О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 838

                   гр.Варна, 10.12.2015г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на  десети      декември през две хиляди и петнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа  докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. №645 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на частна жалба от А.В.В. срещу определение №3361/29.09.2015г. постановено по гр.д. №3380/13г. на ВОС, с което е оставена без разглеждане молбата на частния жалбоподател за допълване на въззивно решение №332/25.02.2015г., постановено по същото дело.

 В частната жалба се излага, че назначения по реда на чл.25, ал.5 Закона за правната помощ процесуален представител на жалбоподателя, не го е посещавал в затвора, поради което и узнал, че същят не  е направил искане за допълване и поправка на решението след като срокът за обжалване на решението е изтекъл. Счита, че пропускането на срока се дължи на това, че е лишен от възможност за комуникация, поради това, че изтърпява наказание „лишаване от свобода”. Моли за отмяна на обжалваното определение и уважаване на молбата за допълване на постановеното по делото решение.

Насрещните страни не са депозирали отговор по жалбата.

ВнАС прецени следното: Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт.

Видно от преписката, представена с частната жалба, препис от решение № 332/25.02.2015г., чието допълване се иска е редовно връчено лично на жалбоподателя на 20.03.2015г., с посочване на срока за обжалването му. Жалбоподателят е депозирал молба за предоставяне на правна помощ, като с определение от 30.03.2015г. му е предоставена правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство от адвокат, посочен от жалбоподателя. Определението, с което е предоставена правната помощ и е назначен процесуалния представител е съобщено на жалбоподателя на 03.04.2015г., като изрично му е указано, че едномесечния срок за обжалване на решението тече от момента на получаване на съобщението за предоставена правна помощ. За това определение на съда е уведомен и назначения процесуален представител. Молбата за допълване на решението е депозирана на 20.08.2015г., т.е. три месеца след изтичането на едномесечния преклузивен срок по чл.250 ГПК.

Настоящият състав на съда намира, че обжалваното определение е правилно по следните съображения: Съгласно чл.250 ГПК страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане, като същата може да подаде молба в едномесечен срок от връчване на решението или от влизането му в сила. Постановеното по делото решение е връчено на А.В. на 20.03.2015г., като в срока за обжалването му същият е поискал предоставяне на правна помощ. Такава е била предоставена, като му е назначен процесуален представител, посочен от самия него в молбата за предоставяне на правна помощ. Жалбоподателят и назначения процесуален представител са уведомени за определението на съда, като им е указано, че срокът за обжалване на решението тече от съобщението за предоставената правна помощ. Съобщението е връчено на А.В. на 03.04.2015г., а на процесуалния представител –на 09.04.2015г. Видно от данните по преписката, в срока за обжалване на решението А.В. е депозирал касационна жалба, а такава е депозирана и от процесуалния представител. Молбата за допълване на решението е подадена на 20.08.2015г. и се явява депозирана извън едномесечния срок по чл.250 ГПК, който е преклузивен. Твърденията в частната жалба, че след изтичането на срока жалбоподателят е узнал, че процесуалният му представител не е предприел действия за искани от него допълвания и поправки в решението са ирелевантни за отчитане на срока. Неоснователни са и твърденията, че жалбоподателят е поставен в неравностойна позиция спрямо останалите страни по делото. Преписи от постановените по делото актове, съдържащи указания относно възможността за обжалването им и сроковете за това са връчени на жалбоподателя. Предоставена е правна помощ, като му е назначен процесуален представител /адвокат, посочен от него/ и съобщения за момента, от който започва да тече срока за обжалване на решението са връчени лично на жалбоподателя и процесуалния представител. След като е подадена извън този срок, молбата за допълване се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното, следва обжалваното определение да се потвърди.

Водим от горното , съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 336/29.09.2015г. по гр.д. № 3380/13г. на ВОС, с което е оставена без разглеждане молбата на А.В.В. за допълване на решение №332/25.02.2015г. по гр.д.№3380/2013г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: