Р Е Ш Е Н И Е

19

гр. Варна,  17.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

СЕКРЕТАР Ю.К.;

Прокурор Пламен Костадинов

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 643 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на А.Т.А., ЕГН **********,***, срещу решение № 822/20.06.2016 год. по гр.д. 3645/2012 год. на ОС Варна, с което се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иск, предявен от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, /КОНПИ/ на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 в вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ от А.Т.А. следните недвижими имоти и дялове от търговски дружества, а именно: - 23 % ид.ч. от следния недвижим имот: 1. АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Варна, ул. „Баба Рада" № **, представляващ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени през 2008г., самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 10135.1507.488.13, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво със застроена площ 86,57 кв.м., състоящ се от входно антре, баня-тоалетна, кухня с кухненска ниша, три стаи и два балкона, на трети етаж от жилищна сграда с идентификатор № 10135.1507.488.1, заедно с прилежащо избено помещение № 1 и избено помещение № 4, с обща площ 35,52 кв.м., заедно с прилежащите тавански помещения №№ 1 и 2 с обща площ 29,83 кв.м., както и 35,30 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, както и 1/3 ид. част от правото на собственост върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, цялото с площ 125 кв.м., с идентификатор № 10135.1507.488, придобит с Нотариален акт №16, том ІІ, per. № 2586, дело № 183/17.10.2011 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. per. № 23230, том LXVI, акт № 60/2011 г.; 2. - 100 /сто/ дружествени дяла по 50 лева всеки дял от капитала на „ВИКТОРИ МЕНАДЖМЕНТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ж.к. м. Грамадето, апартаментен хотел, собственост на А.Т.А., в размер на 5 000 лева. 3.- пет дружествени дяла по 10 лв. всеки дял от капитала „Международен туристически център – МТЦ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 1, собственост на ответника А.Т.А. с обща цена в размер на 50  лв. ОТНЕМА СЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иск предявен от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО, /КОНПИ/, на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 в вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ от А.Т.А.: 4. Сумата в размер на 15 хил.евро по сметка, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А.Т.А.  с правно основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ във връзка с параграф 5 от ППР на ЗОНПИ и цена на иска 78 915.45 лв.; ОСЪДЕН е А.Т.А. ДА ЗАПЛАТИ на Комисия за отнемане на незаконно придобито имушество /КОНПИ/, направените в настоящото производство разноски, съобразно уважения иск в размер на 3 547 лева.

Във въззивната жалба се излага, че решението е недопустимо, неправилно, незаконосъобразно, необосновано. Твърди се, че съдът се е произнесъл извън петитума и по частично прекратени претенции. Отделно се оспорва изводът за връзка между престъплението, за което е осъден въззивника, и придобиването на отнетото имущество, както и всички останали предпоставки за уважаване на претенциите. Иска се обезсилване, евентуално отмяна на решението и отхвърляне на претенцията.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна КОНПИ, в който се оспорва жалбата и се поддържа искане за отхвърлянето й.

________________________________

Подадена е и частна жалба от А.Т. срещу определение от 23.06.2016 год., с което е оставена без разглеждане негова молба за изменение на определение от 20.04.2015 год., подадена на 18.05.2015 год., в частта на определението, касаеща присъждане на разноски след частично прекратяване на делото поради отказ от иска на КОНПИ.

Срещу ЧЖ е подаден писмен отговор, в който доводите на г-н Т. се оспорват.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Пред ОС са предявени искове с правно основание чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на имущество на А.Т.А., което след частично прекратяване на производството по делото е следното:

-23% ид.ч. от следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Варна, ул. „Баба Рада" № **, представляващ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени през 2008г., самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 10135.1507.488.13, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво със застроена площ 86,57 кв.м., състоящ се от входно антре, баня-тоалетна, кухня с кухненска ниша, три стаи и два балкона, на трети етаж от жилищна сграда с идентификатор № 10135.1507.488.1, заедно с прилежащо избено помещение № 1 и избено помещение № 4, с обща площ 35,52 кв.м., заедно с прилежащите тавански помещения №№ 1 и 2 с обща площ 29,83 кв.м., както и 35,30 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, както и 1/3 ид. част от правото на собственост върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, цялото с площ 125 кв.м., с идентификатор № 10135.1507.488, придобит с Нотариален акт № 16, том ІІ, per. № 2586, дело № 183/17.10.2011г., вписан в Агенция по вписванията с вх. per. № 23230, том LXVI, акт № 60/2011г.

-100 /сто/ дружествени дяла по 50 лева всеки дял от капитала на „ВИКТОРИ МЕНАДЖМЕНТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ж.к. м. Грамадето, апартаментен хотел, собственост на А.Т.А., в размер на 5 000 лева.

- пет дружествени дяла по 10 лв. всеки дял от капитала „Международен туристически център – МТЦ” ООД, с ЕИК 202148187, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 1, собственост на ответника А.Т. с обща цена в размер на 50  лв.

- сумата в размер на 15 хил.евро по сметка в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А.Т.А. с правно основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ във връзка с параграф 5 от ППР на ЗОНПИ и цена на иска 78 915.45 лв.

В мотивираното предложение се излагат фактически твръдения, че пред КОНПИ е образувано производство въз основа на постъпило уведомление изх. № 3289/23.07.2007г. по описа на Окръжна прокуратура - гр. Варна в ТД на КУИППД - Варна на основание 21 ал.1 от ЗОПДИППД и изпратено по компетентност на основание т. 8.2. от Указанията за дейността на органите на КУИППД в ТД- София срещу А.Т.А., относно приведената в изпълнение европейска заповед за арест с която е предаден на френските власти. Твърди се че г-н А. е осъден с влязла в сила присъда в Република Франция, за трафик на хора и склоняване към проституция.

С Определение № 1271/20.04.2015г. на ВОС искането на КОНПИ съдът е прекратил частично производството по делото поради отказ от иска по отношение на подробно описаните в молбата и определението имущества. С това определение съдът е приел и изменение на иска в останалата му част, чрез намаляването й.

В съдебно заседание от 30.09.2015 год., въз основа на Решение № 417 от 25.09.2015г. на КОНПИ и на основание чл.214, ал.1, вр. чл.233 от ГПК е направен нов частичен отказ от първоначално предявения иск по отношение на недвижим имот, който е продаден с разрешение на Варненски окръжен съд.

С протоколно определение от 30.09.2015 год. искането е уважено, като производството по отношение на този имот е прекратено, а окончателната цена на иска е определена на 78 915,45 лева.

В срока по чл.131 от ГПК е депозиран отговор от ответника А.Т.А. пред ОС, с който той оспорва предявените искове изцяло, по основание и размер, като счита същото за неоснователно и недоказано. Оспорва цената на иска.

КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, дава становище за основателност на предявения иск.

С Решение № 481 от 16 януари 2009 година, 16-то отделение от Съд от висока инстанция на Лион А.Т.А. е признат за виновен, че за „извършване в България, Лион и на национална територия, между декември 2005 год. и 21 март 2007 год. и от неопределено време, спомагане, подпомагане, защитаване проституцията на млади жени, доставени обикновено за проституиране, за извличане на ползи или споделяне на приходи от проституция на лица, обикновено доставени за проституиране, наемане, отнасяне или упражняване на въздействия така, че млади жени да проституират, с обстоятелства, извършени по отношение на стимулирани лица за проституиране при тяхното пристигане на национална територия" и „извършване в България, Лион и на национална територия, между декември 2005г. и 21 март 2007г. и от неопределено време, участие в образувана група или установено споразумение за подготовка, характеризирана с един или повече въпроси, на престъпление сводничество, наказуема с 10 години затвор, в място, принадлежащо на йерархическа организация, структурирана в много нива, управлявана от България, осигуряваща чрез различни посредници внедряването, контрола, наблюдението и предварителна удръжка на пари от проституиращи българи, обслужващи тяхната дейност във Франция", квалифицирани като трафик на хора.

Горепосочената присъда е вписана в Националния регистър за съдимост в Република Франция, както и в поддържания от Министерство на правосъдието на Р България Регистър на българските граждани, осъдени в чужбина. С писмо изх. № 11-09-56/12.01.2011г. на Министерство на правосъдието е предоставено заверено копие от гореспоменатия регистър, ведно с приложен бюлетин за съдимост /Нотификация/ с № Е1007725390/18.03.2010г., изпратен от Република Франция, от който е видно, че А.Т. е осъден от Съд от висока инстанция на Лион на основание чл. 225-7 и 225-5 на френския НК.

В превод справката, изпратена от националния регистър на Република Франция, изготвен от Министерство на правосъдието за целите на „Регистър на българските граждани, осъдени в чужбина", деянието, за което А.Т. е осъден, е квалифицирано „категория-сводничество", съгласно буквалния превод. Присъдата е влязла в сила на 01.10.2009 год.

Съобразно чл. 3, ал.3 ЗОПДИППД /отм./: „Производството по ал. 1 се провежда и в случаите, когато е установено имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България.“. По тълкуването на тази норма е постановено решение по чл. 290 ГПК, Решение № 276 от 18.01.2017 г. на ВКС по гр. д. № 2138/2016 г., IV г. о., ГК, според което е необходимо признаване по реда на чл. 463 и сл. ГПК на постановената в друга държава присъда срещу проверяваното лице - български гражданин, за извършено от него престъпление в чужбина. Съобразно посоченото решение, мотивите за това са следните : „Цитираната норма не урежда изрично процедура, по която да бъде проведено производството по ЗОПДИППД(отм.) в хипотезите на ал. 3. В ЗОПДИППД(отм.) единствено са уредени случаите, визирани в разпоредбите на чл. 3, ал. ал. 1 и 2 ЗОПДИППД(отм.), за които е налице разяснение в ТР № 7/30.6.2014 г. по тълк. д. № 7/2013 г. на ВКС ОСГК. Следователно тълкуването на правната норма на  чл. 3, ал. 3 от ЗОПДИППД(отм.), следва да се съобрази с установените от наказателния процесуален закон/НПК/ и Европейската конвенция за международно признаване на присъди, в сила от 01.7.2004 г. процедури. Съгласно посочените актове не се предвижда пряко прилагане на постановената от чуждестранен съд присъда, за извършено престъпление в чужбина, без да се спазят изискванията на глава XХХVI, раздели първи и втори от НПК.“.

Липсват доказателства в настоящия случай, присъдата на г-н Т. да е да е призната по някоя от процедурите по раздел І и ІІ в глава 369та на НПК, следователно не са представени нужните доказателства за зачитане на присъдата на френския съд и следва да се приеме, че една от предпоставките за уважаване на исковете на КОНПИ срещу г-н Т. не е налице.

С оглед на изложеното по-горе, настоящия съдебен състав намира, че не се налага да се изследват останалите изискуеми от ЗОПДИППД/отм./ предпоставки за отнемане на имущество в полза на държавата, а именно: 1/ липсват доказателства за призната в РБ присъда;, не се налага изследване на: 2/ придобито имущество на значителна стойност; 3/ липса на достатъчно по размер законни източници на средства за придобиване на това имущество.

При несъвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се отхвърлят исковете на КОНПИ и на г-н Т. да се присъдят всички разноски за двете инстанции, включително по частично прекратената част по делото – 40362 лв., съобразно приложения списък на л.995 от делото на ОС. Пред ОС е направено възражение за прекомерност на хонорара, което следва да се остави без уважение с оглед на обема и усложненията по делото, а също и с оглед на цената исковете, която надхвърля в първоначалната искова молба един милион лева.

 По отношение на частната жалба срещу определение № 1555/ 23.06.2016 год. на ВОС, с която е оставена без разглеждане молба за допускане на изменение на решението на ОС в частта му за разноските от 18.05.2015 год., съдът намира следното:

С посоченото определение съдът е приел, че подадената от г-н Т. молба от 18.05.2015 год. е за изменение на определение № 1271/20.04.2015 год. на ВОС в частта му за разноските. С определението от 20.04.1015 год. е прекратено частично производството по делото поради отказ от иска, направен от КОНПИ, като са присъдени и разноски, но в полза на останалите ответници, не и в полза на г-н Т.. Впоследствие, с молба от 18.05.2015 год. г-н Т. е поискал да му се присъдят разноски и по отношение на прекратената част от производството. По тази молба липсва произнасяне до подаване от страна на г-н Т. на молба от 21.06.2016 год. за произнасяне по молбата от 18.05.2015 год. По тази молба е постановено обжалваното определение, с което е оставена без разглеждане молбата от 18.05.2015 г., тъй като е постъпила извън срока за обжалване на определение от 20.04.2015 год., който бил изтекъл на 05.05.2015 год., след съобщаване на определение на 27.04.2015 год. на адв. А.. Съобразно чл. 248, ал.1 ГПК, искане за изменение в частта за разноските се прави с срока за обжалаване на съдебния кта или най-късно в едномесеч срок от постановяването му, ако актът е необжалваем.

Действително срокът за искането е изтекъл към момента на подаване на молбата и определението следва да се потвърди. Няма пречка, обаче, с оглед резултата по делото, на г-н Т. да се присъдят всички разноски за двете инстанции, като се има предвид, че са своевременно поискани.

Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ решение № 822/20.06.2016 год. по гр.д. 3645/2012 год. на ОС Варна, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, /КОНПИ/ на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 в вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ срещу А.Т.А., за отнемане в полза на Държавата на следните недвижими имоти и дялове от търговски дружества, а именно: - 23 % ид.ч. от следния недвижим имот: 1. АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Варна, ул. „Баба Рада" № **, представляващ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени през 2008г., самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 10135.1507.488.13, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво със застроена площ 86,57 кв.м., състоящ се от входно антре, баня-тоалетна, кухня с кухненска ниша, три стаи и два балкона, на трети етаж от жилищна сграда с идентификатор № 10135.1507.488.1, заедно с прилежащо избено помещение № 1 и избено помещение № 4, с обща площ 35,52 кв.м., заедно с прилежащите тавански помещения №№ 1 и 2 с обща площ 29,83 кв.м., както и 35,30 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, както и 1/3 ид. част от правото на собственост върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, цялото с площ 125 кв.м., с идентификатор № 10135.1507.488, придобит с Нотариален акт №16, том ІІ, per. № 2586, дело № 183/17.10.2011 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. per. № 23230, том LXVI, акт № 60/2011 г.; 2. - 100 /сто/ дружествени дяла по 50 лева всеки дял от капитала на „ВИКТОРИ МЕНАДЖМЕНТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ж.к. м. Грамадето, апартаментен хотел, собственост на А.Т.А., в размер на 5 000 лева. 3.- пет дружествени дяла по 10 лв. всеки дял от капитала „Международен туристически център – МТЦ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 1, собственост на ответника А.Т.А. с обща цена в размер на 50  лв. ОТНЕМА СЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иск предявен от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО, /КОНПИ/, на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 в вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./ от А.Т.А.: 4. Сумата в размер на 15 хил.евро по сметка, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А.Т.А.  с правно основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ във връзка с параграф 5 от ППР на ЗОНПИ и цена на иска 78 915.45 лв.

ОСЪЖДА КОНПИ ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.А., ЕГН **********, ж. к. Вл. Варненчик, 210-3-**, разноски за двете инстанции, включително по прекратената част от исковете, в размер на 40362 лв.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1555/ 23.06.2016 год. на ВОС по гр.д.3645/2012 год.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: