О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

3/04.01.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04 01.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№641/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени две частни жалби както следва: 1/ Частна жалба вх.№5336/01.09.2016г., подадена от „Енерго-Про Мрежи”АД, гр.Варна, представлявано от членовете на управителния съвет Н.Й.Н., К. Т. И. и Р. Г. Л., чрез процесуалния представител адв.Н.Б., против определение №529/ 22.07.2016г., постановено по гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която са оставени без разглеждане предявените от „Енерго-Про Мрежи”АД против „Албена”АД искове за признаване за установено, че дружеството ответник не при -тежава право на собственост върху подземни кабелни електропроводи, средно напрежение, а именно: 1/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Компас”; 2/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Славянски кът”; 3/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Гергана”; 4/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Киев”; 5/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Поща”; 6/ подземна кабелна линия с диспечерско наи - менование „Карвуна” , индивидуализирани в искова молба вх.№13203/15.07.2015г. /приложена по гр.д.№2565/15г. по описа на РС гр.Добрич/ и уточнителна молба рег. №2238/12.04.2016г., и е прекратено производството по делото по същите.В жалбата се твърди, че определението в горепосочената му част е неправилно по изложе -ните в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия в посочената им част. 2/ Частна жалба вх.№6971/14.11.2016г., подадена от „Енерго-Про Мрежи” АД против определение №714/19.10.2016г., постановено по гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която „Енерго-Про Мрежи” АД е осъдено да заплати на „Албена”АД сторените от него разноски за заплатено адв.възнаграждение в размер на 72 000лв. по прекратеното производство.В жалбата се твърди, че определението в горепосочената му част е неправилно по изложените в същата подробни съобра -жения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което молбата на „Албена”АД за присъждане на разноски бъде оставена без уважение, евент. се присъди адв. възнаграждение до минимално установения размер без присъждане на ДДС.По двете жалби се претендират разноски.

Въззиваемата страна „Албена”АД, к.к. Албена, представлявано от К. Весе- линов С.-изп.член на съвета на директорите, чрез процесуалните предста -вители адв.Д.С. и адв.М.Д., в депозираните отговори по жалбите в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за тяхната недопустимост, евент. неоснователност.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По частна жалба вх.№5336/01.09.2016г.

Частната жалба е депозирана в срок на осн. чл.62, ал.2 от ГПК, от легитимирана страна, против подлежащ на обжалване акт и е допустима.Възраженията на въззива- емото дружество за недопустимост на същата, т.к. е подадена от лице без предста - вителна власт са неоснователни.Депозиралият същата адв.Н.Б. е надлежно преупълномощен/пълномощно, приложено към исковата молба, с действие до окон - чателното приключване на делото пред всички инстанции/ от упълномощеното от дружеството жалбоподател „Енерго-Про Мрежи”АД Адвокатско дружество „Величков, Желязков и Партньори”, гр.София, в чието пълномощно с нотариално заверени под - писи от 24.10.2014г./също приложено към исковата молба/, изрично е посочено, че Адвокатско дружество „Величков, Желязков и Партньори”, гр.София има правото да преупълномощава трети лица/т.е. включително и трети за адв.дружество лица, каквото се явява адв.Н.Б./ с част или всички права, дадени му по силата на пълномощното.  

Производството по гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по предя - вени отрицателни установителни искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК от „Енерго-Про Мрежи”АД против „Албена”АД за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът не е собственик на следните вещи: 1/ подземен кабелен електропровод средно напрежение/20 kV/ с диспечерско наименование „Компас”, с обща дължина 3 248, 90 м., започващ от ПС „Албена”, преминаващ през ТП „Казино”, ТП „Академия”, ТП „Компас”, ТП „Звезда” и завършващ в ТП „Фиш Фиш”; 2/ подземен кабелен електропровод средно напрежение/20 kV/ с диспечерско наиме - нование „Славянски кът”, с обща дължина 2 779, 38м., започващ от ПС „Албена”, преминаващ през ТП „Къмпинг”, ТП „Боулинг” и завършващ в ТП „Гергана”; 3/ подзе- мен кабелен електропровод средно напрежение/20 kV/ с диспечерско наимено -вание „Гергана”, с обща дължина 2 579, 24м., започващ от ПС „Албена”, преми - наващ през ТП „Боулинг”, ТП „Елица” и завършващ в ТП „Гергана”; 4/ подземен кабелен електропровод средно напрежение/20 kV/ с диспечерско наименование „Киев”, с обща дължина 3 215, 79м., започващ от ПС „Албена”, преминаващ през ТП „Киев”, БКТП „Вита Парк”, ТП „Компас”, ТП „Звезда” и завършващ в ТП „Фиш Фиш”; 5/ подземен кабелен електропровод средно напрежение/20 kV/ с диспечерско наименование „Поща”, с обща дължина 2 969, 84м., започващ от ПС „Албена”, преминаващ през ТП „Поща”, ТП „Фламинго 1”, ТП „Славянка”, ТП „Добротица” и завършващ в ТП „Здравец”; 6/ подземен кабелен електропровод средно напре -жение/20 kV/ с диспечерско наименование „Карвуна”, с обща дължина 3 192, 66м., започващ от ПС „Албена”, преминаващ през ТП „Добруджа”, ТП „Фламинго 2”, ТП „Балик”, ТП „Базар”, ТП „Кардам” и завършващ в ТП „Здравец”.

Всяка от вещите, предмет съответно на предявените шест иска, е индивиду -ализирана в исковата молба и уточняващите такива към нея от 12.11.2015г. и 12. 04.2016г., депозирани след оставяне на производството без движение от първо - инстанционния съд, с посочване на поземлените имоти, през които преминава, дължината, попадаща във всеки и вида проводник от който е изградена.Изложени са фактите въз основа на които ищецът твърди, че се легитимира като собственик на тези вещи, твърдения за оспореното му право на собственост от ответника, твърдящ, че той се легитимира като собственик на същите /вкл. със съставени за тях три к.н.а. за собственост/ и се претендира да бъде прието за установено, че ответникът не е техен собственик.

За да прекрати производството първоинстанционният съд е приел, че извърше -ните от ищеца уточнения на исковете са недостатъчни, т.к. от една страна съдър -жат вътрешно противоречие - вещите са наименуват електропровод или кабелна линия, които понятия не са идентични, а от друга, защото кабелните линии не пред- ставляват самостоятелен обект на правото на собственост, така и електропрово - дите.Същите са част от кабелно съоръжение за пренос и разпределение на електро енергия на територията на к.к.Албена, като претенциите са насочени не към само -стоятелен обект, а към части от такъв обект, които части не могат да функционират самостоятелно, предвид което и са недопустими.На следващо място е посочил, че така посочените от ищеца вещи имат характеристиките на недвижими такива, с оглед което е следвало ищецът да изпълни указанията на съда за вписване на исковата молба, което не е сторил, както и е квалифицирал твърденията на ищеца в уточняващата му молба от 12.04.2016г. като средство да се заобиколи необхо -димостта да се представят скици на електропроводите, т.к. по този начин би ста - нало ясно по графичен път, че се касае не за отделни обекти, а за части от едно единствено съоръжение.Заключил е, че т.к. ищецът не е отстранил всички нередов- ности на исковата молба, а и предявява искове за отричане право на собственост върху недвижимости/трайно прикрепени към земята вещи/, които не представляват самостоятелни обекти на правото на собственост, исковете като недопустими не подлежат на разглеждане и производството по тях следва да бъде прекратено.

На първо място следва да бъде посочено, че обжалваното определение е поста -новено след като ДОС с предхождащо го разпореждане №500/13.04.2016г. е приел, че ищецът е отстранил всички нередовносите на исковата молба с уточняващите си молби от 12.11.2015г. и 12.04.2016г., изрично е посочил, че намира исковете за до - пустими и е разпоредил изпращането на препис от исковата молба на насрещната страна за отговор.След като същата е депозирал своя отговор, първоинстанцион- ният съд е прекратил производството приемайки и, че ищецът не е изпълнил указа - нията му, вкл. да впише исковата молба.Ако е считал, че ищецът не е изпълнил в цялост указанията му, след като вече му е посочил с разпореждането си от 13.04. 2016г., че ги е изпълнил е следвало да остави отново производството без движение и да му даде нова възможност за отстраняването им.Така и по отношение на указа -нието за вписване на исковата молба, дадено в разпореждане №358/17.03.2016г., като следва да се посочи, че в него е указано, че исковата молба следва да се впише, т.к. съдът е счел, че предмет на исковете е и сервитутното право около електропроводите, което ищецът изрично е уточнил в молбата си от 12.04.2016г., че не е предмет на исковете му, т.е. указания за вписване на исковата молба, т.к. предметът на исковете - процесните подземни електропроводи съставляват недви- жимости, не са били давани в разпореждането от 17.03.2016г.Такива са били давани с разпореждане от 20.10.2015., постановено по т.д.№165/15г./под този номер е било образувано производството по исковете докато се е разглеждало първоначално от търговско отделение на ДОС по реда на чл.365 и сл. от ГПК/, но впоследствие съдът е отменил сам същите указания с определение от 12.11. 2015г. по същото дело.Така и по отношение представянето на скици на електропроводите- дадените са указания с разпореждането от 17.03.2016г. са за представяне на скици, на които да бъдат обозначени сервитутните зони, а не самите електропроводи.

На следващо място следва да бъде посочено, че дори и процесните вещи да съставляват част от по-голям обект/което понастоящем не е установено/ не е недо -пустима претенция за реална част от самостоятелен обект на правото на собст -веност, след като насрещната страна оспорва правото на собственост на ищеца именно върху тази реална част, а не и върху целия обект.Що са касае до понятията кабелна линия и електропровод, то класификацията на обектите и съоръженията за преобразуване, пренос и разпределение на ел.енергия е дадена в чл.148 от Наредба №14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за изграждане, проектиране и ползване на обекти и съоръжения за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, издадена на осн. чл.83, ал.3 от ЗЕ, като определянето на точния вид на спорните съоръжения и съответно прило -жимата за тях нормативна уредба е задължение на съда, като следва да бъде посо- чено и, че цитираната от ДОС Наредба №3/09.06.2004г. съгласно чл.3 от същата не са отнася за действащите към датата на приемането й електрически уредби и електропроводни линии, на които не се извършват реконструкции, каквито са процесните.        

По изложените съображения съдът приема, че неправилно с обжалваното опре -деление, производството по предявените от „Енерго-Про Мрежи”АД искове е прието за недопустимо и е прекратено.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия, вкл. с даване на необходимите указания на ищеца, в случай, че съдът счита, че не са отстранени нередовносите по хода на делото.

По частна жалба вх.№6971/14.11.2016г.

Тъй като се отменя определението за прекратяване на производството по делото и същото се връща за продължаване на съдопроизводствените действия, то следва да бъде отменено и определението по чл.248 от ГПК за присъждане на разноски по реда на чл.78, ал.4 от ГПК, инкорпорирано в определението за прекратяване на делото, като в зависимост от крайния изход на спора първоинстанционният съд следва да разпредели отговорността за претендираните от страните разноски по реда на чл.78 от ГПК.

Независимо от уважаване на частните жалби, на жалбоподателя разноски по същите понастоящем не се следват, т.к. производството пред ВАпС не е приключ -ващо изхода на спора.Сторените по частните жалби разноски жалбоподателят следва да претендира при постановяване на акта, приключващ изхода от спора.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №529/22.07.2016г., постановено по гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която са оставени без разглеждане предявените от „Енерго-Про Мрежи”АД против „Албена”АД искове за признаване за установено, че дружеството ответник не притежава право на собственост върху подземни кабелни електропроводи, средно напрежение, а именно: 1/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Компас”; 2/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Славянски кът”; 3/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Гергана”; 4/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Киев”; 5/ подземен електропровод с диспечерско наименование „Поща”; 6/ подзем -на кабелна линия с диспечерско наименование „Карвуна”, индивидуализирани в искова молба вх.№13203/15.07.2015г. /приложена по гр.д.№2565/15г. по описа на РС гр.Добрич/ и уточнителна молба рег. №2238/12.04.2016г., и е прекратено произ - водството по делото по същите, както и определение №714/19.10.2016г., поста -новено по гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която „Енерго-Про Мрежи” АД е осъдено да заплати на „Албена”АД сторените от него разноски за заплатено адв.възнаграждение в размер на 72 000лв.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Добрич за продължаване на съдопроизводстве -ните действия в частта им по исковете, предявени от „Енерго-Про Мрежи”АД против „Албена”АД съобразно дадените указания, вкл. и произнасяне по отговорността на страните за разноските в производството.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: