О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

779/29.12.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 12.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№638/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано пред ВАпС след изпращане от ВКС с разпореждане №247/21.12.2016г. по компетентност на частна жалба вх.№5278/03.11.2016г., подадена от А.Д.Х. чрез процесуал - ния му представител Й. А. Х., в частта й против определение №414/20.10.2016г., постановено по в.ч.гр.д.№464/16г. по описа на ШОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима депозираната от А.Д.Х. въззивна частна жалба против определение №1844/12.07.2016г., постановено по гр.д.№1329/10г. по описа на ШРС, в частта му, с която е отхвърлено искането на ищеца за изменение на предявените искове чрез замяна на ответника и е прекратено производството по в.ч.гр.д.№464/16г. по описа на ШОС досежно нея.В жалбата се твърди, че определението в горепосочената му част е нищожно, евен -туално недопустимо, евентуално неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия по частната жалба в посочената й част.

Въззиваемата страна ОД на МВР Шумен в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.ч.гр.д.№464/16г. по описа на ШОС е образувано по подаде -ни от А.Х. две частни жалби, първата от които с вх.№10290/26.07.2016г., подадена против определение №1844/12.07.2016г., постановено по гр.д.№1329/10г. по описа на ШРС, с което на осн. чл.228, ал.1 от ГПК е оставено без уважение иска -нето на ищеца А.Д.Х. за изменение на предявените искове чрез замяна на ответника, върната е исковата молба на осн. чл.130 от ГПК, прекратено е производството по делото и са присъдени разноски на насрещната страна на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.

С обжалваната пред настоящата инстанция по реда на чл.274, ал.2 от ГПК част от определение №414/20.10.2016г., постановено по в.ч.гр.д.№464/16г. по описа на ШОС, частна жалба вх.№10290/26.07.2016г. в частта й, с която се обжалва опре -делението на ШРС в частта му по чл.228 от ГПК, е оставена без разглеждане като недопустима, т.к. е насочена против акт на първоинстанционния съд, неподлежащ на самостоятелно обжалване.

Постановеното от ШОС определение в посочената му част не страда от пороци, водещи до неговата нищожност или недопустимост.Въззивният съд е бил сезиран с подадена частна жалба против определение на първоинстанционния съд, с което се оставя без уважение искане по чл.228 от ГПК за заменяне на страна.От своя страна определенията на съда по реда на чл. 228 от ГПК, с които се отказва да бъ- де допуснато исканото изменение на иска, не подлежат на инстанционен контрол. Същите са извън предметния обхват на лимитативно очертаните хипотези на чл. 274, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, т.к. не са преграждащи развитието на делото/биха били преграждащи само ако съдът е конституирал тези нови ответници и впоследствие отмени определението си и съответно така прекрати производството по отношение на тях, която хипотеза не е налице в настоящия случай/ и тяхната обжалваемост не е предвидена изрично в закона.

Първоинстанционният съд е приел/с оглед мотивната част на определение №110/ 21.04.2016г., постановено по ч.гр.д.№1078/16г. по описа на ВКС, І гр.о., постановено при обжалване определение на ШОС, с което е потвърдено определение на ШРС по гр.д.№1329/10г. от 18.09.2015г. за прекратяване на производството по делото/, че депозираната от А.Х. молба вх.№11305/12.08.2015г., с която същият е пре- тендирал да отстранява по реда на чл.129 от ГПК нередовности на исковата молба като вместо да предявява исковете си против първоначалния ответник ОД на МВР Шумен е посочил, че ги предявява против МВР, не съставлява отстраняване нере -довносите на исковата молба, а съставлява молба за заменяне на първоначалния ответник с нов ответник.Изискал е съгласието на последните двама и след като те са се противопоставили на така исканото изменение е оставил без уважение мол - бата на ищеца за изменение на предявените искове чрез заменяне на ответника. Така постановеното определение е такова по чл.228 от ГПК и същото не подлежи на инстанционен контрол.Дали по същество с молбата на А.Х. от 12.08.2015г. /депозирана след оставяне на производството по делото без движение от ШРС/ е било отправено искане от ищеца за изменение на исковете чрез заменяне на пър- воначалния ответник с нов по реда на чл.228, ал.1 от ГПК или е била отстранена нередовност на исковата молба чрез насочване на исковете към легитимирания да отговаря по тях ответник съобразно изложеното в обстоятелствената част на иско -вата молба ще бъде предмет на проверка при проверката на крайния акт на първо -инстанционния съд.    

По изложените съображения съдът приема, че подадената от страната частна жалба вх.№10290/26.07.2016г. в посочената й част е насочена против акт на първо -инстанционния съд, неподлежащ на самостоятелно обжалване, с оглед което зако - носъобразно образуваното по нея производство пред ШОС е прекратено като недо- пустимо в тази му част с обжалваното определение, което като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №414/20.10.2016г., постановено по в.ч.гр.д.№464/ 16г. по описа на ШОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима депозираната от А.Д.Х. въззивна частна жалба про - тив определение №1844/12.07.2016г., постановено по гр.д.№1329/10г. по описа на ШРС, в частта му, с която е отхвърлено искането на ищеца за изменение на предя - вените искове чрез замяна на ответника и е прекратено производството по в.ч.гр.д. №464/16г. по описа на ШОС досежно нея.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: