ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№31

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   13.01.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 635/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е молба вх. № 23928/31.07.2015 год по описа на Окръжен съд Варна от Д.Р.Д., с която заявил, че оттегля предявения от него главен иск с правно осн.чл. 26 ал.1 пр.1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен под формата на нот.акт № 171, т.II, рег.№ 8932, дело № 384/2006 год на нотариус Веселин Петров с рег.№ 205 на Нотариалната камара, и моли за да бъде обезсилено решение № 1387/13.07.2015 год по гр.д. № 968/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о. САМО В ЧАСТТА, с която този иск е отхвърлен.

След оставяне на молбата без движение е постъпила уточняваща молба вх.№ 29936/07.10.2015 год от Д.Р.Д., в която е заявил, че първата молба има характер на въззивна жалба и е развил доводи за неправилност на решението в отхвърлителната му част по иска с правно осн. чл. 26 ал.1 от ЗЗД и допуснати нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с разпределението на доказателствената тежест, довело до необоснованост на решението.

С молба вх.№ 7945/15.12.2015 год по описа на Апелативен съд Варна Д.Р.Д. отново е заявил, че оттегля предявения иск с правно осн. чл. 26 от ЗЗД и моли решението на първоинстанционния съд в частта, с която този иск е отхвърлен, да бъде обезсилено.

В останалата част, с която на осн. чл. 87 от ЗЗД е развален договорът за покупко-продажба на процесния имот, решението не е обжалвано.

Постъпили са молби от ответниците Р.Д.Д. и Е.Д.Д., с които същите заявяват, че са съгласни с оттеглянето на иска.

С оглед изложеното настоящият състав намира, че първоинстанционното решение в отхвърлителната му част следва да бъде обезсилено, а производството в тази му част – прекратено. Поради изчепрване предмета на обжалване в настоящото производство, същото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 1387/13.07.2015 год по гр.д. № 968/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о. САМО В ЧАСТТА, с която е отхвърлен иска с правно осн. чл. 26 ал.1 пр.1 от ЗЗД, предявен от Д.Р.Д. с ЕГН ********** срещу Р.Д.Д. с ЕГН ********** и Е.Д.Д. с ЕГН ********** за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен под формата на нот.акт № 171, т.II, рег.№ 8932, дело № 384/2006 год на нотариус Веселин Петров с рег.№ 205 на Нотариалната камара, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част. В останалата част решението не е обжалвано и е влязло в сила.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 635/2015 год на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.