ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

849

 

Гр.Варна,…12..12.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …12….12.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 639 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 639/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по  частна жалба на Х.А.Х., понастоящем в затвора гр.Ловеч, против определение № 299 от 30.10.2015 г., постановено по в.гр.д. № 246/2015 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му против наложения запор по изпълнително дело №28/2012 г. по описа на СИС при ТРС от ДСИ М.М. върху вземането му за присъдено обезщетение с решение на ЕСПЧ в размер на 4 000 евро и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради допуснати от окръжния съд съществени процесуални нарушения, вследствие на които е бил лишен от правото да участва в производството по делото, да вземе отношение по становището на съдебния изпълнител и по събраните доказателства и от възможността да поиска отвод на председателя на състав, доколкото той постановил и осъдителната присъда срещу него. Изразил е несъгласие с извода на окръжния съд, че въпросът за несеквестируемостта на вземането вече е бил разрешен по предходно дело с решение по в.гр.д. № 129/2015 г. по описа на ТОС, защото то имало различен предмет. Молил е за отмяна на обжалваното определение и за връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество с отмяна на запора.

Насрещната страна Н.Ф.Т. – взискател по изпълнителното дело е оспорила жалбата и е молила за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, поради което подлежи на разглеждане.

Варненският апелативен съд, като взе предвид доказателствата по делото и с оглед наведените на жалбите оплаквания, намира следното:

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, образувано по молба на взискателите Н.Ф.Т. и А. А. З. (вкл. като наследници на Ф. З.) за събиране на парично задължение по изпълнителен лист от 18.04.2001 г., издаден по н.о.х.д. № 72/2000 г. на ТОС срещу Х.А.Х. и М. И. И. за солидарно заплащане на Ф. З. и А. З. на обезщетение за неимуществени вреди от причинената смърт на сина им.

Оплакванията на жалбоподателя за допуснати от окръжния съд съществени процесуални нарушения са неоснователни по следните съображения:

Окръжният съд не е имал задължение да съобщава на жалбоподателя определението по в.гр.д. № 236/2015 г., с което в съответствие с разпоредбата на чл. 436, ал.1, ал.2 и ал.3 от ГПК е върнал, за администриране на съдебния изпълнител, неправилно подадената пред Административния съд жалба срещу действията на съдебния изпълнител. Задължение за връчване на препис от мотивите на съдебния изпълнител по жалбата или на копия от документите по изпълнителното дело, съдът също няма съгласно посочените разпоредби. Жалбоподателят, като инициирал производството по делото с предмет жалбата му срещу действията на съдебния изпълнител, не е бил лишен от възможността да се запознава с документите по делото и да вземe становище по тях, като по делото няма данни достъпът му до делото да е бил ограничен и съдът да е отказал такъв по негова молба. По делото не се провежда открито съдебно заседание, доколкото е разрешен въпроса по допустимостта на производството (а дори и при разглеждане на жалбата по същество, по правило се провежда закрито съдебно заседание, а открито такова се провежда само в хипотезата на чл. 437, ал.1 ГПК). Затова и оплакванията на жалбоподателя, че е бил лишен от възможност да участва в откритото съдебно заседание, включително и чрез процесуален представител са неоснователни. Такова е и  оплакването му за невъзможността, поради лишаване от участие в открито съдебно заседание, да направи отвод на състава на съда. Освен това,  обстоятелството, че председателя на състава е постановил и осъдителната присъда срещу него, изобщо не съставлява основание по чл. 22, ал.1 , т. 1-6 ГПК и дори своевременно направено възражение не би довело до опорочаване на постановения съдебен акт.

С решение №129/19.08.2015 г. (копието е на лист 156 в преписа от изпълнителното дело), постановено по в.гр.д. № 179/2015 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, по реда на чл. 453, ал.2 от ГПК, след като е разгледал по същество оплакванията на Х.Х. за несеквестируемост на присъденото му обезщетение с решение на ЕСПЧ в размер на 4000 евро и твърденията за незаконосъобразност на действието на съдебния изпълнител по насочване на изпълнението срещу паричното вземане на длъжника от трето лице чрез налагане на запор върху същото, съдът е приел, че вземането не е несеквестируемо и запорът не е несъвместим със същото, поради което е оставил без уважение жалбата му. В жалбата, предмет на производството по в.гр.д. № 246/2015 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, Х.Х. е изложил същите оплаквания за несеквестируемост на присъденото му обезщетение от ЕСПЧ и тези за незаконосъобразност на насочването на изпълнението срещу това вземане чрез наложения от съдебния изпълнител запор върху него, поради което и при липсата на твърдения за промяна в обстоятелствата при които е било постановено решението по първото дело (досежно несеквестируемоста), нито такива за извършване на нови действия (след запора) от съдебния изпълнител, несъвместими с несеквестируемостта, се налага извода за идентичност на предмета на двете дела, поради което и поради разрешаване на жалбата му с влязло в сила решение, производството по образуваното в.гр.д. № 246/2015 г. по описа на ТОС се явява недопустимо и подлежи на прекратяване.

Като е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в жалбата пороци и следва да бъде потвърден.

Поради изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 299 от 30.10.2015 г., постановено по в.гр.д. № 246/2015 г. по описа на Търговищкия окръжен съд.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: