ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

гр. Варна, 09.01.2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 636/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Г.Х.К., Б.Б.К. и „БЕРНЕС” ЕООД, гр. Попово, ЕИК 125579606, подадена чрез адв. Св. Н. *** против разпореждане439/02.11.16г., постановено по в.гр.д. № 180/2016г. по описа на ОС-Търговище, с което е върната подадената от жалбоподателите касационна жалба срещу решение № 119/18.10.16г. по същото дело, на осн. чл. 286, ал. 1, т. 3 от ГПК. Излага се в частната жалба, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и неправилно. Поддържа се, че на осн. чл. 427, ал. 1, т. 1 от ГПК местно компетентен да извършва изпълнение е съдебен изпълнител, в чийто район се намира недвижимия имот, върху който е насочено изпълнението. Поради това и изп.д. № 147/14г. е образувано при ЧСИ С. .Г с район на действие ОС-Търговище, тъй като недвижимия имот се намира в гр. Попово, обл. Търговище. Със заповед № СД-04-51/25.03.16г. на Министъра на правосъдието служебния архив на ЧСИ С. Г. се прехвърля на ЧСИ Г. С. с район на действие този на ОС-Разград, поради което и изпълнителното дело е заведено под нов № 1537/16г. Поради това и ЧСИ Г. С. не е могъл да извършва публична продан на имот, находящ се извън неговия район на действие, тъй като това е извън неговата местна компетентност /нормата на чл. 34 от ЗЧСИ не дерогира правилото на чл. 427, ал. 2, изр. 2 от ГПК и същият е следвало да изпрати делото на надлежен съдебен изпълнител, който да извърши проданта на недвижимия имот/. Поради това е компетентен да се произнесе по жалбата срещу действията ЧСИ с район на действие ОС-Разград, именно последния съд, а не ОС-Търговище. Поради това и извършената публична продан е незаконосъобразна и издаденото по изпълнителното дело Постановление за възлагане е нищожно, а решение № 119/18.10.16г. на ТОС също е нищожно и следва да бъде отменено.

В предвидения срок е постъпил отговор от насрещната страна – взискателят по изпълнителното дело „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, с който частната жалба се счита за неоснователна и необоснована. Излага се, че с частната си жалба жалбоподателите всъщност атакуват не разпореждането от 02.11.16г., с което е върната касационната им жалба, а самото решение от 18.10.16г. по делото на ТОС. Освен това в частната жалба се развиват нови тези и излагат съображения, които не са били наведени пред ТОС при обжалване на постановлението за възлагане. Оспорват се доводите за незаконосъобразност на изпълнителните действия поради нарушение на местната компетентност на ЧСИ, тъй като именно на ЧСИ Г. С. е възложен архива, включващ и това изпълнително дело на ЧСИ с район на действие – този на ОС-Търговище, поради което и компетентен е именно ОС-Търговище, който е постановил окончателен съдебен акт и жалбата против същия законосъобразно е върната.

Купувачът по публичната продан И. К. А. също е депозирала отговор на частната жалба, считайки я за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството по в.гр.д. № 180/16г. пред ОС-Търговище е било образувано по жалба на Г.Х.К., Б.Б.К. и „БЕРНЕС” ЕООД, гр. Попово, ЕИК 125579606, подадена чрез адв. Св. Н. ***, в качеството им на длъжници, против действията на ЧСИ Г. С. с район на действие – ОС-Разград по изп.д. № 1537/16г., изразяващи се в издаването на Постановление за възлагане на недвижим имот от 02.09.16г., с което върху купувача на публичната продан  И. К. А. е възложен подробно описан недвижим имот, за сумата от 159 415.23лв. С решение № 119/18.10.16г. по в.гр.д. № 180/16г. ТОС е разгледал жалбата по същество и я е оставил без уважение. Решението на осн. чл. 437, ал. 4 от ГПК не подлежи на обжалване. Именно и на това основание депозираната жалба вх. № 520/27.10.16г. от длъжниците против постановеното по делото решение, е върната с обжалваното разпореждане№ 439/02.11.16г. Във върнатата жалба са изложени оплаквания за недопустимост на съдебното решение на ТОС поради нарушение на местната подсъдност по съображения, изложени и в частната жалба пред настоящия съд.

Съдът намира, че обжалваното разпореждане е законосъобразно, тъй като подадената от длъжниците жалба вх. № 520/27.10.16г. е против необжалваем съдебен акт. Дори и да са основателни оплакванията за недопустимост на решението поради нарушение на правилата за местната подсъдност, то същото е необжалваемо и тази проверка е невъзможна по реда, предприет на жалбоподателите. Ако пък решението е нищожно, то това оплакване също не може да се релевира по реда на инстанционния контрол, тъй като в случая такъв не е предвиден от законодателя, а само по исков ред или чрез възражение /чл. 270, ал. 2 от ГПК/.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Г.Х.К., Б.Б.К. и „БЕРНЕС” ЕООД, гр. Попово, ЕИК 125579606, подадена чрез адв. Св. Н. *** против разпореждане439/02.11.16г., постановено по в.гр.д. № 180/2016г. по описа на ОС-Търговище, с което е върната подадената от жалбоподателите касационна жалба срещу решение № 119/18.10.16г. по същото дело, на осн. чл. 286, ал. 1, т. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: