ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№17

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   12.01.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 646/2916 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съгласно разпореждане от 27.12.2016 год на Председателя на Окръжен съд Шумен делото е изпратено на Апелативен съд Варна за определяне на друг държавен съдебен изпълнител, който да разгледа и извърши нужните действия по изп.д. № 38/2015 год на СИС при Районен съд Шумен.

След запознаване с делото, съставът на Апелативен съд Варна констатира следното:

Изпълнително дело № 12/2013 год по описа на СИС при Районен съд Шумен е образувано по искане на взискателите Д.Н.И., И.П.И.-М. и В.П.И. срещу В.И.Й., с предмет – извършване на публична продан на недвижим имот, намиращ се в с.Друмево, Шуменска обл.

По повод депозирана по делото молба от длъжницата за отвод на държавните съдебни изпълнители от СИС при ШРС, същите са се отвели на осн. Чл. 23 от ГПК.

След отвода на тримата държавни изпълнители, по искане на взискателите изп.д. № 12/2013 год е прекратено и изпратено за продължаване на действията от ЧСИ А.Т., рег.№ 877 и район на действие Окръжен съд Шумен, впоследствие прехвърлено по молба на взискателите на ЧСИ Д. З., рег.№ 876.

Във връзка със заведени от длъжницата искови молби срещу двамата частни съдебни изпълнители, и по нейно изрично искане,  същите са се отвели и делото е изпратено на Районен съд Шумен. В резултат от това е образувано изп.д. № 38/2015 на СИС при Районен съд Шумен. Поради отвода на тримата държавни съдебни изпълнители, заявен още при предходното образуване на делото,  със заповед № РД-07-509/02.12.2015 год на Председателя на Окръжен съд Шумен, е командирована Р. К. – държавен съдебен изпълнител с район на действие Районен съд гр.Велики Преслав, който да разгледа и извърши нужните действия. Поради оказан от страна на длъжницата натиск върху вещото лице, назначено от командирования ДСИ Р. К., както и върху самия съдебен изпълнител, е последвал отвод на същия. С нова заповед № РД-07-82/-9.03.2016 год на Председателя на ШОС е командирована ДСИ Е. Х.от СИС гр.Нови пазар, която също се отвела поради това, че и срещу нея е бил заведен иск от длъжницата.

В резултат от описаните действия се е оказало невъзможно да се определи друг държавен или частен съдебен изпълнител от района на Окръжен съд Шумен, поради което и на осн. Чл. 23 ал.3 от ГПК делото следва да се изпрати на друг равен по степен държавен съдебен изпълнител, който да продължи изпълнителните действия.  

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ИЗПРАЩА изп.д. № 38/2015 год по описа на СИС при Районен съд Шумен на СИС при Районен съд гр.Провадия за продължаване на изпълнителните действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.