ОПРЕДЕЛЕНИЕ

40

_23_.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.642 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА вх.№ 7323/30.11.2016 год. по описа на ДОС, подадена от М.В.И. ***, срещу определение № 712/19.10.2016 год. на ОС Добрич по в.ч.гр.д. 552/2016 год., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 14007/18.08.2016 год., подадена от М.В.И. *** срещу определение № 1273/20.07.2016 год. по гр.д. 3152/2014 год. на ДРС, с което пък е прекратено производството по делото по предявения от М.В.И. иск срещу Д.Г.Р., М.Г.А. и М. С. Р. за нищожност на дарение, извършено с нот.а. 174, т.ІІІ, д. 573/25.03.2004 год. на ДР с № 160 на НК.

В жалбата се излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е приел, че срокът за обжалване е пропуснат. Атакуван е изводът на съда, че съобщението за акта, който се обжалва с върната жалба, е редовно връчено, като се излага, че г-н И. не бил потърсен на домашния си адрес, а в гаража, който е на съседен адрес, в съобщение било връчено на дъщерята на жалбоподателя, която не била наясно със сроковете и не му го предала навреме. Иска се отмяна на определението.

Срещу жалбата е подаден писмен отговор от насрещните страни Д.Г.Р., М.Г.А. , които са я оспорили като неоснователна.

Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по ЧЖ срещу определение на РС Добрич, с което е прекратено като недопустимо производството по заведен от г-н И. иск за нищожност на дарение. ОС е приел, че подадената пред него жалба е просрочена и е прекратил производството по частното въззивно гр.д.

Видно е от делото на РС, че г-н И. е бил уведомен за определението на РС на 04.08.2016 год. на посочения от него адрес по делото, където съобщението и определението е получила неговата пълнолетна дъщеря В. И.. Частната жалба срещу прекратителното определение на РС е подадена на 18.08.2016 год., след едноседмичния срок за абжалване, изтекъл на 11.08.2016 год.

Тези факти не се и оспорват от г-н И.. Той е твърдял, че решението е нередовно връчено на дъщеря му, защото тя не му го предала навреме. Това , обаче, не представлява нередовно връчване по силата на разпоредбите на ГПК, а неизпълнение на поетото задължение на дъщерята на жалбоподателя да му предаде съобщението в срок, което не представлява основание да се приеме, че уведомлението до страната не е връчено редовно.

Не са налице твърдяните основания за отмяна на атакуваното определение на ОС, поради което и същото следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 712/19.10.2016 год. на ОС Добрич по в.ч.гр.д. 552/2016 год., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 14007/18.08.2016 год., подадена от М.В.И. *** срещу определение № 1273/20.07.2016 год. по гр.д. 3152/2014 год. на ДРС, с което пък е прекратено производството по делото по предявения от М.В.И. иск срещу Д.Г.Р., М.Г.А. и М. С. Р. за нищожност на дарение, извършено с нот.а. 174, т.ІІІ, д. 573/25.03.2004 год. на ДР с № 160 на НК.

Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: