ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

74

Гр.Варна, 07.02.2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 07.02.2014 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

 

     ЧЛЕНОВЕ: Иван Лещев

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 64 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по ч.гр.д. № 64/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „Дружба 4” ООД, представлявано от М.П., подадена чрез пълномощника адв.Б. Х.  против определение № 3629/27.11.2013 г., поправено с определение № 153 от 15.01.2014 г. /досежно номера на делото, който вместо 3074/13 г. да се чете 3310/2013 г./, постановено  по в.гр.д. № 3310/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по делото, образувано по жалби на дружеството срещу действия на ЧСИ С. Я. по изп.дело № 20107190400113, както следва: с вх.№№ 01658/18.09.2013 г. срещу постановление на ЧСИ от 11.09.2013 г. за извършване на повторен въвод във владение на взискателя „Провадиинвест” ООД; с вх.№ 01723/02.10.2013 г. срещу постановление от 19.09.2013 г. и с вх.№ 01737/07.10.2013 г. срещу постановление на ЧСИ от 30.09.2013 г.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е незаконосъобразно като постановено в нарушение на съдопроизводствените правила, като е молил за отмяната му и за произнасяне по същество с отмяна на действията на съдебния изпълнител. Изложил е съображения за неправилно администиране на жалбите му срещу действията на съдебния изпълнител и поради това за недопустимо прекратяване на производството по част от тях. На следващо место е навел оплаквания, аналогични на изложените в жалбите срещу действията на съдебния изпълнител.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят „Дружба –4” ООД е длъжник по изпълнително дело  № 20107190400113 по описа на ЧСИ С. Я., образувано по молба на „Провадинвест” ООД, въз основа на изпълнителен лист от 02.07.2008 г., издаден въз основа на решение № 705/24.06.2008 г. по гр.д.№ 1297/2006 г. на ВОС и решение № 853 от 28.04.2006 г. по гр.д. № 8044/2003 г. по описа на ВРС, за предаване на владението върху реална част от недвижим имот в землището на с. Игнатиево, местността „Узун мера”, представляващ ПИ 235 с площ  от 176,254 дка, представляващ източната част на имота заета от оранжериите, отразени на скица на л.83 от гр.д. № 8044/2001 г. на ВРС, отделно от оранжериите.

С писмо вх.№ 32974/05.11.2013 г. на частен съдебен изпълнител С.. във Варненския окръжен съд са постъпили две жалби, както следва: - жалба вх.№ 01723/02.10.2013 г., подадена от „Дружба 4” ООД против постановление от 19.09.2013 г. на ЧСИ С. Я. и жалба на „Дружба 4” ООД против постановление от 30.09.2013 г. на ЧСИ С. Я., двете постановени по изп.дело № 20107190400113. По жалбите е било образувано в.гр.д. № 3310/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд. Като доказателства към двете жалби, страната е посочила и приложила копия от документи, включително и копие от подадена срещу друго действие на същия съдебен изпълнител /въвод във владение от 11.09.2013 г./ жалба вх.№ 01658/18.09.2013 г.

Обжалваното, с жалба вх.№ 01723/02.10.2013 г. на „Дружба 4” ООД, действие на съдебния изпълнител е постановление от 19.09.2013 г. С него е бил постановен режим на достъп до оранжерийния комплекс на физически и юридически лица, които имат сключен договор за наем с дружеството –длъжник или с дружеството – взискател, на физически и юридически лица с трудов договор с длъжника или наемател на оранжерии и е бил забранен достъпът на други лица.

Обжалваното, с жалбата с вх.№ 01737/07.10.2013 г. на „Дружба 4” ООД, действие на съдебния изпълнител е постановление от 30.09.2013 г., с което е разпоредено от съдебния изпълнител в имота на дружеството – взискател „Провадинвест” ООД да се допускат само лица, които имат сключен договор за наем с взискателя за новия стопански сезон 2013 -2014 г.

В новия ГПК е въведен изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани. Т.е. вместо генералната възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/ е въведен т.н. „ексклузивен” подход, установен в разпоредбите на чл. 435, чл. 463 и чл. 503 от ГПК, където са визирани конкретните действия и откази на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, както и лицата, разполагащи с право на жалба за всяко от тях.  Така поотделно са посочени действията, допустими за обжалване от взискател, длъжник, съпруг на длъжника, трето лице и лице, внесло задатък. Обжалването на всички останали действия и от лица, които не разполагат с такова право, е недопустимо.

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, поради което същият може да обжалва действията на съдебния изпълнител в изрично посочените в разпоредбата на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК хипотези и в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 ГПК.

В случая, с двете постановления съответно от 19.09.2013 г. и от 30.09.2013 г., съдебният изпълнител е регламентирал достъпа на трети лица до оранжерийния комплекс, което действие не е измежду изрично визираните от закона като подлежащи на обжалване и поради това жалбите срещу тези действия правилно са били оставени без разглеждане като недопустими.

Правилно е било прекратено и производството по жалба .№ 01658/18.09.2013 г. против въвод във владение от 11.09.2013 г., тъй като такава жалба не е била предявена по настоящото дело. Ксерокопие от нея е било приложено като доказателство към процесните две жалби за доказване на обстоятелството по обжалване и на друго действие на същия частен съдебен изпълнител, като самата жалба срещу въвода от 11.09.2013 г., както сочи и настоящия жалбоподател, е била образувана в друго дело /в.гр.д. № 3311/2013 г. на ВОС/.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3629/27.11.2013 г., поправено с определение № 153 от 15.01.2014 г., постановено  по в.гр.д. № 3310/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: