ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

145/20.02.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 20.02.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 64/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.Ц. *** в качеството му на управител на етажна собственост на сграда, намираща се на адрес гр.Варна, кв.Виница, ул.”Ангел Главчев” № 36 чрез процесуалния му представител адв. П.Т., преупълномощена от адв. К.Т., срещу определение № 3586/10.12.2014 год по гр.д. № 2170/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

В отговора на частната жалба ответникът И.К.И. чрез процесуалния си представител адв. М.Д. изразява становище за неоснователност на същата и моли за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран с иск, предявен от К.Ц. в качеството му на управител от името на етажната собственост, срещу И.К.И. за заплащане на сумата 25 425,79 лв, ведно с обезщетение за забава в размер на 1 847,34 лв, представляваща неизплатена част от уговорена покупна цена по договор за покупко-продажба, сключен между ответника и „Риком” АД, вземането по който е прехвърлено на ищеца по силата на договор за цесия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че предявеният иск е недопустим поради липса на активна процесуална легитимация. 

Съгласно чл. 9 от ЗУЕС формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. За разлика от сдружението на собствениците, което по изричната разпоредба на чл. 25 ал.1 от ЗУЕС е юридическо лице, общото събрание на етажната собственост няма тази персонификация. Общото събрание е орган на управление на етажната собственост с уредена от закона компетентност – чл.11 от ЗУЕС. Изпълнителен орган на етажната собственост е управителният съвет или управителят, който наред с другите си правомощия осъществява и процесуално представителство, но само в изрично предвидените в чл. 23 ал.4 от ЗУЕС хипотези, а именно: по исковете, предявени срещу собствениците във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание. Той обаче не може да сключва търговски сделки от името на етажната собственост, защото тя не представлява обособен правен субект.

Цитираното от въззивника  определение № 245/16.05.2013 год на ВКС на РБ по гр.д. № 2370/2013 год, с което не е допуснато до касация решението по в.гр.д. № 2731/2012 год на ВОС се отнася за хипотеза, различна от настоящата. Предмет на разглеждане по това дело е била жалба срещу решение на общото събрание на етажната собственост за допълнителни вноски от собствениците, предназначени за довършване и въвеждане в експлоатация на сградата.

Настоящият състав споделя изводите на първоинстанционния съд за недопустимост на предявения иск, поради което обжалваното определение като законосъобразно и правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3586/10.12.2014 год по гр.д. № 2170/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

Определението подлежги на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                    2.