ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

46/23.01.2019г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.01.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 642/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба от „Енерго-Про Продажби“ АД за изменение по реда на чл. 248 ал.1 от ГПК на определение № 820/28.12.2018 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност на определението в частта за разноските, въззивникът моли същото да бъде изменено в тази част, като се постанови, че разноски не следва да се присъждат.

В постъпилия отговор от „КНМ Груп“ ЕООД е изразено становище за неоснователност на молбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата е подадена в срок от легитимирана страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определението си въззивният съд е потвърдил разпореждане на първоинстанционния съд за връщане като недопустима на частна жалба против определение по в гр.д. № 1180/2018 год на ВОС. С това определение е сложен край на производството и на осн. чл. 81 от ГПК съдът е длъжен да се произнесе и по направените в това производство разноски. Инициирайки недопустимо производство, частният жалбоподател е станал причина за завеждане на делото, поради което и на осн. чл. 78 ал. 3 от ГПК дължи заплащането им на въззиваемата страна.

Молбата по чл. 248 ал.1 от ГПК е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 42/04.01.2019 год от „Енерго-Про Продажби“ АД за изменение по реда на чл. 248 ал.1 от ГПК на определение № 820/28.12.2018 год в частта за разноските.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.4 във вр. с чл. 280 ал.3 т.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                 2.