ОПРЕДЕЛЕНИЕ №841

гр. Варна, …11.12.…….2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 641/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на В.Г.Ц. и Т.Г.Ц. и двамата от гр. Варна с вх. рег. № 28911/28.09.15г. по вх. регистър на ВОС, уточнена с молба от 09.11.15г., подадена чрез назначения им процесуален представител по реда на предоставената им правна помощ адв. Д. Д., против определение № 3227/15.09.15г., постановено по в.гр.д. 2654/2015г. по описа на ВОС, с което е оставена без разглеждане жалбата им против насрочен въвод във владение на подробно описан недвижим имот по изп.д. № 20127180403981 на ЧСИ Ст. Д., рег. № 718, гр. Варна, оставено е без уважение искането за спиране на посоченото изпълнително дело, и производството по делото е прекратено. Поддържа се, че решението по в.гр.д. № 899/12г. на ВОС, въз основа на което е бил издаден изпълнителния лист, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като по същото е бил използван неистински официален документ, за което пък е образувано досъдебно наказателно производство. Евентуалното постановяване на осъдителна присъда би било предпоставка за отмяната на влязлото в сила решение на ВОС на осн. чл. 303, ал. 1, т. 2 от ГПК. В тази връзка се счита, че са налице предпоставките за спиране на изпълнението по посоченото изпълнително дело. Отделно се твърди, че след влизане в сила на решението на ВОС жалбоподателите се договорили с ищеца по делото /той и взискател по изпълнителното производство/ да останат в имота срещу заплащане на наемна цена. За заплащането на последната е издадена разписка на 28.03.14г. в размер на общо 2100лв. Претендира се отмяна на определението на ВОС и спиране на изпълнението по посоченото изпълнително дело.

В предвидения срок не е постъпил отговор на частната жалба от взискателя по изпълнителното дело В.С.К..

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ВОС е било образувано по жалба на В.Г.Ц. и Т.Г.Ц. и двамата от гр. Варна против насрочения по изп.д. № 20127180403981 на ЧСИ Ст. Д., рег. № 718 на КЧСИ, район на действие – съдебния окръг на ВОС /по което същите са длъжници, а взискател е В.С.К./, въвод във владение по отношение на подробно описан недвижим имот, който длъжниците са осъдени с влязло в сила решение да предадат на взискателя на осн. чл. 108 от ЗС. Изложили са по същество същите оплаквания като тези в частната жалба пред настоящата инстанция.

При това положение жалбата им пред ВОС действително е била недопустима, тъй като отделното обжалване на насрочването на въвод във владение не е допустимо. В настоящия случай жалбоподателите са длъжници за предаване владението на самия имот. Самият въвод във владение /какъвто вече е бил извършен след подаване на жалбата пред ВОС/ е допустимо да се обжалва в хипотезата на чл. 435, ал. 5 от ГПК, но само от трето лице, каквито не са жалбоподателите по делото.

Не са относими към предмета на настоящото производство твърденията за наличието на наказателно производство за установяване на евентуално извършено престъпление, което би имало значение за отмяна на влязлото в сила осъдително решение по чл. 108 от ЗС против длъжниците, както и евентуални наемни правоотношения между взискателя и длъжниците, възникнали по време на изпълнителното производство. Първото ще има значение, но при извършена отмяна по чл. 303 от ГПК на осъдителното решение и за издаването на обратен изпълнителен лист, а второто - за защита по исков ред на облигационното право на държане на имота по силата на наемно правоотношение.

Постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено като частната жалба бъде оставена без уважение.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                                                                                                      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на В.Г.Ц. и Т.Г.Ц. и двамата от гр. Варна с вх. рег. № 28911/28.09.15г. по вх. регистър на ВОС, уточнена с молба от 09.11.15г., подадена чрез назначения им процесуален представител по реда на предоставената им правна помощ адв. Д. Д., против определение № 3227/15.09.15г., постановено по в.гр.д. 2654/2015г. по описа на ВОС, с което е оставена без разглеждане жалбата им против насрочен въвод във владение на подробно описан недвижим имот по изп.д. № 20127180403981 на ЧСИ Ст. Д, рег. № 718, гр. Варна, оставено е без уважение искането за спиране на посоченото изпълнително дело и производството по делото е прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: