ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

гр. Варна, 09.01.2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 647/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на „БОН МАРИН АГЕНЦИЯ” ООД, гр. Варна, ЕИК 103612886 против определение869/20.09.16г., постановено по в.гр.д. № 189/2016г. по описа на ОС-Разград, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба срещу действията на ЧСИ Г. С., рег. № 912, с район на действие – този на ОС-Разград, по изпълнително дело № 201691220402005 по описа на същия ЧСИ, изразяващи се в изпращане на покана за доброволно изпълнение и на запорно съобщение до „Алианц Банк България” АД и производството по делото е било прекратено. Излага се в частната жалба, че обжалваното определение е незаконосъобразно и необосновано, тъй като неправилно съдът отказва да разгледа възраженията на жалбоподателя, че дружеството изобщо не е длъжник и срещу него изобщо не е следвало да се образува изпълнително дело. Счита се, че съдът стеснително е тълкувал нормата на чл. 435 от ГПК, с което се стига до извод за пълна безконтролност на действията на съдебния изпълнител, който е решил да образува изпълнително дело по искане на нелегитимиран кредитор и срещу посочен от последния длъжник, при липсата на съответни предпоставки за това. В тази връзка се счита, че съдът е следвало да приложи принципа, прогласен в нормата на чл. 332, ал. 1 от ГПК /отм./ за обжалваемост на всички неправилни действия на съдебния изпълнител. Претендира се отмяна на определението и обявяване на обжалваните действия на ЧСИ за незаконосъобразни и недействителни.

В предвидения срок е постъпил отговор от насрещната страна – взискателят по изпълнителното дело Х.Г.И. чрез адв. Вл. В. ***, с който частната жалба се счита за неоснователна и се претендира същата да се остави без уважение, ведно с присъждане на разноските по настоящото дело. Споделят се изцяло съображенията на ОС-Разград, че атакуваните от длъжника действия на ЧСИ не са сред изчерпателно изброените в нормата на чл. 435, ал. 2 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството по в.гр.д. № 189/16г. пред ОС-Разград е било образувано по жалба на „БОН МАРИН АГЕНЦИЯ” ООД, гр. Варна, ЕИК 103612886, в качеството му на длъжник по изпълнително дело № 201691220402005 по описа на ЧСИ Георги Стоянов, рег. № 912, с район на действие – този на ОС-Разград, против действията на ЧСИ, изразяващи се в образуване на изпълнително дело срещу дружеството и изпращане на покана за доброволно изпълнение, както и на запорно съобщение до „Алианц Банк България” АД. Изложените съображения са били, че дружеството е длъжник на „Метал Р” ЕООД, гр. Русе за сумата от 1 000 лв., представляващи разноски по гр.д. № 3802/15г. на РС-Русе, а не на взискателя по образуваното изпълнително дело Х.Г.И., тъй като посочената от последния цесия за прехвърляне на горното вземане, не е произвела правни последици /поради липсата на доказателства за представителната власт на адв. Катина Христова като пълномощник на „Метал Р” ЕООД, включващо и правомощието да изпрати съобщение до длъжника по реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД за цесията, както и поради липсата на пълна индивидуализация на цесионера в полученото уведомление/.

Съдът намира, че обжалваното определение е законосъобразно, тъй като обжалваните пред ОС-Разград от длъжника действия на ЧСИ /образуването на изпълнително дело, изпращането на покана за доброволно изпълнение и запорно съобщение до трето лице, при липсата на оплаквания за несеквестируемост/ не попадат в хипотезата на нормата на чл. 435, ал. 2 от ГПК. Според последната, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. В приетия нов ГПК за разлика от отменения, законодателят е ограничил възможността за обжалване действията на СИ, свеждайки я до лимитативно определените актове, от ограничения кръг лица и на лимитативно посочените в закона основания, което изключва разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването. Частната жалба следва да се остави без уважение.

На осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК и съобразно отправеното от насрещната страна искане, жалбоподателят следва да бъде осъден да му заплати сумата от 200 лв., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор на частната жалба, за което са представени доказателства за плащането.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „БОН МАРИН АГЕНЦИЯ” ООД, гр. Варна, ЕИК 103612886 против определение869/20.09.16г., постановено по в.гр.д. № 189/2016г. по описа на ОС-Разград.

ОСЪЖДА „БОН МАРИН АГЕНЦИЯ” ООД, гр. Варна, ул. „Вардар”, № 5, ЕИК 103612886 да заплати на Х.Г.И., ЕГН ********** ***, сумата от 200 /двеста/лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: