О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№3/08.01.2019година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 644/2018 год. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна въззивна жалба от Кооперация „Трудово - производителна кооперация МИР”” срещу определение № 963/23.10.2018 год., постановено по т. д. № 60/2018 год. на Окръжен съд – гр. Разград в частта, с която съдът е спрял производството по делото до приключване на производството с влязъл в сила акт по т. д. № 138/2017 год. и т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград.

Жалбоподателят излага доводи за неправилност на определението поради противоречието му с материалния закон. Счита, че не е налице основание за спиране на настоящото производство, доколкото с решение по т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград е прогласена нищожността на договора за покупко-продажба и е призната липсата на основание за ползване на сградата. В допълнение към частната жалба излага доводи, че т. д. № 138/2017 год. на Окръжен съд – гр. Разград не представлява основание за спиране на настоящото производство предвид влизане в сила на решението, постановено по същото. Моли за отмяна на обжалваната част на определението.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от „Микро-67“ АД, в който се навеждат твърдения за неоснователността на жалбата. Счита, че е налице основание за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила акт по преюдициалното т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград. Моли за потвърждаване на обжалваната част на определението.

Съставът на Апелативен съд – гр. Варна намира, че частната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в срок и от легитимирана страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна, по следните мотиви:

Производството по т. д. № 60/2018 год. на Окръжен съд – гр. Разград е образувано по искова молба на Кооперация „Трудово - производителна кооперация „МИР““ срещу „Микро-67“ АД, за осъждане на ответника да заплати сумата в размер на 19 800 лева, представляваща обезщетение за ползване без основание на ПИ с идентификатор № 61710.501.26, сумата в размер на 49 400 лева, представляваща обезщетение за ползване без основание на сграда с идентификатор № 61710.501.26.6, находяща се в същия ПИ, както и сумата от 6 430 лева, представляваща обезщетение за ползване без основание на силов трансформатор, разположен в ПИ, на основание чл. 59 от ЗЗД.

С решение №16/17.06.2016 год., постановено по т. д. № 72/2015 год.,Окръжен съд – гр. Разград е:

- обявил нищожността на договорa за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между Кооперация „Трудово - производителна кооперация „МИР““ и „Микро-67“ АД, обективиран в нот. акт № 143/03.04.2009 год, том 1, рег. № 1289, дело № 101/2009 год. на нотариус с район на действие Районен съд – гр. Разград, само в частта относно, продажбата на построената сграда с идентификатор № 61710.501.26.6 в ПИ с идентификатор № 61710.501.26, на основание чл. 26, ал. 2, предл. 2 от ЗЗД;

- осъдил Кооперация „Трудово - производителна кооперация „МИР““ да заплати на „Микро-67“ АД сумата от 62 965,69 лева, на основание чл. 34 от ЗЗД, като е отхвърлил иска за горницата;

- признал право на задържане на „Микро-67“ АД и е отхвърлил възражението за прихващане на Кооперация „Трудово- производителна кооперация „МИР““.

Горепосоченото решение е обжалвано само в частта, касаеща претенцията по чл. 34 от ЗЗД, правото на задържане и възражението за прихващане. С решение № 9/08.01.2018 год., постановено по в. т. д. № 615/2018 год., Варненският апелативен съд е:

- отменил решението в частта, с която Кооперация „Трудово - производителна кооперация „МИР““ е осъдена да заплати сумата над 37 050 лева, на основание чл. 34 от ЗЗД;

- обезсилил решението в частта, касаеща признаване правото на задържане и отхвърляне на възражението за прихващане.

Съобразно депозирана касационна жалба срещу решението на Варненския апелативен съд делото е изпратено за разглеждане на Върховния касационен съд.

Въззивният съдебен състав, съобрази от една страна, че предметът на т. д. № 60/2018 год. на Окръжен съд – гр. Разград е осъдителна претенция, основана на твърдения за заплащане на суми за ползване без основание на 1./ поземлен имот с идентификатор № 61710.501.26, както и находящите се в същия 2/. сграда с идентификатор № 61710.501.26. 6 и 3/. силов трансформатор, на основание чл. 59 от ЗЗД. От друга страна, правилното решаване на същото е обусловено от решаването на т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград, доколкото последното касае претенция за връщане на даденото по прогласения за нищожен договор за покупко-продажба, на основание чл. 34 от ЗЗД, както и право на задържане на имота и възражение за прихващане. С оглед на горното, решението по т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград има преюдициално значение по отношение на настоящото производство, досежно установяването на въпросите, свързани с наличие или липса на основание за ползването. С оглед на горното, въззивният съдебен състав намира, че е налице основание за спиране на производството по т. д. № 60/2018 год. до приключване на т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград с влязъл в сила акт, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.

Вън от горното, следва да се посочи, че възражението на жалбоподателя, че т. д. № 138/2017 год. на Окръжен съд – гр. Разград не би могло да бъде основание за спиране на делото, е основателно. След постановяване на обжалваното определение, на 07.11.2018 год. решение № 22/19.10.2018 год., постановено по т. д. № 138/2017 год. на Окръжен съд – гр. Разград е влязло в законна сила. С оглед на горното, не е налице висящност на спора, поради което дори същото да е било преюдициално, към настоящия момент не би могло да представлява основание за спиране на производството по т. д. № 60/2018 год. на Окръжен съд – гр. Разград.

Предвид гореизложеното, обжалваната част на преграждащото определението е правилна и като такава следва да бъде потвърдена.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 963/23.10.2018 год., постановено по т. д. № 60/2018 год. на Окръжен съд – гр. Разград, в частта, с която е постановено спиране на делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт по т. д. № 72/2015 год. на Окръжен съд – гр. Разград, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му, по реда на чл. 280, ал. 1, респ. ал. 2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

  2.