ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

850

 

гр.Варна,  1212. 2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …12……декември 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 640 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, Т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на О.Л.Н., подадена чрез адв. А.Д., против определение № 3744/28.10.2015 г., постановено по гр.д. № 3688/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК е спряно производството по делото до разрешаване на спора по гр.д. № 2610/2012 г. по описа на Софийски градски съд с влязъл в сила съдебен акт.

Жалбоподателят, който е ответник по делото предмет на разглеждане от окръжния съд, е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт по съображения за неговата незаконосъобразност и необоснованост, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на първата инстанция за продължаване на производството. Изложил е съображения, че решението по гр.д. № 2610/2012 г. по описа на Софийски градски съд няма да обвърже ответниците в настоящото производство, доколкото то е водено от ищеца срещу други ответници – юридически лица и затова липсва преюдициалност на този спор спрямо настоящия такъв, и не е налице хипотезата на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК.

Насрещната страна по жалбата и ищец по делото – „Б.” ЕАД е оспорил жалбата по съображения за неоснователността й, като е молил за оставянето й без уважение. Изложил е, че по делото пред окръжния съд твърди причинена вреда от тримата ответници, вследствие на изготвяне и използване от тях на неистински документи, с общност на умисъла и с цел да създадат несъществуващо задължение във вреда на ищеца и описаните в исковата молба документи били подписани от ответниците в качеството им на представляващи свързаните дружества „А. -65” ЕООД и „Е.” ЕООД, последните ответници по  гр.д. № 2610/2012 г. по описа на СГС с предмет неистинността на документите, което налагало извод за преюдициалност на спора по последното дело спрямо настоящото такова.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, на доводите и възраженията на страните, по реда на чл.278, ал.1 ГПК, намира частната жалба за основателна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК, съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

В настоящия казус, тези предпоставки не са налице. Приетото от окръжния съд като преюдициално по отношение на спора пред него дело (гр.д. № 2610/2012 г.) е заведено от същия ищец „Боляри” ЕАД, но срещу други ответници – юридическите лица „Е.” ЕООД и „А.-65” ЕООД и евентуално разрешеният по това дело спор между тези страни за неистинността на документите, представени от ищеца и по настоящото дело, няма да обвърже настоящите ответници – три физически лица А. Н., О.Н. и И. М.. Решението по посоченото дело няма да има сила на пресъдено нещо по отношение на неучаствалите по делото лица, ответници по спора пред Варненския окръжен съд. Обстоятелството, че двама от ответниците по делото пред Варненския окръжен съд са представляващи дружествата – ответници по спора, предмет на производството пред Софийски градски съд, не им придава качество на страна по спора за неистинността на документите (те си остават законни представители на юридическите лица, а дружествата са страна по спора) и не променя горния извод. Освен това, предмет на производството пред Софийски градски съд, е установяване по чл. 124, ал. 4 от ГПК неистинността на документите – неавтентичност на същите, като неподписани от посочените в документите, в качеството им на представители на „Б.” АД, лица, съответно от изпълнителния директор С. К. (за една част от документите) и от члена на управителния съвет С. Н. (за друга част от документите). Дори и при разрешаване на този спор в полза на настоящия ищец и при установяване спрямо дружествата, че посочените две лица не са подписали документите за „Б.” АД, това няма да има значение за правилното решаване на спора по настоящото дело, по което ищецът твърди, че ответниците – А. Н., О.Н. и И. М. са съставили, подписали и използвали неистински документи (за всеки от ответниците конкретно посочен документ, съгласно уточнението на исковата молба от  ищеца на л. 300 от първоинстанционното дело), доколкото тези обстоятелства изобщо не са предмет на разглеждане в производството пред Софийски градски съд.

 С оглед изложените съображения и липсата на предпоставките по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, окръжният съд е действал несъответно на закона като е спрял производството по делото, поради което и обжалваното определение, като неправилно, следва да бъде отменено и делото – върнато на първата инстанция за продължаване на производството по него.

         Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 3744/28.10.2015 г., постановено по гр.д. № 3688/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на производството по него.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: