ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

786

 

гр. Варна,  17.12.2012 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 17. декември 2012 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 640 по описа на съда за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи на всички съдии от Силистренския окръжен съд по в.гр.д. № 248/2012 г.

С разпореждане от 04.12.12 г., делото е изпратено на Апелативен съд – Варна за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

В настоящия казус, поради отводи на съдиите от Силистренския окръжен съд, в същия е било невъзможно сформирането на състав за разглеждането на делото, поради което Апелативен съд – Варна, като горестоящ съд, следва да определи друг, равен по степен съд, в който делото да бъде разгледано.

Затова на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК и предвид обстоятелството, че от разглеждането на делото са се отвели и съдиите от Шуменския окръжен съд,  Апелативен съд –Варна намира, че делото следва да се разгледа от Разградския окръжен съд.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД да разгледа в.гр.д. № 248/2012 г.  по описа на СОС, образувано по въззивна жалба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Христова Миланова, против решение № 49/ 01.03.2012 г. по гр.д. № 1440/2010 г. на Районен съд гр.Нови пазар.

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД – Разград.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: