О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №866

 

Гр. Варна, 21.12.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на 21 декември през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

                      ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 643 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба на П.М.П. ЕГН **********, от гр. Исперих, срещу определение № 867/28.10.2015 год. на ОС Разград по гр.д. 231/2015 год., с което производството по подадената от него искова молба срещу МВР е прекратено и изпратено по подсъдност на РС Разград.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като вземането произтича от служебно правоотношение с МВР. Твърди се, че надлежният ответник е МВР, тъй като ищецът е бил разследващ полицай, назначен от Министъра на ВР. Твърди се, че ако трябва делото да се изпраща на РС, компетентен ще бъде РС Исперих, на чиято територия е работил ищецът.

От насрещната страна МВР не е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, ВАпС взе предвид следното:

         Пред Ос Разград е постъпила е искова молба вх. № 3728 / 15.09.2015 г., с която са предявени от П. М. П., против Министерство на вътрешните работи гр. София искове: иск с правно основание чл. 234, ал. 1 от ЗМВР, за заплащане на обезщетение за прослужени години в размер на 26 964 лева и иск, с правно основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД, за заплащане на обезщетение за забава в размер на 720.33 лева, за периода от 11.06.2015 г. до 14.09.2015 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

В дадения по делото надлежен срок е постъпил отговор от ответника - Министерство на вътрешните работи гр. София иск, в който на първо място се прави възражение за родова подсъдност. Изложено е становище, че спорът е трудов, поради което и на основание чл. 104, т. 4 от ГПК същият следва да се разгледа от районен съд. Направено е и възражение за местна подсъдност на РС-София. Твърди се, че исковете са предявени  срещу ненадлежен ответник – МВР, като в случая такъв е ОД на МВР-Разград.

С обжалваното определение ОС Разград е прекратил производството по делото и го е изпратил на приетия от него за родово компетентен съд – РС-Разград. Доводите са, че на основание чл. 104, т.4 ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и вземания по акт за начет. Прието е, че се касае за вземане, основано на правоотношение, свързано с полагане на труд, поради което цената на иска е без значение. Прието е също, че компетентният съд следва да се произнесе относно това, кой е надлежния ответник по исковете.

Становището на ВАпС е, че действително се касае за трудов спор, макар и правоотношението да е възникнало като служебно. Конкретното вземане, предмет на иска, произтича от полагане на труд, поради което и се урежда по реда на трудовото законодателство. Трудовите спорове са подсъдни на РС, по аргумент от чл. 103, т.4 ГПК. Това е родовата подсъдност на спора.

По отношение на местната подсъдност, тя се определя от чл. 108, ал.1, изр. последно и от чл. 114 ГПК, като въпрос на преценка е от страна на работника къде да предяви иска си. Доколкото такова възражение не е направено пред ОС е не е разгледано, то по местната подсъдност следва да се произнесе РС Разград, на който следва да се изпрати делото.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, ВАпС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 867/28.10.2015 год. на ОС Разград по гр.д. 231/2015 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: