О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

780/29.12.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 12.2016г., в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№640/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.М.Т. лично и в качеството му на ЕТ „Т.-В.М.”, гр.Септември-в несъстоятелност, и Е.Г.Т., двамата чрез процесуалния им представител адв.Ц.М., против разпореждане №1103/07.09. 2016г,, постановено по в.гр.д.№219/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната подадената от тях частна жалба вх.№4762/29.07.2016г. на осн. чл.275, ал.2, вр. чл. 262, ал.2, т.1 от ГПК.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото вър -нато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администри -ране на частната жалба.

Въззиваемата страна „Фьоникс фарма”ЕООД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№219/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по по -дадена от В.М.Т. лично и в качеството му на ЕТ „Т.-В.М.”, гр.Септември-в несъстоятелност, и Е.Г.Т./първият длъжник, втората трето лице по чл.429, ал.3 от ГПК/ жалба  против действие на ЧСИ Н.Н., рег.№810, с район на действие ОС-Добрич, по изп.дело № 20158100400336 - Постановление от 10.03.2016г. за възлагане на „Фьоникс фарма” ЕООД/взискател в изп.производство/ на поземлени имоти, съответно с идентифи -катор 05009.510.548 и 05009.510.549, двата находящи се в с.Божурец, Община Каварна, за сумата от 18 302лв.

С определение №323/11.05.2016г., постановено по в.гр.д.№219/16г. по описа на ДОС, жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото прекратено, като съдът е приел, че жалбоподателите не се позовават на предвидени в чл.435, ал.3 от ГПК основания за обжалване на постановление за възлагане.

Против цитираното определение е подадена от жалбоподателите частна жалба вх.№3417/01.06.2016г., оставена без движение с разпореждане №716/01.06.2016г. за отстраняване на нередовности.С разпореждане №859/04.07.2016г. е прието, че нередовностите не са отстранени в срок и жалба вх.№3417/01.06.2016г. е върната на осн. чл.275, ал.2, вр. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК.

За разпореждане №859/04.07.2016г. жалбоподателите са уведомени надлежно на 18.07.2016г.Против същото са депозирали частна жалба вх.№4762/29.07.2016г., върната с обжалваното разпореждане като просрочена.

Едноседмичният преклузивен срок за обжалване на разпореждане №859/04.07. 2016г. е изтекъл на 25.07.2016г./присъствен ден, понеделник/.Частна жалба вх.№ 4762/29.07.2016г. е подадена по пощата на 26.07.2016г., видно от клеймото върху лицевата част на плика, т.е. след изтичане на срока за обжалване.В жалбата, ини - циирала производството пред настоящата инстанция, страната твърди, че жалбата е подадена по пощата на 25.07.2016г., но не представя доказателства за горното. Липсват данни писмото, съдържащо жалбата, да е било подадено чрез препо -ръчана пратка със съответен баркод, така щото да може да се провери чрез същия, вкл. с копие от известието за доставяне и системния бон за заплатената пощенска услуга, датата на подаването й.Жалбата е изпратена с писмо обикновена пратка и обвързващ е клеймованият върху лицевата му част датен печат по чл.77, ал.3 от ЗПУ, доколкото данните относно пощенската услуга, попълнени от пощенския опе -ратор, се считат обвързващи по отношение на трети лица до надлежното им опро -вергаване.Такова опровергаване в настоящото производство не е проведено от жалбоподателите, чиято е доказателствената тежест/вкл. не е представен систем -ният бон за заплащането на пощенската услуга/, с оглед което и съдът приема, че частната жалба е депозирана по пощата на датата, отразена с пощенското клеймо върху лицевата част на плика - 26.07.2016г., т.е. след изтичане на срока и като такава подлежи на връщане на осн. чл.275, ал.2, вр. чл.262, ал.2, т.1 от ГПК.Поста - новеното в този смисъл обжалвано разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №1103/07.09.2016г,, постановено по в.гр.д.№ 219/16г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: