ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6

08__.01.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.01. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.635 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.Й.А. и П.И.А., и двамата от гр. Плевен, срещу определение № 3241/07.11.2014 год. на ВОС по гр.д. 2417/2014 год., с което е прекратено производството по делото по жалба вх.№ 11610/12.09.2014 на същите лица срещу действията на Илиана Станчева по изпълнително дело №20147120401119, изразяващи се в налагане на запор върху трудовите им възнаграждения, както и срещу определения като разноски адвокатски хонорар на взискателя в размер на 1500 лв. като на ЧСИ е върната за разглеждане онази част от жалбата, която касае искането за намаляване на адвокатския хонорар като прекомерен.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съдът неправилно е приел, че жалбата срещу действията на ЧСИ е просрочена, тъй като ПДИ жалбоподателите били получили с обратна разписка, в която не било отбелязано качеството на лицето получател. Твърди се, че жалбоподателите узнали за изпълнителното действие случайно.

Срещу жалбата не е постъпил писмен отговор от насрещните страни М.Б.М. и М.Б.Т..

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалбата на ДЛЪЖНИЦИТЕ в изпълнителен процес, срещу налагане на запор върху тридовите им възнаграждения и срещу прекомерния размер на търсенто като разноски в процеса адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на взискателите.

Насрещните страни в процеса, взискателите, са изразили становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

ЧСИ Илияна Станчева е изразила становище, че е спазвала закона при извършване на действията по изпълнителното дело.

Изпълнителното дело е образувано за парично вземане въз основа на изпълнителен лист срещу жалбоподателите – длъжници за сумата от 8135 лв., представляваща присъдени разноски в граждански процес.

Извършените по това дело действия, които се атакуват, са наложени запори върху трудовото възнаграждение на длъжниците, които са обезпечаващи изпълнението действия и за които не се дължи уведомяване, и връчване на ПДИ с обратна разписка, в които са определени и разноските в изпълнителния процес. Видно е от обратните разписки, че са получени на 04.08.2014 год., а жалбата е подадена на 12.09.2014 год.

От една страна, атакуването на наложения запор на длъжниците не попада сред действията, подлежащи на атакуване по реда на чл. 435 ГПК, поради което в тази й част жалбата е недопустима.

От друга страна, определения размер на разноските в ПДИ е действие, което може да се атакува по реда на чл. 435, ал.2, изр. последно ГПК, но в тази й част жалбата е просрочена. Видно е от приложените обратни разписки в изпълнителното дело, че те са получени срещу подпис. Обратните разписки са оформени от пощенския служител с всички необходими реквизити и връчването е удостоверено по съответния ред, относим към пощенските пратки, в който не се изисква посочване на качеството на лицето получател, а се изисква единствено подпис, а ако връчването не е лично – име на получателя. В случая следва да се приеме, че връчването е лично. Ето защо, тези документи са пълно доказателство за редовно уведомяване на длъжниците за изпълнението и за определените разноски по него. Няма доказателства, оборващи удостоверителната сила на тези документи, нито пък са въведени твърдения кой е подписал обратните разписки.

Ето защо и съдът приема, че на жалбоподателите са връчени редовно ПДИ, а жалбата срещу размера на разноските по изпълнението е просрочена и е подлежала на връщане. Такива са и изводите на ВОС, поради което и обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3241/07.11.2014 год. на ВОС по гр.д. 2417/2014 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: