частта, с която се обжалва прекратителното определение на окръжния съд по исковете на друго лице – на ищеца „Вандом” ООД в несъстоятелност и в тази част производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, поради липсата на правен интерес на Т.К.В. и Н.К.К. от обжалването му. С право на жалба срещу определението на окръжния съд в посочената част  разполага ищецът „Вандом” ООД в несъстоятелност, като по делото липсват данни за редовно връчване на прекратителното определение. В останалата част, с която Т.К.В. и Н.К.К. обжалват определението на окръжния съд за прекратяване на производството по делото по исковете им против Д.С.А.: - за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007 г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К. Н. в качеството си управител и представляващ „Вандом” ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД и по иска за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е недействителен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД, частната жалба е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д. № 39/2013 г. пред ВОС е било образувано на 07.01.2013 г. по предявени от Т.К. Н. (сега с фамилия В.), Н.К.К. и „Вандом” ООД, гр.Девня, всички представлявани от адв. П.С., против Д.С.А. и „Варнаком” ЕООД, искове: 1/ за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К. Н. в качеството си управител и представляващ „Вандом”ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД; 2/ за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е нищожен (недействителен) като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД; 3/ за осъждане на „Варнаком” ЕООД да предаде владението върху гореописания недвижим имот на осн. чл.108 от ЗС.

С влязло в сила определение № 63 от 26.01.2016 г. по в.гр.д. № 652/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е потвърдено определение № 2748/28.07.2015 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено частично производството по делото по исковете на Т.К.В. и Н.К.К. по чл. 108 от ЗС срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че са собственици на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на ответника да им предаде владението му. Със същото определение, Варненският апелативен съд е отменил определение 2748/28.07.2015 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта, с която е било прекратено частично производството по делото по иска на „Вандом” ООД срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че „Вандом” ООД е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на да осъждане на ответника да предаде владението му и делото е върнато на Варненския окръжен съд за продължаване на производството по този иск с указания.

След частичното прекратяване на производството и към датата на постановяване на обжалваното определение № 2601/31.10.2016 г., предмет на гр.д. № 39/2013 г. на Варненския окръжен съд са исковете на Т.К.В., Н.К.К. и „Вандом”ООД в несъстоятелност срещу Д.С.А.: за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К.В. в качеството си управител и представляващ „Вандом” ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД;  за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е недействителен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД, както и искът на „Вандом” ООД в несъстоятелност срещу „Варнаком” ЕООД по чл. 108 от ЗС за признаване за установено, че дружеството – ищец е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на ответника да предаде владението му.

С определение № 2364 от 04.10.2016 г., Варненският окръжен съд е оставил без движение исковата молба на „Вандом” ООД в несъстоятелност по предявения иск по чл. 108 от ЗС,  като е задължил ищеца „Вандом” ООД в несъстоятелност, представляван от синдика Е.Т., в едноседмичен срок от получаване на съобщението да заяви дали поддържа предявения иск по чл. 108 от ЗС, да изложи фактически твърдения обосноваващи правото му на иск, или поддържа направения отказ от иска. С обжалваното определение, след като е изложил мотиви за липсата на отстраняване нередовността по исковата молба на „Вандом” ООД в несъстоятелност, за която с предходното определение е дал указания, окръжният съд, е прекратил изцяло производството по делото, включително и по установителните исковете на настоящите жалбоподатели срещу Д.С.А. за нищожност на упълномощителната сделка по чл.26 от ЗЗД и за недействителност на договора за продажба по чл. 42 от ЗЗД. По отношение на тези искове, предявени от настоящите жалбоподатели, съдът не е излагал съображения за непоправяне на нередовности в срок, а и в изпълнение на дадените им с предходно определение № 2748/28.07.2015 г. указания на съда, с молба от 12.08.2015 г. Т.К.В. и Н.К.К. са посочили, че предявяват установителните си искове и лично като физически лица срещу ответника Д.С.А., поради което не е била налице хипотезата на чл. 129, ал.4 вр. ал.3 от ГПК и окръжният съд не е имал основание да прекрати производството по делото в тази част. В този смисъл определението му в посочената част е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния закон и същото следва да бъде частично отменено, а делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството по установителните искове на Т.К.В. и Н.К.К. срещу Д.С.А.: за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007 г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К.В. в качеството си управител и представляващ „Вандом” ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД;  за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е недействителен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА настоящото производство в ЧАСТТА  по частната жалба на Т.К.В. и Н.К.К., подадена чрез пълномощника им адв. П.С., против определение № 2601/31.10.2016 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА МУ, с която е прекратено производството по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд по предявените от „Вандом” ООД в несъстоятелност срещу Д.С.А. искове за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К.В. в качеството си управител и представляващ „Вандом” ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД;  за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е недействителен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД, както и по искът на „Вандом” ООД в несъстоятелност срещу „Варнаком” ЕООД по чл. 108 от ЗС срещу „Варнаком” ООД за признаване за установено, че дружеството е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ VI -1102 кв.20 по плана на ЗПЗ Варна, землище на с.Тополи с площ от 5 000 кв.м., представляващ по влязъл в сила РП по заповед № Р -115/17.04.2002 г. на кмета на община Варна реална част от площадка  „Свобода – Варна” ЕАД при граници на имота: север и юг-улица по регулация, запад  УПИ  - V1001 в кв. 20 и изток УПИ - VII -1003 в кв. 20 и за осъждане на ответника да предаде владението му, КАТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба в посочената й част.

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2601/31.10.2016 г., постановено по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по гр.д. № 39/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд по исковете на Т.К.В. и Н.К.К. срещу Д.С.А.: за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно от 10.12.2007г. с нотариално заверен подпис, с което Т.К.В. в качеството си управител и представляващ „Вандом” ООД е упълномощила Д.С.А. да се разпорежда с недвижим имот, съставляващ УПИ VІІ-1002, кв.20 по плана на ЗПЗ, гр.Варна, е нищожна, на осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл.44 от ЗЗД;  за признаване за установено по отношение на Д.С.А., че договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№177/07г., с който Д.С.А., действайки като представител на управителя на „Вандом” ООД, е продал гореописания недвижим имот на себе си, е недействителен като сключен от лице без представителна власт, на осн. чл.42, вр.чл.26, ал.2 от ЗЗД и ВРЪЩА делото на окръжния съд в тази част за продължаване на производството съобразно мотивите на настоящото определение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в прекратителната му част, с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: