ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

22/08.01.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  08.01.2016.г.в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 636/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.П.Т. и Т.Д.Т. чрез процесуалния им представител адв. М.Д. *** срещу определение, постановено в открито съдебно заседание на 14.10.2015 год по гр.д. № 448/2015 год на Окръжен съд Варна, с което е оставено без уважение искането им за привличане на трето лице-помагач на страната на ищеца. Жалбата е бланкетна и в нея се иска отмяна на определението като неправилно, необосновано, противоречащо на материалния закон и съдопроизводствените правила и постановяване на ново, с което бъде конституирана Грета Косева Генчева като трето лице-помагач на ищеца.

В постъпилия отговор от М.Д.Р. чрез процесуалния му представител адв. Б.Ф. се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 219, ал.1 от ГПК в първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба – ответникът, може да привлече трето лице, когато то има право да встъпи, за да помага. Привличането е допустимо, когато третото лице има интерес решението да бъде постановено в полза на привличащата страна, поради обвързващата сила на мотивите в отношенията между тях.

В случая ответникът няма правен интерес от привличане на трето лице, което да помага на страната на ищеца. Насрещните си права срещу това лице той може да предяви в самостоятелно производство. По същата причина настоящото определение няма преграждащ характер и не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в открито съдебно заседание на 14.10.2015 год по гр.д. № 448/2015 год на Окръжен съд Варна, с което е оставено без уважение искането на ответниците А.П.Т. и Т.Д.Т. за привличане на трето лице-помагач на страната на ищеца.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          

                   2.