ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№817

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   28.12.2018 година                     в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 645/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.М.И. от гр.Варна чрез процесуалния му представител адв. К.В. от АК София срещу разпореждане № 6658/04.10.2018 год по в.гр.д. № 1518/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна жалба вх.№ 25264/31.08.2018 год срещу решение № 1428/31.07.2018 год по делото. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна. Изложени са и доводи по съществото на делото, които нямат отношение към предмета на настоящото производство.

В постъпилия отговор от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, представлявано от изпълнителния директор Д. И. Т. чрез гл.юрисконсулт Г.Д.Т. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Срещу въззивно решение № 1438/31.07.2018 год по в.гр.д. № 1518/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о. е подадена касационна жалба вх.№ 25264/31.08.2018 год от В.М.И. чрез процесуалния му представител адв. К.В. от АК София. Жалбата е придружена от изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. С разпореждане № 5983/07.09.2018 год съдът оставил същата без движение, като указал на касатора да конкретизира изложението на касационните основания, а именно: да формулира конкретния материално-правен или процесуален въпрос, по който съдът се е произнесъл в решението си, да посочи конкретния съдебен акт от задължителната практика на ВКС, на който постановеното решение противоречи, да цитира и приложи копия от съдебните актове на Конституционния съд или на Съда на ЕС в случай, че се позовава на тях, както и с какво конкретно разглеждането на жалбата ще допринесе за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Поради неизпълнение на тези указания, съдът постановил обжалваното разпореждане за връщане на каса;ционната жалба.

Това разпореждане е неправилно. Окръжният съд при администрирането на касационната жалба трябва служебно да следи за изпълнението на изискванията на чл. 284 от ГПК, а именно - дали съдържа името и адреса на страната, която я подава, посочено ли е решението, което се обжалва, в какво се състои искането и дали е подписана, както и дали към нея са приложени преписи за връчване на насрещната страна, документ за внесена държавна такса, пълномощното на приподписалия жалбата адвокат, а така също и изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ГПК. Преценката дали изложението отговаря на изискванията на чл. 280 ал.1 и ал.2 от ГПК (защото в жалбата има позоваване и на това основание) е от компетентността на касационната инстанция, а не на администриращия съд. Той е трябвало само да се увери в редовността на жалбата от външна страна и наличието на изискуемите от чл. 240 ал.3 ГПК приложения. Поради това дадените указания във връзка с уточняване и конкретизиране на изложението по чл. 280 от ГПК са неправомерни и към неизпълнението им не може да се приложи санкцията на чл. 286 ал.1 т.2 от ГПК.

Обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на касационната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 6658/04.10.2018 год по в.гр.д. № 1518/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна жалба вх.№ 25264/31.08.2018 год срещу решение № 1428/31.07.2018 год по делото.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводстветните действия по администриране на касационната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.