ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№14

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 10.01.2017 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 644/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „А.-БТ“ ЕООД, представлявано от управителя Б.М.С., чрез процесуалния му представител адв. Р.Г. *** срещу определение № 233/18.10.2016 год по в.гр.д. № 231/2016 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 2808/09.09.2016 год срещу постановление за възлагане на недвижим имот. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на съдебен акт по същество.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е ипотекирал свой имот като обезпечение на вземането на „Банка ДСК“ ЕАД по договор за кредит с Б.М.С.. Взискателят е предприел действия по принудително изпълнение върху ипотекирания имот, който е изнесен на публична продан, приключила с издаване на обжалваното постановление за възлагане. Правното положение на лицето, ипотекирало свой имот за чужд дълг е приравнено с това на длъжника. Това е така, защото то е поело задължение да отговаря за дълга до размер на ипотекираното имущество. Ипотечното право, учредено в полза на взискателя дава възможност на последния да се удовлетвори от стойността на имота.

В качеството си на длъжник ипотекарният гарант разполага с възможностите, предвидени в чл. 435 ал.3 от ГПК при обжалване на постановлението за възлагане, а именно – когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, или имуществоно е възложено не по най-високата предложена цена.

Изпращането на призовка за доброволно изпълнение и определянето на начална цена, от която да започне наддаването не са изпълнителни действия, подлежащи на обжалване. Правото на жалбоподателя да избегне проданта като плати и удовлетвори взискателя, не е накърнено. Той е могъл да стори това още преди първата продан, както и следващите, обявени за нестанали, за които е бил редовно уведомен от съдебния изпълнител.

По изложените мотиви, които съвпадат с тези на Силистренския окръжен съд, настоящият състав намира, че постановеното определение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 233/18.10.2016 год по в.гр.д. № 231/2016 год на Окръжен съд Силистра.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.