ОПРЕДЕЛЕНИЕ

38

_23_.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.639 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.В.И. ***, срещу определение № 757/09.11.2016 год. на ОС Добрич по в.ч.гр.д. 564/2016 год., с което е потвърдено определение № 1585/20.09.2016 год. по гр.д. 3152/2014 год. на ДРС, с което пък е допълнено определение №68/05.01.2016 год. по същото дело, като са присъдени разноски в размер на 600 лв. в полза на насрещната страна И. С. Л..

ВапС констатира, че жалбата неправилно е отнесена към ВАпС и образувана като жалба по реда на чл. 274, ал.2, ГПК.

По реда на чл. 274, ал.2 ГПК подсъдни на апелативните съдилища са преграждащи хода на делото актове или изрично посочени от закона актове, подлежащи на обжалване, на въззивните съдилища, които са постановени за първи път във въззивното производство.

В случая е подадена ЧЖ срещу определение на въззивния съд, с което се потвърждава определение на РС, което подлежи на въззивно обжалване – хипотезата на чл. 274, ал.3  ГПК.

Всъщност, жалбата е касационна и следва да се разгледа по реда на чл. 274, ал.3 ГПК от ВКС, на когото следва да се изпрати делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството пред ВапС по подадената частна жалба вх.№ 7322/30.11.2016 год. по в.ч.гр.д. 564/2016 г. описа на ОС Добрич и я изпраща по компетентност на ВКС.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: